Sandskulpturfestival i Søndervig

Søn­der­vig har i man­ge år (der er snart 10 års jubilæum) lagt loka­li­tet til Inter­na­tio­nal Sand­skul­p­tur­festi­val. Festi­va­len går ud på at skul­p­tø­rer (vi kan kal­de dem kunst­ne­re) laver sto­re skul­p­tu­rer i sand.

I år var festi­va­lens tema “Ægyp­tens myste­ri­er” og det ses hel­dig­vis tyde­ligt i de man­ge både sto­re og små skul­p­tu­rer, der spandt vidt fra myter, reli­gi­øse moti­ver og mystik. Hvis du får tid, så bur­de du tage en time eller to ud af kalen­de­ren og køre til Søn­der­vig for at se de flot­te skul­p­tu­rer. Her neden­for kan du se skul­p­tu­rer­ne på vores bil­le­der, men sørg nu for selv at kom­me ansigt til ansigt med skor­piong­u­din­der, vind­møl­ler, Nefer­ti­ti, vind­tør­re mumi­er, mave­dan­se­rin­der og meget mere…

Den gang man kunne cykle fra Ringkøbing til Hvide Sande

I dagens udga­ve af Dag­bla­det Ring­kø­bing-Skjern skri­ver avi­sens udsend­te om deres “polar­eks­pe­di­tion” over isen på cykel fra Borg­mester­hav­nen i Ring­kø­bing til Tysker­hav­nen (æ Tysker­havn) i Hvi­de San­de.

Vi har nem­lig gået og joket med, at vi engang om man­ge år vil­le kun­ne beret­te for vores bør­ne­børn, om “Den vin­ter, hvor det frøs så meget, at man kun­ne gå fra Ring­kø­bing til Hvi­de San­de…”

Det kun­ne være fedt at svæ­ve over Ring­kø­bing Fjord og se, om hele fjor­den var fros­set. Nu er der så nog­le nog­le modi­ge mænd, der har taget turen over fjor­den og rap­por­te­ret under­vejs.

Læs mere om turen på Dag­bla­det Ring­kø­bing-Skjern og nyd end­nu et par smuk­ke bil­le­der fra Ring­kø­bing (is)Fjord.

Eftermiddagssol over Ringkøbing Fjord
Efter­mid­dags­sol over Ring­kø­bing Fjord
Lange skygger på isen i Ringkøbing Lystbådehavn
Lan­ge skyg­ger på isen i Ring­kø­bing Lystbå­de­havn

Sommerferiebilleder

Vi brin­ger her et lil­le udpluk af vores “feri­e­op­le­vel­ser”. Feri­en har ind­til vide­re budt på bryl­lup, byrund­t­ur, kano­tur, ven­ne- og fami­lie­be­søg, han­dywork og ren­gø­ring — alt det­te på kun en uge!

Dagens før­ste feri­e­dag stod på bryl­lup/30-års fødselsdag/indflytterfest hos Astrid og Joakim. Til­lyk­ke til bru­de­par­ret!

Astrid og Joakims bryllupskage

Jeg tog dog tid­ligt hjem, for dagen efter skul­le jeg stå i info­telt til 9. omgang af North Sea Beach Marat­hon i Hvi­de San­de. Det blæ­ste og små­reg­ne­de de før­ste timer, hvil­ket kan ses på bil­le­det her­un­der.

North Sea Beach Marathon 2008

Sene­re blev det dog et fan­ta­stisk vejr! Strand­sto­le­ne her­un­der er ble­vet for­ladt, for North Sea Beach Marat­hon 2008 er over­stå­et og opryd­nin­gen i gang.

Strandstole på Hvide Sande Strand til North Sea Beach Marathon 2008

Jord­bær­snaps skal vi ikke sny­des for i år. Sidst vi fik det, var til vores bryl­lup. Så der er lagt i kruk­ken til end­nu en omgang — mmm…

Jordbærsnaps

Vi har benyt­tet feri­en til at lære mere om vores nye by, så vi har været på histo­risk rund­t­ur i Ring­kø­bing. Turen gik blandt andet for­bi Ring­kø­bing Kir­ke, her står en moder­ne døbe­fond i glas. Solen skin­ne­de lige ind på sok­len og gav et flot lys­spil.

Døbefonden i Ringkøbing Kirke

I wee­ken­den var der fami­lie­træf på den Kold’ske side. Ulriks faster og onkel bor lige op ad den nyan­lag­te Djurslands-motor­vej ved Lystrup. Vi vil­le lige smut­te op og kig­ge på motor­vej­en, men blev stop­pet efter et par meter med smat­tet mud­der…

Mudder på skoene

I dag har vi ondt i arme og skul­dre, for dagen i går stod på 7 timers ren­gø­ring af lej­lig­he­den på Stavns­vej. 2 år og 4 måne­der blev det til i vores før­ste fæl­les hjem…

Rengøring på Stavnsvej

Det var en omtrent­lig opsum­me­ring af, hvad vi nåe­de i løbet af den før­ste halv­del af feri­en. Den sid­ste uge er godt i gang og viser lig­nen­de, gode tak­ter. Vi glæ­der os og nyder også den sid­ste del af feri­en.

