Nytårshilsen 2007

Året 2007 får ikke lov til at for­svin­de helt uden en hil­sen og et til­ba­ge­blik fra os. Her i årets sid­ste timer er vi ved at gøre klar til nytårs­fest hos Kas­per og Maria.

Vi er dybt koncetrerede om hattene.

Så fine blev de — hat­te­ne

Vores fine nytårshatte

Hat­te­ne er hjem­mela­ve­de — lige­som man­ge af de ting, vi i årets løb valg­te at gøre eller prø­ve er helt og alde­les hjem­mela­ve­de. Eksem­pel­vis valg­te vi at hol­de vort bryl­lup lige efter vores egne hove­d­er. Det var d. 18. august 2007 og gæster­ne og ikke mindst vej­ret var med til at gøre dagen til en pragt­fuld milepæl for os beg­ge to.

Bryl­lup­pet var vel nok året mest skel­sæt­ten­de begi­ven­hed, da det har opta­get meget af vores tid i et halvt års tid frem til Den Sto­re Dag. Men vi har også ople­vet man­ge min­dre ting og besøgt man­ge men­ne­sker, der bety­der meget for os. Jule­af­ten fejre­de vi i år hos Bir­te og Niels Peter Kold og vi vil i den­ne for­bin­del­se også ger­ne ønske alle en glæ­de­lig jul — jule­kor­te­ne i år er ude­ble­vet, men til gen­gæld for­sø­ger vi at hol­de den­ne blog opda­te­ret i løbet af året.

Vi vil ger­ne sige tak for et dej­ligt 2007 til alle vi har tænkt på, talt med, været sam­men med og ikke mindst til alle jer, der ikke kun­ne fin­des en plads til i vores kalen­der i 2007. Vi håber på et godt 2008 for jer alle­sam­men og ikke mindst for os selv — det bli­ver van­ske­ligt at ska­be et lige så skel­sæt­ten­de 2008, men ikke desto min­dre vil vi gøre vort bed­ste.

Godt nytår!

fra Male­ne og Ulrik Høy­er Kold