Påskehilsen fra Karamel Kompagniet

Påsken er  lige om hjør­net. Træ­er­ne på Tor­vet og gåga­den i Ring­kø­bing er igen pyn­tet med fine påske­æg, som byens bør­ne­ha­vebørn har haft for­nø­jel­sen af at male.

Vi har lige været på for­års­fe­rie i Nice og i cho­co­la­ti­er’e­nes vin­du­er bug­ne­de det med hjem­mela­ve­de påske­æg i fan­ta­si­ful­de designs for børn i alle aldre. Vi nåe­de slet ikke at købe cho­ko­la­de — hvil­ket er ret usæd­van­ligt for vores ved­kom­men­de! Til gen­gæld stod den­ne æske på Ulriks skri­ve­bord, da han kom til­ba­ge fra arbej­de, med en hil­sen fra fir­ma­et:

Kære Ulrik

Du og fami­lie ønskes en rig­tig god påske…

Æske med karameller fra Karamel Kompagniet
Æske med kara­mel­ler fra Kara­mel Kom­pag­ni­et

Kara­mel Kom­pag­ni­et er et et lil­le fami­lie­fir­ma i Gud­hjem på Born­holm — Dan­marks ene­ste kara­mel­ko­ge­ri. De eks­pe­ri­men­te­rer med opskrif­ter, som har været i fami­li­ens eje i gene­ra­tio­ner og de gør det rig­tig godt! Som de selv for­tæl­ler på deres hjem­mesi­de, så læg­ger de stor vægt på, at kara­mel­ler­ne ikke er så hår­de, at de hiver plom­ber­ne ud af tæn­der­ne. Og det er him­mel­ske blø­de kara­mel­ler, som smel­ter på tun­gen. Der­for er jeg ikke sik­ker på, at kara­mel­ler­ne hol­der påsken over 🙂

I den fine metalæ­ske med påske­mo­tiv af kara­mel­par­rets dat­ter, er der tre for­skel­li­ge slags kara­mel­ler med; lime, kakao og lakrids. Ulriks favo­rit er lime­ka­ra­mel­len og jeg har en svag­hed for lakrid­sen, men de sma­ger alle super dej­ligt. Der­for tror jeg igen ikke, at de hol­der påsken over.

Hvis du ikke kan fin­de en for­hand­ler i dit områ­de, er det hel­digt, at du kan bestil­le via deres Tof­fee Shop.

God påske til jer alle og nyd de ekstra fri­da­ge!

Påskeæg på Ringkøbing Torv

I går fandt Male­ne bil­le­der af påske­æg på tor­vet i Ring­kø­bing. I dag har vi selv taget bil­le­der af påske­æg­ge­ne i træ­er­ne.

Påskeæg i træerne på Ringkøbing Torv.
Påske­æg i træ­er­ne på Ring­kø­bing Torv, 2009
Påskeæg i et træ på Ringkøbing Torv.
Påske­æg i et træ på Ring­kø­bing Torv, 2009
Påskeæg i træerne på Ringkøbing Torv, 2009
Påske­æg i træ­er­ne på Ring­kø­bing Torv, 2009

Til­sy­ne­la­den­de er det en man­ge­årig tra­di­tion — nu har vi i hvert fald doku­men­te­ret 2009-udga­ven af den­ne tra­di­tion.

Påskeferien er startet

Hvis man leder en smu­le på 23 efter bil­le­der fra Ring­kø­bing, så fin­der man hur­tigt dis­se fine bil­le­der fra 2008, hvor Andreas Bucher-Mack har taget bil­le­der af Ring­kø­bing Torv.

Påskebillede fra Ringkøbing, 2008.
Påske­bil­le­de fra Ring­kø­bing, 2008.

Det er værd at bemær­ke, at træ­er­ne på tor­vet er udsmyk­ket med påske­æg, der er udsmyk­ket af byens yngre bebo­e­re.

Flere påskeæg i træerne på Ringkøbing Torv, 2008.
Fle­re påske­æg i træ­er­ne på Ring­kø­bing Torv, 2008.

