Dagens gode råd: Skriv en kommentar på din bestilling

Hvis du bestil­ler en vare på inter­net­tet til leve­ring på en fir­maadres­se sam­me dag, så husk at skri­ve en kom­men­tar om, at det er en virk­som­hed, hvor med­ar­bej­der­ne nok går hjem inden kl. 17:15!

I for­mid­dags bestil­te jeg en buket til min kære kone hos Inter­fl­ora. Jeg vil­le ger­ne have den leve­ret til hen­des arbejds­plads i dag — men hav­de ikke lige for­ud­set, at Inter­fl­ora i Hvi­de San­de først vil­le leve­re buket­ten efter at langt de fle­ste var gået hjem. Nu står buket­ten jo og bli­ver kede­lig ind­til i mor­gen.

Dagens Gode Råd er der­for: Sørg for at skri­ve en kom­men­tar om, at det er en virk­som­heds­adres­se og at du ger­ne vil have den leve­ret inden eks. kl. 14!

Jeg har lært af det. Suk.

Citroncookies med citroncreme

Male­ne send­te mig et link til Joy the Baker her den anden dag — helt spe­ci­fikt til ind­læg­get om det, der på engelsk hed­der Lemon Whoo­pie Pies. Vi har ikke fun­det en god dansk beteg­nel­se for en whoo­pie pie, så på dansk har vi valgt at døbe dem citron­cook­i­es med citron­cre­me. De sma­ger fan­ta­stisk — og fle­re bil­le­der af kager­ne kan man se på Joys blog.

Joy the Bakers Lemon Whoopie Pies

Bil­le­det her­over er lånt fra Joys Fli­ckr-side og opskrif­ten lyder som føl­ger.

Citroncookies med citroncreme

8 (sto­re) stk

Ingredienser til kagerne

340 gram hve­de­mel
½ tsk. bage­pul­ver
¼ tsk. natron
¼ tsk. salt
90 gram blødt, usal­tet smør
225 gram suk­ker
1 tsk. fin­tre­vet citronskal
1 stort æg
1 spsk. friskpres­set citrons­aft
1 tsk. vani­liesuk­ker
170 ml kær­ne­mælk

Ingredienser til citroncreme

90 gram blødt, usal­tet smør
170 ml flø­de­ost
1 tsk vani­liesuk­ker
1 tsk. fin­tre­vet citronskal
2 spsk. friskpres­set citrons­aft
625 gram flor­me­lis

Kagerne

Varm ovnen op til 175 gra­der Cel­si­us. Gør to bage­pla­der klar med bage­pa­pir.

Sigt mel, bage­pul­ver, natron og salt sam­men i en skål og stil den til side. I en stør­re skål pisker du nu smør, suk­ker og citronskal sam­men ind­til det er en jævn mas­se. Put æg, citrons­aft og vani­liesuk­ker i og rør igen sam­men til en jævn mas­se. Rør nu halv­de­len af mel­blan­din­gen i lidt efter lidt og rør der­ef­ter kær­ne­mæl­ken i. Rør til sidst det sid­ste af mel­blan­din­gen og rør ikke for læn­ge.

Lav nu 16 klum­per på bage­pla­der­ne og tryk dem let fla­de. Lad være med at sæt­te dem for tæt sam­men (3–5cm imel­lem) og bag kager­ne i ovnen i ca. 12 minut­ter til de faste, men ikke har fået far­ve. Prøv dig even­tu­elt frem med en kød­nål.

Lad kager­ne køle af i ca. 10–15 minut­ter eller mens du for­be­re­der citron­cre­men.

Citroncreme

Citron­cre­men røres sam­men i en stor skål. Rør smør, flø­de­ost, vani­liesuk­ker, citronskal og citrons­aft grun­digt sam­men ind­til kon­si­sten­sen er jævn. Hæld flor­me­lis i og rør igen ind­til cre­men er jævn. Hvis cre­men er for blød, kan den køles ned i køle­ska­bet.

Citroncookies med citroncreme — nu bliver det godt

Vend halv­de­len af kager­ne med bun­den op og smør en klat citron­cre­me på. Tryk for­sig­tigt en anden kage oven­på fyl­det. Pak hver kage ind for sig selv og sæt dem i køle­ska­bet, så de kan sætt sig. Ser­ver kager­ne køli­ge. De kan hol­de sig i køle­ska­bet i op til 4 dage. Hvis der er nok.

