Vi er på nettet igen

Hej Ver­den!

I efter­mid­dags lyk­ke­des det os at kom­me på net­tet igen. Det ver­den­s­oms­pæn­den­de Inder­næd, alt­så.

I går rin­ge­de jeg og tal­te med TDC Sup­port for at få dem til at hjæl­pe mig, da der til­sy­ne­la­den­de ikke var liv igen­nem fra rou­te­ren og til tele­fon­kab­let. Jeg lave­de en afta­le med den rare TDC-sup­por­ter (som det viste sig, at jeg hav­de gået i fol­ke­sko­le sam­men med!) og i mor­gen tid­lig skul­le der være kom­met en TDC-tek­ni­ker.

Det viste sig imid­ler­tid at være fuld­stæn­dig unød­ven­digt for efter at have sys­let lidt med rou­te­ren og der­ef­ter ladet den stå og hvi­le nat­ten over (alt­så rou­te­ren), så vil­le den plud­se­lig ger­ne være med til at ser­vi­ce­re os med net­værk. Meget mystisk, når der nu i går var abso­lut mini­malt tegn på liv.

Under alle omstæn­dig­he­der bety­der det, at vi nu kan begyn­de at blog­ge mere regel­mæs­sigt igen. Og der er skam sket noget at blog­ge om. Læs med her på blog­gen!

Problemer med SonyEricsson W890i

Jeg har for nylig købt en Sony Eri­cs­son W890i, som jeg har været væl­dig glad for. Og egent­lig sta­dig er glad for.

Tele­fo­nen har en mas­se musik­funk­tio­ner, som jeg flit­tig benyt­ter mig af, da jeg ikke har en anden trans­porta­bel musi­k­af­spil­ler. Eksem­pel­vis har jeg aldrig lyt­tet til podcasts før jeg fik den­ne tele­fon. Den er udsty­ret med et 2GB microSD-kort, som jeg kan benyt­te til at gem­me bil­le­der, videoklip, musik og meget andet godt på.

Nu er der imid­ler­tid sket det kede­li­ge, at når jeg sæt­ter USB-kab­let i tele­fon og PC, så opda­ger Win­dows kun den inter­ne hukom­mel­se (søl­le 28MB minus alt muligt system­softwa­re ~ 22MB). Det har ikke hjul­pet at gen­star­te tele­fo­nen og det bety­der, at jeg lige nu ikke har adgang til at opda­te­re mine podcasts, til at down­lo­a­de bil­le­der eller videoklip fra tele­fo­nen. Det er ikke til­freds­stil­len­de.

Jeg har skre­vet til Sony Eri­cs­sons sup­port og for­kla­ret dem om pro­blem­stil­lin­gen. Jeg håber, de har en løs­ning på pro­ble­met — ellers må jeg mulig­vis bide i det sure æble og prø­ve at for­mat­te­re kor­tet og se, om det hjæl­per.

Det er ikke altid nemt at være ejer af ny tek­no­lo­gi.

Ret­tel­se, 31-10-2008: Jeg fik ret hur­tigt et svar fra Sony­E­ri­cs­son, der fore­slog at pil­le i Win­dows XP’s hånd­te­ring af enhe­der. Jeg skul­le tjek­ke, at hukom­mel­ses­kor­tet hav­de fået til­delt et drev-bog­stav (C:, K:, Y:, eller andet). Jeg tjek­ke­de vha. Disk­hånd­te­ring i Com­pu­ter­hånd­te­ring (hvis du får brug for at vide mere, så skriv ende­lig) og opda­ge­de, at der var pro­ble­mer med til­de­ling af drev­bog­sta­ver. Jeg ret­te­de det og Vup­ti! så var der igen liv i min tele­fon.

Vi har snart rundet 10.000 sidevisninger

I dag bli­ver vist dagen, hvor vi run­der 10.000 side­vis­nin­ger her på blog­gen. Man­ge af dem kom­mer nok fra spam­ro­bot­ter, der har høstet og spist løs af vores hen­vis­nin­ger og tekst her på siden. Men hel­dig­vis har vi den rare Akis­met spam­be­skyt­tel­se, der nu har holdt mere end 5.000 spam­kom­men­ta­rer fra døren.

Jeg har også instal­le­ret et antal plu­gins — blandt andet et, der bur­de kun­ne hol­de styr på, hvor man­ge af jer læse­re, der abon­ne­rer på vores nyhe­der via RSS nyheds­fe­eds. Jeg er dog ikke sik­ker på, om den helt kan hol­de styr på det, så der­for vil jeg ger­ne høre fra dig i en kom­men­tar til det­te ind­læg, hvis du læser den­ne blog via RSS.

Og så vil jeg ger­ne lige gøre opmærk­som på, hvor stolt jeg er af min kone, der har taget det flot­te bil­le­de, du kan se i ind­læg­get “Smukt smyk­ke”. Det ser top­pro­fes­sio­nelt ud!