Påskeudstillinger i Region Nord

I går og i dag har vi besøgt mine for­æl­dre v/ Brøn­der­s­lev. De tog os med på en af de utal­li­ge påskeud­stil­lin­ger, der er i Region Nord hvert år. Vi kør­te en tur til Man­na for at se udstil­lin­gen i Her­re­gårds-Gal­le­ri­et Gam­mel Ham­mel­mo­se.

Malene på trappen udenfor hoveddøren på Gl. Hammelmose
Male­ne på trap­pen uden­for hoved­dø­ren på Gl. Ham­mel­mo­se

Vi und­lod at tage bil­le­der inde i gal­le­ri­et men vil lige vise jer enkel­te moti­ver fra her­re­går­den. Jet­te & Per Gantzhorn har kun gal­le­ri i her­re­går­dens gemak­ker i tre uger hvert for­år. Det bety­der, at de tøm­mer deres egne stu­er, ord­ner væg­ge­ne, invi­te­rer kunst­ner­ne inden­for — som så ham­rer søm og des­li­ge i væg­gen — for der­ef­ter at hol­de kunst­ud­stil­ling i tre uger. Der­ef­ter hen­ter kunst­ner­ne (og even­tu­el­le købe­re) så kunst­vær­ker­ne før væg­ge og gul­ve igen får en over­ha­ling og møb­ler­ne hen­tes frem fra lof­te, kam­re og andre gem­me­ste­der. Der­ef­ter går der ca. 9 måne­der inden det hele star­ter igen.

Bent Jessens stenskulpturer smiler os i møde ved herregårdens hoveddør.
Bent Jes­sens efter­tænk­som­me sten­skul­p­tu­rer glor os i møde ved her­re­går­dens hoved­dør. Det er ham her, Male­ne kig­ger på på det oven­stå­en­de bil­le­de.

Sådan har det nu været i 12 år. I stu­e­e­ta­gen ved pen­ge­kas­sen og som vel­komst sid­der Jet­te Gantzhorn og tager hjerte­ligt imod gal­le­ri­gæ­ster­ne og for­tæl­ler dem, hvil­ke kunst­ne­re der i dag er til ste­de. I den nyre­stau­re­re­de fan­ge- og vin­kæl­der under­hol­der Per Gantzhorn med histo­ri­er om indret­ning, restau­re­ring og smags­prø­ver på årets kunstvin. Vinen har en unik eti­ket, der er desig­net af een af årets kunst­ne­re, så hvert år kan man få en unik ople­vel­se med sig hjem.

Vi blev impo­ne­ret af Hans Chri­sti­an Thom­sens sprag­le­de og liv­li­ge bil­le­der, men kan desvær­re ikke vise nogen frem. Han er fra Sil­ke­borg og har udstil­let fle­re gan­ge i både ind- og udland kun­ne vi erfa­re, så måske er det ikke sid­ste gang, vi har set noget af ham.

Lad mig lige slut­te af med en lil­le detal­je, som er ken­de­teg­nen­de for udstil­lin­gen på Gl. Ham­mel­mo­se: en hånd­fuld kug­ler i for­skel­li­ge stør­rel­ser, der svøm­me­de rundt i spring­van­det. Det er sådan en detal­je, der fri­ster os til at kom­me igen næste år for at se, hvad Per og Jet­te Gantzhorn har fun­det på til 2010.

Metalkuglerne svømmede rundt i springvandet uden for Gl. Hammelmoses hoveddør.
Metal­kug­ler­ne svøm­me­de rundt i spring­van­det uden for Gl. Ham­mel­mo­ses hoved­dør.

Hvis du er et sted i Region Nord i påske­da­ge­ne, så tag chan­cen og besøg en påskeud­stil­ling. Iføl­ge Nord­jy­ske er der mere end 100 udstil­lig­ner i påske­da­ge­ne. Det vil sige, at der er stor sand­syn­lig­hed for, at der er noget for enhver smag.

Fortællefestival på Nr. Vosborg

For et styk­ke tid siden var vi i for­tæl­lin­gens og fan­ta­si­ens ver­den, da vi besøg­te her­re­går­den Nr. Vos­borg lige syd for Vemb ved Holste­bro. Nr. Vos­borg er lige genåb­net i for­å­ret 2008 efter en omfat­ten­de restau­re­ring.

Vi kun­ne desvær­re ikke del­ta­ge i hele festi­va­lens pro­gram, da der også var Føde­va­re­mes­se i Ring­kø­bing, som vi syn­tes, vi skul­le del­ta­ge i. Mas­ser af lækre deli­ka­tes­ser, mas­ser af men­ne­sker. Det er utro­ligt som arran­ge­men­ter med mad kan træk­ke folk til.