Tips og gode råd

Citron­cre­men er hvi­nen­de sur-sød, men sma­ger fan­ta­stisk på pan­de­ka­ger — og måske som smø­repå­læg til grov­kiks.

Vi hav­de ikke nok flor­me­lis og brug­te der­for ikke den anbe­fa­le­de mæng­de — det gjor­de vores kager meget smat­te­de, da cre­men slet ikke kun­ne hol­de for­men. Sørg for at til­pas­se mæng­den af de for­skel­li­ge ingre­di­en­ser med hin­an­den 🙂

UPDATE, 02.05.2008: Vi hav­de hel­ler ingen kær­ne­mælk, så vi brug­te en kom­bi­na­tion af to tred­je­de­le tyk­mælk og en tred­je­del mini­mælk. Det blev helt fint — vi kan i hvert fald ikke fore­stil­le os, at det skal være ander­le­des.

Joy skri­ver selv, at dis­se kager næsten er et mål­tid i sig selv, og det kan vi kun give hen­de ret i. Bemærk, at opskrif­ten som sæd­van­lig er min over­sæt­tel­se fra ori­gi­na­len, som kan ses på Joy the Bakers blog (på engelsk). Husk, at der er fle­re bil­le­der af kager­ne på hen­des blog.

Chokoladefondue — den danske udgave

Lige efter jeg offent­lig­gjor­de mit ind­læg “Et over­blik over fon­due”, fandt jeg ud af, at Sim­ply Recipes skri­ver om cho­ko­la­de­fon­due. Jeg har lavet en dansk over­sæt­tel­se:

Lige­som de fle­ste andre mode­lu­ner har fon­due nu ende­lig fået et come­ba­ck, men den­ne gang er det med udsigt til noget stør­re. Til­ba­ge i 1970’ere var det ikke en fed fest, hvis der ikke var gang i en fon­du­e­gry­de. Nu til dags er fon­du­espring­vand og fon­du­e­re­stau­ran­ter hip­pe, men det lader ikke til, at der er man­ge, der har pri­va­te fon­du­e­fe­ster, hvil­ket bestemt er en skam, når man tager i betragt­ning hvor nemt (og bil­ligt) det er. Fon­du­e­fe­ster er også en god mulig­hed for at hyg­ge sig om bor­det og selv de, der ikke kan lave mad kan nyde glæ­den ved at sim­pelt­hen at dyp­pe og spi­se.

Spe­ci­elt cho­ko­la­de­fon­due er lat­ter­ligt nemt. Smel­tet cho­ko­la­de bli­ver grund­la­get for uen­de­li­ge vari­a­tio­ner af emner, der kan dyp­pes. Og yder­me­re kan cho­ko­la­den let sma­ges til for at pir­re san­ser­ne og ska­be over­ra­sken­de smag og vari­a­tion. Cho­ko­la­de­fon­due er god til en fest og lige­le­des også den per­fek­te måde at slut­te et roman­tisk mål­tid der­hjem­me.

Det er ikke strengt nød­ven­digt at bru­ge en fon­du­e­gry­de, men det bli­ver let­te­re og til­fø­jer en for­nem­mel­se af stil. Hvis du bru­ger en almin­de­lig gry­de, kan du læg­ge en gril­l­hand­ske på bor­det og sæt­te gry­den på den, når cho­ko­la­den er smel­tet. Cho­ko­la­den kan køle af ret hur­tigt , hvis den er i en almin­de­lig gry­de. Hvis du der­i­mod bru­ger en fon­du­e­gry­de med en lil­le sprit­f­lam­me under, bli­ver cho­ko­la­den holdt dej­lig varm og smel­tet meget læn­ge­re.

Med hen­syn til emner, der kan dyp­pes i cho­ko­la­den, så er der frit valg. Man­ge kan godt lide bag­te ting såsom brow­nies, sand­ka­ge, skum­fi­du­ser eller lady­fin­gers (ita­li­en­ske småka­ger). Frisk frugt som jord­bær, pære eller banan er også roman­tisk og en smu­le sun­de­re. Og som altid er tør­ret frugt som abri­ko­ser eller stør­re styk­ker kan­di­se­ret inge­fær også et godt udgangs­punkt.

