Lady Wasteland — en postapokalyptisk fremtid

Vuze HD Net­work fandt jeg for et styk­ke tid siden en web­se­rie opdelt i epi­so­der (en såkaldt webiso­de), der hed­der Lady Wasteland. Seri­en består lige nu af 7 afsnit — og iføl­ge den med­føl­gen­de blog arbej­des der på yder­li­ge­re 15 afsnit.

Histo­ri­en hand­ler om en ung kvin­de, Lady Wasteland, som er på jagt efter en ræk­ke mor­de­re, der for år til­ba­ge har slå­et en eller fle­re per­so­ner ihjel, der betød noget for selv­sam­me Lady. Under­vejs på sin færd møder hun andre, der enten selv jager eller er på jagt. Efter vær­di­er, mad, magt eller blot blod. Øde­lan­det er for­u­den smadre­de byg­nin­ger og over­gro­e­de køre­tø­jer også kry­dret med zom­bi­e­lig­nen­de typer, der natur­lig­vis ikke gør livet på lan­de­ve­je­ne let­te­re.

Et wallpaper hentet fra Lady Wasteland-sitet.
Et wall­pa­per hen­tet fra Lady Wasteland-sitet.

For­u­den Lady Wasteland får vi også præ­sen­te­ret en ræk­ke andre karak­te­rer: Yuri, en gal­ning, der slår ihjel, hvis han føler sig tru­et. Og Hen­ry og Samantha, far og dat­ter, der blot for­sø­ger at over­le­ve i vild­nis­set. Hen­ry for­sø­ger at belæ­re Samantha om over­le­vel­se. Det er dis­se to, der er til­sku­er­nes iden­ti­fi­ka­tion i det rå og ubarm­hjer­ti­ge øde­land.

Wallpaper hentet fra LadyWasteland.com
Wall­pa­per hen­tet fra LadyWasteland.com

I mine øjne er det vig­tig­ste og mest inter­es­san­te ikke karak­te­rer­ne eller histo­ri­en, men der­i­mod for­nem­mel­sen af at være midt i et rol­le­spils­ce­na­rie — og så stem­nin­gen af håb­løs frem­tid, som er kraf­tigt inspi­re­ret af com­pu­ter­spil­le­ne Wasteland(!) og Fal­lout (der jo er en udlø­ber af Wasteland). Jeg er ikke helt sik­ker på, hvad det er, der hol­der min inter­es­se fan­get — men jeg har lyst til at se mere, når der kom­mer fle­re afsnit. Hvis du har fået lyst til at se de før­ste 7 afsnit, så kan de down­lo­a­des som tor­rents i HD-kva­li­tet fra Vuze HD Net­work eller ses på net­tet på LadyWasteland.com.

Jeg tror, at næste webiso­de fra Vuze HD skal være enten San­ctu­ary eller Pink: The Seri­es.

The 4400 er en fin serie

Vi er i gang med at se The 4400 for tiden. Det er en gan­ske udmær­ket serie, som man kan slu­ge et par afsnit af hver aften.

Seri­en hand­ler om 4400 men­ne­sker, der inden­for de sid­ste 60 år er for­s­vun­det spor­løst fra Jor­dens over­fla­de. Plud­se­lig en dag i 2005 duk­ker de op igen og den ame­ri­kan­ske rege­ring for­sø­ger nu at fin­de ud af, hvor de har været.  Det viser sig ret hur­tigt, at de 4400 har spe­ci­el­le evner, der ræk­ker langt ud over deres natur­li­ge for­må­en.

Her begyn­der seri­en at lig­ne X-files, da den mand­li­ge og den kvin­de­li­ge hoved­per­son sam­men rej­ser rundt i USA for at opkla­re mere eller min­dre mysti­ske hæn­del­ser, der kan for­bin­des med de 4400. Der er imid­ler­tid fle­re læn­ge­re­va­ren­de histo­ri­er, der lever igen­nem seri­en, såle­des, at det ikke blot er enkelt­stå­en­de histo­ri­er, der kan over­stå­es på 40 minut­ter.

Hvis du synes, at X-Men og X-files var inter­es­sant, så vil du mulig­vis også synes, at The 4400 er en udmær­ket serie. Vi skal i hvert fald snart i gang med 3. sæson.