I år er træ­er­ne også udsmyk­ket — men vi har desvær­re ikke haft tid til at tage bil­le­der end­nu. Vej­ret har ikke været så godt end­nu. Vi håber og tror dog på, at fre­dag kan brin­ge så godt vejr, at vi kan tage et flot panora­ma­bil­le­de af Ring­kø­bing Torv og de påskeudsmyk­ke­de træ­er.

Påskeudstillinger i Region Nord

I går og i dag har vi besøgt mine for­æl­dre v/ Brøn­der­s­lev. De tog os med på en af de utal­li­ge påskeud­stil­lin­ger, der er i Region Nord hvert år. Vi kør­te en tur til Man­na for at se udstil­lin­gen i Her­re­gårds-Gal­le­ri­et Gam­mel Ham­mel­mo­se.

Malene på trappen udenfor hoveddøren på Gl. Hammelmose
Male­ne på trap­pen uden­for hoved­dø­ren på Gl. Ham­mel­mo­se

Vi und­lod at tage bil­le­der inde i gal­le­ri­et men vil lige vise jer enkel­te moti­ver fra her­re­går­den. Jet­te & Per Gantzhorn har kun gal­le­ri i her­re­går­dens gemak­ker i tre uger hvert for­år. Det bety­der, at de tøm­mer deres egne stu­er, ord­ner væg­ge­ne, invi­te­rer kunst­ner­ne inden­for — som så ham­rer søm og des­li­ge i væg­gen — for der­ef­ter at hol­de kunst­ud­stil­ling i tre uger. Der­ef­ter hen­ter kunst­ner­ne (og even­tu­el­le købe­re) så kunst­vær­ker­ne før væg­ge og gul­ve igen får en over­ha­ling og møb­ler­ne hen­tes frem fra lof­te, kam­re og andre gem­me­ste­der. Der­ef­ter går der ca. 9 måne­der inden det hele star­ter igen.

Bent Jessens stenskulpturer smiler os i møde ved herregårdens hoveddør.
Bent Jes­sens efter­tænk­som­me sten­skul­p­tu­rer glor os i møde ved her­re­går­dens hoved­dør. Det er ham her, Male­ne kig­ger på på det oven­stå­en­de bil­le­de.

Sådan har det nu været i 12 år. I stu­e­e­ta­gen ved pen­ge­kas­sen og som vel­komst sid­der Jet­te Gantzhorn og tager hjerte­ligt imod gal­le­ri­gæ­ster­ne og for­tæl­ler dem, hvil­ke kunst­ne­re der i dag er til ste­de. I den nyre­stau­re­re­de fan­ge- og vin­kæl­der under­hol­der Per Gantzhorn med histo­ri­er om indret­ning, restau­re­ring og smags­prø­ver på årets kunstvin. Vinen har en unik eti­ket, der er desig­net af een af årets kunst­ne­re, så hvert år kan man få en unik ople­vel­se med sig hjem.

Vi blev impo­ne­ret af Hans Chri­sti­an Thom­sens sprag­le­de og liv­li­ge bil­le­der, men kan desvær­re ikke vise nogen frem. Han er fra Sil­ke­borg og har udstil­let fle­re gan­ge i både ind- og udland kun­ne vi erfa­re, så måske er det ikke sid­ste gang, vi har set noget af ham.

Lad mig lige slut­te af med en lil­le detal­je, som er ken­de­teg­nen­de for udstil­lin­gen på Gl. Ham­mel­mo­se: en hånd­fuld kug­ler i for­skel­li­ge stør­rel­ser, der svøm­me­de rundt i spring­van­det. Det er sådan en detal­je, der fri­ster os til at kom­me igen næste år for at se, hvad Per og Jet­te Gantzhorn har fun­det på til 2010.

Metalkuglerne svømmede rundt i springvandet uden for Gl. Hammelmoses hoveddør.
Metal­kug­ler­ne svøm­me­de rundt i spring­van­det uden for Gl. Ham­mel­mo­ses hoved­dør.

Hvis du er et sted i Region Nord i påske­da­ge­ne, så tag chan­cen og besøg en påskeud­stil­ling. Iføl­ge Nord­jy­ske er der mere end 100 udstil­lig­ner i påske­da­ge­ne. Det vil sige, at der er stor sand­syn­lig­hed for, at der er noget for enhver smag.