Da vi ikke kun­ne del­ta­ge i lør­da­gens dags­pro­gram, der ellers bød på for­tæl­lin­ger om Niels Hol­ger­sen, “Dren­gen og ham Jesus”, “Prin­sen der drog ud efter liv­sens vand” og for­tæl­lin­ger fra nye talen­ter fra efter­sko­len i Vostrup, men­te vi, at en god start på afte­nens for­tæl­lin­ger vil­le være at spi­se af for­tæl­lebuf­fe­ten, der blev ser­ve­ret i Nr. Vos­borgs fine café. Det kor­te resumé: God mad, mas­ser af den.

Der­ef­ter kaste­de vi os ud i afte­nens for­tæl­lin­ger. Her­re­går­dens borg­gård var ble­vet udsty­ret med højta­le­re til at for­stær­ke den elek­tro­ni­ske musik fra musi­ke­ren Spej­der­ro­bot, der hav­de kom­po­ne­ret et styk­ke musik til en gam­mel for­tæl­ling om man­den med den blå kap­pe, der byg­ge­de Nr. Vos­borg. Stem­nin­gen blev yder­li­ge­re for­stær­ket af, at der var tændt bål og at her­re­går­den var befol­ket af unge men­ne­sker i sto­re mun­ke­kut­ter, der intet sag­de, men blot pege­de og diri­ge­re­de os rundt.

Vi hør­te tre histo­ri­er:

Lisbeth Filtenborg fortalte en del af 1001 Nats eventyr.
Lis­beth Fil­ten­borg for­tal­te en del af 1001 Nats even­tyr.

Lis­beth Fil­ten­borg for­tal­te uddrag fra 1001 nats even­tyr om Sze­he­ra­za­de og sul­ta­nen, der brutalt slår alle de unge piger ihjel, der ikke kan under­hol­de ham. Ali Afsher spil­le­de ara­bi­sk musik til.

Michael Lykke fortalte historien om hvorfor der er stjerner på himlen. Det har noget med ild at gøre.
Micha­el Lyk­ke for­tal­te histo­ri­en om hvor­for der er stjer­ner på him­len. Det har noget med ild at gøre.

I fan­gekæl­de­ren sad Lene Sko­v­hus og for­tal­te skum­le histo­ri­er om den gru­som­me rak­ker­kvin­de Lan­ge Mar­gret­he, der af en eller anden årsag hav­de valgt at spi­se bør­ne­hjer­ter. Lan­ge Mar­gret­he har til­sy­ne­la­den­de været spær­ret inde på Nr. Vos­borg inden hun blev sendt til ret­ten i Viborg. Og nog­le gan­ge kan man måske høre hen­de klyn­ke om nat­ten i kæl­de­ren. Eller måske er det sjæ­le­ne efter de 6 børn, hun nåe­de at slå ihjel. Eller måske er det hele bare en histo­rie.

Bag­ef­ter for­tal­te Micha­el Lyk­ke en fan­ta­stisk histo­rie om, hvor­dan stjer­ner­ne på him­len er kom­met til. De er skabt af grim­ri­a­ner­ne, der sid­der i Jor­dens indre og ska­ber alle væse­ner. En dag fandt den grim­me­ste grim­ri­an ud af, at han vil­le ska­be en mak­ker til månen, som sad helt ale­ne oppe på him­len. Og for at gøre en lang histo­rie kort, så lyk­ke­des det ham ikke helt — men til gen­gæld så har han nu skabt de utro­ligt man­ge stjer­ner på him­len. Micha­el Lyk­ke vil sik­kert ger­ne selv for­tæl­le histo­ri­en i dens ful­de udstræk­ning, hvis du spør­ger ham pænt.

Ulfborg-Vemb Koret synger en godnatsang inden vi går hjem.
Ulf­borg-Vemb Koret syn­ger en god­natsang inden vi går hjem.

Ulf­borg-Vemb Koret var afte­nens sid­ste kul­tu­rel­le indslag. De stod i borg­går­den og sang god­natsan­ge i lyg­ter­nes skær inden vi drog afsted mod biler­ne for at køre hjem igen. Flot, hyg­ge­ligt, fol­ke­ligt.

Vi kan godt anbe­fa­le både Nr. Vos­borgs buf­fet og også For­tæl­lefesti­va­len, som vi ser frem til at del­ta­ge i i stør­re omfang næste år. Måske end­da med over­nat­ning på Nr. Vos­borg.