Nytårsstatistik

Jeg kan se, at vores ind­læg Et over­blik over fon­due har vakt opmærk­som­hed op til nytår. Det kun­ne tyde på, at der igen det­te nytår er for­tæ­ret man­ge olie‑, rød­vins- og cho­ko­la­de­op­var­me­de kød‑, frugt- eller grønts­tyk­ker på de dan­ske fest­bor­de.

Siden ind­læg­get blev skre­vet i slut­nin­gen af febru­ar 2008, så har der været i alt 380 vis­nin­ger. Der­af har de 167 (~44%) været i decem­ber måned.

Statistik for indlægget Et overblik over fondue. Billedet er klippet ud af WordPress.com statistikvisning.
Sta­ti­stik for ind­læg­get Et over­blik over fon­due. Bil­le­det er klip­pet ud af WordPress.com sta­ti­stik­vis­ning.

Mon ikke fon­due bli­ver ved at være en efter­trag­tet spi­se også de næste man­ge år? Jeg glæ­der mig til at føl­ge sta­ti­stik­ken for det­te ind­læg i en årræk­ke frem­over.

Julehilsen 2008

2008 har været end­nu et skel­sæt­ten­de år for os. Den mest cen­tra­le for­an­dring er, at vi nu er flyt­tet til Ring­kø­bing. I mere end et halvt år har vi nu boet i een af Dan­marks smuk­ke­ste køb­stæ­der. Se bare tor­vet ved jule­tid.

Jule­træ­et på tor­vet i Ring­kø­bing

Vi er flyt­tet her­til for­di Male­ne i april måned fik en stil­ling som pro­jek­tas­si­stent hos Turist­grup­pen Vestjyl­land. Ulrik arbej­der sta­dig i udvik­lings­af­de­lin­gen hos Dan­ske Bank i Bra­brand ved Århus. Det med­fø­rer en del kør­sel frem og til­ba­ge tværs over Jyl­land. Hel­dig­vis har han en kæl­der­lej­lig­hed i Århus, så køre­tu­re­ne kun sker tors­dag efter­mid­dag (til Ring­kø­bing) og søn­dag aften (fra Ring­kø­bing). På den måde kan vi sta­dig se noget til hin­an­den.

Male­ne er begyndt at syn­ge i Kvin­de­ko­ret i Ring­kø­bing — og har alle­re­de sun­get til to offi­ci­el­le arran­ge­men­ter. Der­u­d­over for­sø­ger vi at del­ta­ge i det kul­tu­rel­le liv i omeg­nen, hvil­ket har ført os til Poe­try slam og kam­mer­kon­cert i Ring­kø­bing råd­hus samt til for­tæl­lefesti­val på Nr. Vos­borg her­re­gård og meget mere. Det har der stå­et meget mere om her på blog­gen i løbet af året.

I år skal vi fejre jul hos Male­nes for­æl­dre i Fjel­lerup, hvor­ef­ter vi tager nord­på til Ulriks for­æl­dre ved Hal­lund og slap­per af i jule­da­ge­ne. Tho­mas og Karin i Dron­ning­lund får også et besøg. Der­ef­ter skal vi lige hjem og skif­te tøj inden vi tager til Tern­d­rup og fejrer nytår­s­af­ten med Per, Maria, Ida og Aksel.

Når 2008 så udrin­der om lidt over en uge, kan vi kig­ge til­ba­ge på et år, der har bragt meget og givet os mod på end­nu mere. Vi vil ger­ne sige tak for et lyk­ke­ligt 2008 år til jer, vi har talt med, været sam­men med og tænkt på. Tak for de gode stun­der vi har måt­tet være sam­men med jer. Og man­ge tak til jer, der har sendt os jule­kort, som vi ikke har besva­ret per­son­ligt. Det var­mer, at I tæn­ker på os.

Da vi flyt­te­de til Ring­kø­bing kend­te vi ikke et øje her­u­de. I løbet af et halvt års tid er vi nu kom­met til at ken­de nog­le styk­ker. Hvis du er fra Ring­kø­bing eller omegn er du mere end vel­kom­men til læg­ge en kom­men­tar eller kon­tak­te os på anden vis. For husk, at en frem­med er en ven, du blot ikke har mødt end­nu.

Glæ­de­lig jul og godt nytår 2008!

Nytårshilsen 2007

Året 2007 får ikke lov til at for­svin­de helt uden en hil­sen og et til­ba­ge­blik fra os. Her i årets sid­ste timer er vi ved at gøre klar til nytårs­fest hos Kas­per og Maria.

Vi er dybt koncetrerede om hattene.

Så fine blev de — hat­te­ne

Vores fine nytårshatte

Hat­te­ne er hjem­mela­ve­de — lige­som man­ge af de ting, vi i årets løb valg­te at gøre eller prø­ve er helt og alde­les hjem­mela­ve­de. Eksem­pel­vis valg­te vi at hol­de vort bryl­lup lige efter vores egne hove­d­er. Det var d. 18. august 2007 og gæster­ne og ikke mindst vej­ret var med til at gøre dagen til en pragt­fuld milepæl for os beg­ge to.

Bryl­lup­pet var vel nok året mest skel­sæt­ten­de begi­ven­hed, da det har opta­get meget af vores tid i et halvt års tid frem til Den Sto­re Dag. Men vi har også ople­vet man­ge min­dre ting og besøgt man­ge men­ne­sker, der bety­der meget for os. Jule­af­ten fejre­de vi i år hos Bir­te og Niels Peter Kold og vi vil i den­ne for­bin­del­se også ger­ne ønske alle en glæ­de­lig jul — jule­kor­te­ne i år er ude­ble­vet, men til gen­gæld for­sø­ger vi at hol­de den­ne blog opda­te­ret i løbet af året.

Vi vil ger­ne sige tak for et dej­ligt 2007 til alle vi har tænkt på, talt med, været sam­men med og ikke mindst til alle jer, der ikke kun­ne fin­des en plads til i vores kalen­der i 2007. Vi håber på et godt 2008 for jer alle­sam­men og ikke mindst for os selv — det bli­ver van­ske­ligt at ska­be et lige så skel­sæt­ten­de 2008, men ikke desto min­dre vil vi gøre vort bed­ste.

Godt nytår!

fra Male­ne og Ulrik Høy­er Kold