 • 350g mørk cho­ko­la­de
 • 225g piske­flø­de
 • et nip salt
 • Noget til at dyp­pe i cho­ko­la­den (jord­bær, bananstyk­ker, tør­ret abri­kos, kan­di­se­ret inge­fær, pære- eller æblestyk­ker)
 1. Varm flø­den lang­somt op ind­til der kom­mer små bob­ler på over­fla­den og det koger roligt. Til­føj cho­ko­la­den og pisk ind­til det er rørt ud
 2. Flyt straks cho­ko­la­de­blan­din­gen over i en varm fon­du­e­gry­de eller ser­ver direk­te fra den almin­de­li­ge gry­de
 3. Anret frugt- og kage­styk­ker på et fad eller tal­ler­ke­ner rundt om cho­ko­la­de­gry­den. Brug en bam­bu­spind, en fon­due-, fiske- eller salat­gaf­fel til at dyp­pe frugt- og kage­styk­ker­ne i den var­me, smel­te­de flø­de­cho­ko­la­de­blan­ding. Spis det med det sam­me.

Hvis fon­du­en begyn­der at føles hård, til­fø­jes der en spi­se­ske­fuld piske­flø­de og røres rundt. Det kan stræk­ke por­tio­nen en smu­le, men til sidst bli­ver det nød­ven­digt at var­me gry­den op igen eller star­te på en ny gry­de­fuld.

Vari­an­ter

Til­føj 1–2 spi­se­ske­ful­de Bailey’s Irish Cream til cho­ko­la­de­blan­din­gen. Andre likø­rer som Grand Mar­ni­er, Ama­ret­to eller Kirsch er lige så lækre.

Til­føj ½ teske­fuld kanel og lidt chi­li for at få en god mexi­kansk cho­co­la­de.

Vani­lie­korn fra en hel vani­lie­stang er også et læk­kert sup­ple­ment til cho­ko­la­des­ma­gen.

Et skud espresso­pul­ver kan gøre under­vær­ker!

Revet skal fra en appels­in, citron eller anden citrus­frugt giver en let frugts­mag til cho­ko­la­den.

Et par teske­ful­de kaf­fesirup kan også bru­ges som smags­va­ri­ant.

Hvid cho­ko­la­de er en god vari­ant, der sam­men med en smu­le spi­ri­tus eller revet citrus­skal bli­ver him­melsk.

Piske­flø­den kan udblø­des en times tid i for­vej­en og mens den var­mes op — det kan give en læk­ker smag. Citron­græs til hvid cho­ko­la­de eller en pose Earl Grey-te til mørk cho­ko­la­de sma­ger dej­ligt.

Artik­len er over­sat på bed­ste beskub efter den engelsk­spro­ge­de ori­gi­nal Cho­co­la­te Fon­due Recipe @ Sim­ply Recipes

En hurtig guide til bryllupsfotografer

Jeg faldt over det­te blo­gind­lægDigi­tal Pho­to­grap­hy School, som giver en liste på 21 punk­ter, der er lige til at gå til, hvis man som ama­tør­fo­to­graf er ble­vet bedt om at foto­gra­fe­re et bryl­lup. Jeg har prø­vet at over­sæt­te de 21 kor­te punk­ter til dansk (og gøre dem end­nu kor­te­re) her neden­for:

