Julekalender — 21. december

Jeg bryg­ger på et sne­digt sne­digt i anled­ning af års­ti­den og vej­r­li­get. Det kom­me til at inde­hol­de rim og rem­ser. Som optakt får du her sne­bil­le­der fra arki­vet.

Ulrik står på toppen af en begravet bunker i Hvide Sande. Der er sne på bunkeren.
Jeg står på en bun­ker­top // og kig­ger på det sner…
Solnedgang ved Ringkøbing Fjord d. 2. januar 2009.
Sol­ned­gang ved Ring­kø­bing Fjord d. 2. janu­ar 2009

Der er fle­re bil­le­der efter lin­ket… Læs vide­re “Jule­ka­len­der — 21. decem­ber”

Julekalender — 20. december

Med min­dre end en uge til jule­af­ten, kan man efter­hån­den godt sky­de en hvid pil efter den tred­je hvi­de jule­af­ten på stri­be:

Nu er vi så tæt på jul, at vi kan være ret sik­re på, at de prog­no­ser der fore­lig­ger for jule­vej­ret er nogen­lun­de påli­de­li­ge. Det ser ud til, at jeg må skuf­fe dem, der hav­de håbet på en hvid jul lige­som de fore­gå­en­de to år, for chan­cen for den tre­die hvi­de jul i træk er stort set lig nul.

Her i Gudum­holm skul­le vi dog lige have lov at fin­de snesko­v­len og kosten frem, da der i løbet af dagen faldt et par cm sne.

Sæsonens første snerydning
Sæso­nens før­ste sne­ryd­ning

Det tog ikke mere end en halv times tid at skra­be og feje ind­kørs­len (inklu­siv lidt snak med gen­bo­en, der var ude for at luf­te hund­en), men det er gra­tis motion.

Lad os se, om vin­te­r­en har mere sne i bag­hån­den. Glæ­de­lig halv­grøn jul!

Julekalender — 5. december

I dag faldt den før­ste sne i vin­te­r­en 2011–2012. Det kom som sæd­van­lig bag på en stor del af dan­sker­ne — ikke mindst os. Der­for skynd­te vi os over til vores hjælp­som­me nabo, der har et auto­værk­sted for at høre, om han hav­de mulig­hed for at hjæl­pe os med den per­nib­le kom­bi­na­tion: som­mer­dæk på vin­ter­g­lat vej.

Det kun­ne han hel­dig­vis godt — så et par timer sene­re var vi igen sik­kert køren­de. Hur­ra for de små lokal­sam­fund! Og tak for hjæl­pen, Kar­sten!

Sne og hagl i indkørslen
Sne og hagl i ind­kørs­len
Sne og hagl på havebordet
Sne og hagl på have­bor­det
Kirsebærtræ i mørke uden blitz
Kir­se­bærtræ i mør­ke uden blitz

Det sid­ste bil­le­de er taget med for at vise, hvor sære bil­le­der, man kan lave ved nat­te­ti­de med lang luk­ke­tid og ingen blitz 🙂

Stranden ved Søndervig er sneklædt

I søn­dags gik vi en tur på stran­den i Søn­der­vig. Lige nu er den dæk­ket af is og sne på grund af den kol­de vin­ter, vi har haft i Dan­mark i de sid­ste par måne­der.

Hel­dig­vis var vin­den i nor­døst og der­for var der læ og dej­ligt vejr på stran­den. Det betød, at vi fik mulig­hed for at tage nog­le dej­li­ge vin­ter- og sne­bil­le­der, som du kan se oven­for.

Den gang man kunne cykle fra Ringkøbing til Hvide Sande

I dagens udga­ve af Dag­bla­det Ring­kø­bing-Skjern skri­ver avi­sens udsend­te om deres “polar­eks­pe­di­tion” over isen på cykel fra Borg­mester­hav­nen i Ring­kø­bing til Tysker­hav­nen (æ Tysker­havn) i Hvi­de San­de.

Vi har nem­lig gået og joket med, at vi engang om man­ge år vil­le kun­ne beret­te for vores bør­ne­børn, om “Den vin­ter, hvor det frøs så meget, at man kun­ne gå fra Ring­kø­bing til Hvi­de San­de…”

Det kun­ne være fedt at svæ­ve over Ring­kø­bing Fjord og se, om hele fjor­den var fros­set. Nu er der så nog­le nog­le modi­ge mænd, der har taget turen over fjor­den og rap­por­te­ret under­vejs.

Læs mere om turen på Dag­bla­det Ring­kø­bing-Skjern og nyd end­nu et par smuk­ke bil­le­der fra Ring­kø­bing (is)Fjord.

Eftermiddagssol over Ringkøbing Fjord
Efter­mid­dags­sol over Ring­kø­bing Fjord
Lange skygger på isen i Ringkøbing Lystbådehavn
Lan­ge skyg­ger på isen i Ring­kø­bing Lystbå­de­havn

Billeder af is og sne fra Ringkøbing

Mens nord­jy­der­ne sner inde, så kom­mer der her lidt ude­bil­le­der fra Ring­kø­bing Fjord.

Her spil­ler far og søn ‘sne­bold’ på isen, der til­sy­ne­la­den­de er tyk nok.

Far og søn spiller snebold på isen
Far og søn spil­ler ‘sne­bold’ på isen

Bemærk her, hvor­dan isen atter er fros­set til efter at være spræk­ket.

Isen er sprækket og frosset til igen.
Isen er spræk­ket og fros­set til igen.

Den nys­ger­ri­ge gla­cio­log under­sø­ger isen, hvor van­det står blank oven på isen. Bemærk, hvor­dan isen er begyndt at ‘pak­ke’ op mod kan­ten.

Malene studerer en våge i isen.
Male­ne stu­de­rer en våge i isen.

Isen pak­ker i meget stør­re omfang læn­ge­re ude.

Isen pakker på Ringkøbing Fjord.
Isen pak­ker på Ring­kø­bing Fjord.

Et alter­na­tivt sol­fil­ter: Et styk­ke fjor­dis fra Ring­kø­bing Fjord.

Solen set gennem et stykke is.
Solen set gen­nem et styk­ke is.

Og så lidt bio­lo­gi: Isfug­len til­hø­rer skri­ge­fug­le­ne, der oftest er meget far­ve­strå­len­de tro­pe­fug­le. Her­hjem­me kan de ses over hele lan­det, men ses hyp­pigst i Midt- og Østjyl­land. Hvis du aldrig har set en isfugl før, så giver vi dig her chan­cen. Vi var hel­di­ge at have kame­ra­et frem­me, da et enkelt eksem­plar fløj rundt ved en lil­le våge i Ring­kø­bing Fjord.

En isfugl over en våge i isen i Ringkøbing Fjord.
En isfugl over en våge i isen i Ring­kø­bing Fjord.
Endnu et billede af den lille isfugl
End­nu et bil­le­de af den lil­le isfugl
Isfuglen sidder stille på en sten.
Isfug­len sid­der stil­le på en sten.