35 smukke hi-speed-fotografier

Der er nu noget helt vidun­der­ligt smukt over højha­stig­heds­fo­to­gra­fi­er, der er taget i det split­se­kund, hvor vores men­ne­ske­li­ge øje slet ikke kan føl­ge med. Har du eksem­pel­vis nogen sin­de set neden­stå­en­de før?

Det er utroligt, hvad højhastighedsfotografering kan få ting til at ligne. [Lånt fra www.crestock.com]
Det er utro­ligt, hvad højha­stig­heds­fo­to­gra­fe­ring kan få ting til at lig­ne. (Lånt fra www.crestock.com)
Der er fle­re fan­ta­stisk flot­te bil­le­der på Smas­hing Maga­zi­ne’s arti­kel om smuk­ke bil­le­der i den­ne stil.

Bil­le­det er fra Cre­sto­ck [via Smas­hing Maga­zi­ne].

Problemer med SonyEricsson W890i

Jeg har for nylig købt en Sony Eri­cs­son W890i, som jeg har været væl­dig glad for. Og egent­lig sta­dig er glad for.

Tele­fo­nen har en mas­se musik­funk­tio­ner, som jeg flit­tig benyt­ter mig af, da jeg ikke har en anden trans­porta­bel musi­k­af­spil­ler. Eksem­pel­vis har jeg aldrig lyt­tet til podcasts før jeg fik den­ne tele­fon. Den er udsty­ret med et 2GB microSD-kort, som jeg kan benyt­te til at gem­me bil­le­der, videoklip, musik og meget andet godt på.

Nu er der imid­ler­tid sket det kede­li­ge, at når jeg sæt­ter USB-kab­let i tele­fon og PC, så opda­ger Win­dows kun den inter­ne hukom­mel­se (søl­le 28MB minus alt muligt system­softwa­re ~ 22MB). Det har ikke hjul­pet at gen­star­te tele­fo­nen og det bety­der, at jeg lige nu ikke har adgang til at opda­te­re mine podcasts, til at down­lo­a­de bil­le­der eller videoklip fra tele­fo­nen. Det er ikke til­freds­stil­len­de.

Jeg har skre­vet til Sony Eri­cs­sons sup­port og for­kla­ret dem om pro­blem­stil­lin­gen. Jeg håber, de har en løs­ning på pro­ble­met — ellers må jeg mulig­vis bide i det sure æble og prø­ve at for­mat­te­re kor­tet og se, om det hjæl­per.

Det er ikke altid nemt at være ejer af ny tek­no­lo­gi.

Ret­tel­se, 31-10-2008: Jeg fik ret hur­tigt et svar fra Sony­E­ri­cs­son, der fore­slog at pil­le i Win­dows XP’s hånd­te­ring af enhe­der. Jeg skul­le tjek­ke, at hukom­mel­ses­kor­tet hav­de fået til­delt et drev-bog­stav (C:, K:, Y:, eller andet). Jeg tjek­ke­de vha. Disk­hånd­te­ring i Com­pu­ter­hånd­te­ring (hvis du får brug for at vide mere, så skriv ende­lig) og opda­ge­de, at der var pro­ble­mer med til­de­ling af drev­bog­sta­ver. Jeg ret­te­de det og Vup­ti! så var der igen liv i min tele­fon.