1-års fødselsdag for vores blog

Lige præ­cis i dag er det et år siden vi skrev det før­ste ind­læg, “Høy­er­Kolds bryl­lups­blog er gået i luf­ten”, her på Høy­er­Kold Blog. Det­te ind­læg er en opsum­me­ring af året, der er gået og et kig på de man­ge sjove søge­ord, der er ble­vet brugt for at fin­de frem til os.

De ti mest brug­te søge­fra­ser, der er ble­vet brugt til at fin­de frem til vores blog er:

  1. cho­ko­la­de­ka­ge
  2. dan­sesko
  3. fon­due
  4. bryl­lups­sal­mer
  5. stof og stil
  6. male­ri­er
  7. cho­ko­la­de­ka­ger
  8. jule­ga­veøn­sker
  9. bryl­lup­ska­ge
  10. male­ne høy­er

Intet bemær­kel­ses­vær­digt ved det — men lige uden for top ti fin­der vi blandt andet “vores bryl­lup”, “gulero­d­s­sup­pe” og “plan­ke­værk”. Vi har mere end en enkelt gang undret os over, hvor­for nogen bru­ger “vores bryl­lup” som søge­fra­se. Hvil­ken infor­ma­tion er det, man ønsker at fin­de, når man søger på “vores bryl­lup”?

Vores over­sigt over nøg­le­ord viser, at det sta­dig er bryl­lup, der er vores mest anvend­te nøg­le­ord. Siden blog­gen star­te­de har vi plan­lagt bryl­lup­pet i august, vi har skre­vet en mas­se om alle for­be­re­del­ser­ne (afprø­ve cho­ko­la­de­ka­ger og gru­be­lam) og ikke mindst ble­vet gift.

Siden bryl­lup­pet har vi så til gen­gæld skre­vet en mas­se om vores fæl­les liden­skab mad. Vi har afprø­vet opskrif­ter, over­sat opskrif­ter og ikke mindst hen­vist til opskrif­ter. Som regel har opskrif­ter­ne haft en sød vin­kel og været kry­dret med bil­le­der, der alle kan fin­des på 23HQ.dk/ulrikkold.

Male­ne har også fået arbej­de i Hvi­de San­de og der­for er vores sto­re, fæl­les pro­jekt lige for tiden at flyt­te. Male­ne er alle­re­de flyt­tet ind i vores nye lej­lig­hed i hjer­tet af Ring­kø­bing. Vi har end­nu ikke fast­sat en dato for flyt­ning af resten af vores habengut her fra Stavns­vej, men lej­lig­he­den her er alle­re­de sagt op, så det kom­mer med garan­ti ikke til at tage mere end 2 måne­der, da vi skal være ude sene­st d. 15. juli.

Du kan der­for for­ven­te at se langt fle­re bil­le­der fra vest­ky­sten og køb­sta­den Ring­kø­bing her på siden i frem­ti­den.

Og hvad var det så med de dér sjove søge­fra­ser? Jo, i årets løb er der kom­met besø­gen­de her­til med søge­ord som “bag cho­ko­la­de­ka­ge med cho­ko­la­de og man­ge æg” og “ræk­ke­føl­ge bryl­lups­sal­mer”. For ikke at tale om “anton bergs mar­keds­fø­ring”, “appelsin+citron+hverdag”, “bil­le­der af vores ter­ras­se” og “feje­ko­ste til stomp”. For nylig blev vi fun­det med den­ne fra­se, som jeg per­son­ligt synes rum­mer en histo­rie, der mang­ler at bli­ve for­talt: “pas er ble­vet vasket”. Hvis du sid­der der­u­de og ved, at du har besøgt vores blog på grund af en søg­ning efter orde­ne “pas er ble­vet vasket”, så vil jeg meget ger­ne høre om det i kom­men­ta­rer­ne.

Vi har tænkt os at bli­ve ved med at for­sø­de jeres hver­dag med bil­le­der af både mad, kul­tur­liv, natur, hin­an­den og vores omgi­vel­ser i tiden der kom­mer. Jeg kan kun glæ­de mig til at føl­ge end­nu et år her på Høy­er­Kold Blog.

Billeder fra Hvide Sande

Jeg har haft min før­ste arbejds­u­ge og er hjem­me i Århus og hol­de wee­kend. Det har været en blid opstart på arbej­de. Ons­dag afslut­te­de jeg min arbejds­dag med en foto­tur langs Vester­ha­vet. Jeg tror, at jeg bli­ver afhæn­gig af at fyl­de lun­ger­ne med frisk havluft efter endt arbejds­dag…

vesterhavet ved Hvide Sande

Jeg elsker at fin­de moti­ver af kulørt affald i natu­ren, især ved stran­den er der altid flot­te og far­ve­ri­ge moti­ver at fin­de. Her er noget sam­men­fil­tret blåt garn.

Blåt garn

Og her en oran­ge gum­mi­hand­ske.

Orange gummihandske i sandet