Stranden ved Søndervig er sneklædt

I søn­dags gik vi en tur på stran­den i Søn­der­vig. Lige nu er den dæk­ket af is og sne på grund af den kol­de vin­ter, vi har haft i Dan­mark i de sid­ste par måne­der.

Hel­dig­vis var vin­den i nor­døst og der­for var der læ og dej­ligt vejr på stran­den. Det betød, at vi fik mulig­hed for at tage nog­le dej­li­ge vin­ter- og sne­bil­le­der, som du kan se oven­for.

Den gang man kunne cykle fra Ringkøbing til Hvide Sande

I dagens udga­ve af Dag­bla­det Ring­kø­bing-Skjern skri­ver avi­sens udsend­te om deres “polar­eks­pe­di­tion” over isen på cykel fra Borg­mester­hav­nen i Ring­kø­bing til Tysker­hav­nen (æ Tysker­havn) i Hvi­de San­de.

Vi har nem­lig gået og joket med, at vi engang om man­ge år vil­le kun­ne beret­te for vores bør­ne­børn, om “Den vin­ter, hvor det frøs så meget, at man kun­ne gå fra Ring­kø­bing til Hvi­de San­de…”

Det kun­ne være fedt at svæ­ve over Ring­kø­bing Fjord og se, om hele fjor­den var fros­set. Nu er der så nog­le nog­le modi­ge mænd, der har taget turen over fjor­den og rap­por­te­ret under­vejs.

Læs mere om turen på Dag­bla­det Ring­kø­bing-Skjern og nyd end­nu et par smuk­ke bil­le­der fra Ring­kø­bing (is)Fjord.

Eftermiddagssol over Ringkøbing Fjord
Efter­mid­dags­sol over Ring­kø­bing Fjord
Lange skygger på isen i Ringkøbing Lystbådehavn
Lan­ge skyg­ger på isen i Ring­kø­bing Lystbå­de­havn

Billeder af is og sne fra Ringkøbing

Mens nord­jy­der­ne sner inde, så kom­mer der her lidt ude­bil­le­der fra Ring­kø­bing Fjord.

Her spil­ler far og søn ‘sne­bold’ på isen, der til­sy­ne­la­den­de er tyk nok.

Far og søn spiller snebold på isen
Far og søn spil­ler ‘sne­bold’ på isen

Bemærk her, hvor­dan isen atter er fros­set til efter at være spræk­ket.

Isen er sprækket og frosset til igen.
Isen er spræk­ket og fros­set til igen.

Den nys­ger­ri­ge gla­cio­log under­sø­ger isen, hvor van­det står blank oven på isen. Bemærk, hvor­dan isen er begyndt at ‘pak­ke’ op mod kan­ten.

Malene studerer en våge i isen.
Male­ne stu­de­rer en våge i isen.

Isen pak­ker i meget stør­re omfang læn­ge­re ude.

Isen pakker på Ringkøbing Fjord.
Isen pak­ker på Ring­kø­bing Fjord.

Et alter­na­tivt sol­fil­ter: Et styk­ke fjor­dis fra Ring­kø­bing Fjord.

Solen set gennem et stykke is.
Solen set gen­nem et styk­ke is.

Og så lidt bio­lo­gi: Isfug­len til­hø­rer skri­ge­fug­le­ne, der oftest er meget far­ve­strå­len­de tro­pe­fug­le. Her­hjem­me kan de ses over hele lan­det, men ses hyp­pigst i Midt- og Østjyl­land. Hvis du aldrig har set en isfugl før, så giver vi dig her chan­cen. Vi var hel­di­ge at have kame­ra­et frem­me, da et enkelt eksem­plar fløj rundt ved en lil­le våge i Ring­kø­bing Fjord.

En isfugl over en våge i isen i Ringkøbing Fjord.
En isfugl over en våge i isen i Ring­kø­bing Fjord.
Endnu et billede af den lille isfugl
End­nu et bil­le­de af den lil­le isfugl
Isfuglen sidder stille på en sten.
Isfug­len sid­der stil­le på en sten.

Vinteren har givet op igen

I dag har vej­ret (igen) været rig­tig kede­ligt gråt, vådt og blæ­sen­de — det er som om vin­te­r­en har opgi­vet at være vin­ter. Som om det der med at hol­de tem­pe­ra­tu­ren nede og lade være med at blæ­se og bare være en frost­klar dag er lidt for svært. 2008 viste sig imid­ler­tid fra sin mest vin­ter­ven­li­ge side på årets aller­sid­ste dag.

Ons­dag d. 31. decem­ber kør­te Male­ne og jeg fra Ring­kø­bing over Holste­bro og Viborg til Tern­d­rup for at fejre nytår­s­af­ten. Der gjor­de vi et holdt på et ukendt sted langs lan­de­vej­en for at tage dis­se bil­le­der af den frost­klæd­te skov. Nyd bil­le­der­ne — der er som sæd­van­lig fle­re på 23.

Malene går en tur i den frostklædte skov med ryggen til kameraet.
Male­ne går en tur i den frost­klæd­te skov med ryg­gen til kame­ra­et.
Nærbillede af isklædt græsstrå
Nær­bil­le­de af isklædt græs­strå
En lysning i skoven med et fint hvidt slør
En lys­ning i sko­ven med et fint hvidt slør

(puh, så nåe­de jeg det alli­ge­vel inden mid­nat!)

Vinterbillede af Hallund Kirke

Som de opmærk­som­me måske har bemær­ket, så hav­de vi en plan om tage et smukt mid­som­mer­bil­le­de af Hal­lund Kir­ke. Det gik imid­ler­tid i vasken. Hel­dig­vis fin­des der små alfer og hjæl­pen­de nis­ser ude i det dan­ske land, som har sendt os et bil­le­de af Hal­lund Kir­ke — dæk­ket i sne. Som­mer­bil­le­det må ven­te. Tak for hjæl­pen, Bir­te.

Der er fle­re bil­le­der på 23, som du kan fin­de et link til i menu­en her i siden.