Udflugt til Bovbjerg Klint og Fyr

I wee­ken­den var Male­ne og jeg en tur ved Bovb­jerg Klint sam­men med Fjord­net for at høre om de spe­ci­el­le geo­lo­gi­ske for­hold, der er på ste­det. Turen var arran­ge­ret af Jens Demant Ber­nth, der er for­e­nin­gens kas­se­rer og uddan­net geo­log. Det gav ham en god bag­grund for at for­tæl­le vi andre læg­mænd om isti­der, moræ­ne­ler, aflej­rin­ger, sedi­men­ter og meget andet.

Men hvor­for er Bovb­jerg Klint så så spæn­den­de, at vi godt gad bru­ge en hel dag på at køre ud for at se på tæt­pak­ket grus? Læs vide­re “Udflugt til Bovb­jerg Klint og Fyr”

Kulturfestival Mørket — en tur i kælderen i Ringkøbing

I aften har vi været en tur rundt i en ræk­ke vidt for­skel­li­ge kæl­dre i Ring­kø­bing.

Som en del af Kul­tur­festi­va­len Mør­ket, der fin­der sted i okto­ber måned, hav­de Ring­kø­bing Beva­rings­for­e­ning arran­ge­ret van­dre­tu­ren “I en kæl­der sort som kul — Ring­kø­bing under jor­den”.

Det gav os lej­lig­hed til at kig­ge ind i luk­ke­de rum, der ellers ikke er offent­ligt til­gæn­ge­li­ge. Vi var en tur i Ring­kø­bings gam­le soda­vands­fa­brik, der nu til dags er ble­vet til festsal. Vi besøg­te kom­man­do­bun­ke­ren i Ring­kø­bing, der har stå­et tom i mere end ti år og er for­fal­det til uken­de­lig­hed.

Vi fik også histo­ri­en om ølde­po­tet og elek­tri­ker­værk­ste­det, der lå lige ved siden af hin­an­den — og øjen­syn­ligt sup­ple­re­de hin­an­den godt. Og sidst men ikke mindst var vi i kæl­de­ren under een af byens tid­li­ge­re køb­mands­går­de, der nu til dags rum­mer et showroom i irsk pub­stil.

Det er spæn­den­de at høre histo­ri­er­ne — hvor­når har du sidst hørt over­ra­sken­de histo­ri­er om dit eget loka­l­om­rå­de?