 1. lav en liste over for­ven­te­de fotos sam­men med bru­de­par­ret — på den måde kan du på en struk­tu­re­ret måde hol­de styr på om alle de for­ven­te­de fotos bli­ver taget.
 2. hav en fotoko­or­di­na­tor fra fami­li­en — når man­ge men­ne­sker er sam­let er det rart, hvis een (evt. een fra hver side af fami­li­en) kan hjæl­pe med til at sam­le de rig­ti­ge men­ne­sker til foto­gra­fi­er­ne.
 3. Skab over­blik over loka­tio­ner — få et over­blik over, hvor der skal foto­gra­fe­res. Du er bed­re for­be­redt.
 4. For­be­re­del­se er nøg­len — husk at lade bat­te­ri­er op, sørg for at have en Plan B hvis vej­ret er dår­ligt, slet hukom­mel­ses­kort, hav nok hukom­mel­ses­kort med. Vær for­be­redt.
 5. Afstem for­vent­nin­ger med bru­de­par­ret — vis dem, hvad du kan eller bil­le­der du alle­re­de har taget. Find ud af, om de har spe­ci­el­le for­vent­nin­ger til moti­ver, stem­nin­ger, over­bliks­bil­le­der, osv.
 6. Sluk for lyden på kame­ra­et — bip og dyt under høj­ti­de­li­ge situ­a­tio­ner er ikke med til at gøre dagen meget bed­re.
 7. Tag bil­le­der af detal­jer — flot­te ryg­ge i ele­gan­te kjo­ler eller ran­ke jak­ke­sæt, rin­ge, sko, kager, bordop­stil­lin­ger. Bladr even­tu­elt gen­nem et bryl­lups­ma­ga­sin, hvis du mang­ler inspira­tion.
 8. Brug to kame­ra­er — lån eller tig dig frem til et andet kame­ra med en anden type lin­se, så du kan tage for­skel­li­ge bil­le­der uden alt for meget fam­le­ri. Vid­vin­kel og en zoom-lin­se, bli­ver der fore­slå­et i artik­len.
 9. Over­vej foto­graf num­mer 2 — del opga­ven med en mak­ker, så slip­per du for at løbe rundt. Det tager også lidt af pres­set: du skal ikke være alle ste­der, hvor der sker noget spæn­den­de.
 10. Vær modig men ikke påtræn­gen­de — sørg for at være for­ud­se­en­de, når dagen skri­der frem. Vær på de rig­ti­ge ste­der uden at vir­ke påtræn­gen­de. Sørg for at sty­re sla­gets gang, når der skal tages portræt­bil­le­der (hvad er i øvrigt den gode over­sæt­tel­se af det engel­ske bold?)
 11. Lær at bru­ge blødt lys — lær at bru­ge en blitz såle­des at lyset kastes til­ba­ge fra omgi­vel­ser­ne i ste­det for direk­te på moti­vet. Jeg har i øvrigt ingen anel­se om, hvad dif­fu­sed light skal over­sæt­tes til på foto­graf-dansk 🙂
 12. Tag bil­le­der i RAW-for­ma­tet — det kræ­ver mere plads, men til gen­gæld er der bed­re betin­gel­ser for efter­be­hand­ling af bil­le­der­ne.
 13. Vis dine bil­le­der frem — for­de­len ved et digi­talt medie er, at det så let og hur­tigt kan bli­ve til­gæn­ge­ligt for fle­re. Vis even­tu­elt bil­le­der­ne frem på en com­pu­ter under sel­ve recep­tio­nen.
 14. Over­vej dine bil­le­ders bag­grund — til bryl­lup­per er der man­ge men­ne­sker og der­for stør­re chan­ce for at eet af dem van­drer ind i bag­grun­den, hvor du tager bil­le­der. Over­vej at tage bil­le­der­ne der, hvor den risi­ko er mindst.
 15. Smid ikke dine “fejl­ta­gel­ser” ud — det er fri­sten­de at slet­te et “fejl­sla­gent” bil­le­de straks, når det er ble­vet taget. Lad være med det. Det kan vise sig, at bli­ve til et inter­es­sant motiv ved hjælp af lidt efter­be­hand­ling.
 16. Variér dit per­spek­tiv — hoved­del­en af bil­le­der­ne fra bryl­lup­pet vil sik­kert være ret for­mel­le og med per­so­ner­ne i nor­mal­per­spek­tiv. Vær fræk og lav også bil­le­der i fug­le- og frø­per­spek­tiv.
 17. Grup­pe­bil­le­der — over­vej at tage et stort bil­le­de af alle til bryl­lup­pet. Det kræ­ver at du kan kom­me i høj­den, så alle kan kig­ge op på kame­ra­et. Det kræ­ver også tem­po, da man­ge men­ne­sker i flok hur­tigt kan bli­ve træt­te af at ven­te.
 18. Brug blitz — bil­le­der i mod­lys og bil­le­der midt på dagen kræ­ver blitz til at blø­de skyg­ger­ne op. Du kan læse mere om at bru­ge blitzen i DPS’ arti­kel om at bru­ge blitz.
 19. Brug “sport­sindstil­lin­gen” — når du kan tage man­ge bil­le­der hur­tigt efter hin­an­den, er der stør­re sand­syn­lig­hed for at ram­me plet og få det per­fek­te skud.
 20. For­vent at ting kan gå galt — det er ofte de ufor­ven­te­de eller ufor­be­red­te ting, der bli­ver husket bag­ef­ter, så vær beredt, når kagen skal skæ­res 🙂
 21. Mor dig — det er meget let­te­re at få gode bil­le­der af gla­de men­ne­sker, hvis du selv er i godt humør. Smil!

Vi sat­ser også på at stil­le engangska­me­ra­er frem, så alle gæster kan hjæl­pe os med at fast­hol­de dagen. Vi glæ­der os meget til at se alle bil­le­der­ne fra dagen — husk at tage et kame­ra med.