Julekalender — 16. december

image

I dag var der julestue hos Net Ima­ge. Det var et hyg­ge­ligt arran­ge­ment for hele fami­li­en, så Eva og Male­ne var på besøg på fars arbej­de i dag.
Under jule­træ­et lå der gaver til bør­ne­ne og det var en dej­lig ople­vel­se at se dem åbne dem. Eva fik også årets før­ste jule­ga­ve og gemt i den lå der en kas­se Lego Dup­lo. Dej­ligt. Så er der noget til at frem­me hen­des kre­a­ti­ve sans — og øve hen­des opryd­nings- og ordens­sans 🙂

Schwag fra 23 — klistermærker og t-shirt

I dag modt­og Male­ne og jeg hver især en pak­ke, der inde­holdt en læn­ge ven­tet gra­tis gave. En rek­la­me­ga­ve fra det dan­ske fir­ma 23. Sådan­ne rek­la­me­ga­ver kal­des på engelsk for Schwag.

I pak­ken var der en lil­le bun­ke kli­s­ter­mær­ker og en t-shirt. For et par dage siden blev det annon­ce­ret, at de var på vej — og de har været ven­tet siden star­ten af febru­ar.

Nu kan vi sæt­te 23-kli­s­ter­mær­ker op overalt i det gan­ske dan­ske land — og bære rundt på et fint, grønt logo lige midt på maven.

T-shirt fra det danske firma 23.
T-shirt fra det dan­ske fir­ma 23.

Det er 23, der pas­ser på vores bil­le­der på net­tet.

Krus i Pantone-farver

I snart 4 uger har jeg arbej­det hos Ørskov Web. Det bety­der, at jeg til dag­lig omgås dyg­ti­ge folk, der tæl­ler Pho­tos­hop og Illu­stra­tor (og resten af Ado­be Cre­a­ti­ve Sui­te) som deres vig­tig­ste værk­tø­jer. Som nye­ste mand i virk­som­he­den må jeg natur­lig­vis spil­le efter de reg­ler og bru­ge den jar­gon, der fin­des på ste­det. Design, lay­out, for­mer, far­ver, udtryk, ind­tryk.

Der­for ser jeg frem til at for­tæl­le mine kol­le­ga­er om det far­ve­strå­len­de tekrus, som Male­ne har givet mig som et pla­ster på sår­et, da min “rig­ti­ge” fød­sels­dags­ga­ve end­nu ikke er kom­met med posten (noget med en for­hand­ler, der ikke har helt styr på sin kun­de­kon­takt).

Tekruset Pantone 549 C Pale Blue fra Whitbread Wilkinson.
Tekru­set Pan­to­ne 549 C Pale Blue fra Whit­bre­ad Wil­kin­son.

Kru­set er fra engel­ske Whit­bre­ad Wil­kin­son og for­hand­les i Euro­pa af Het­land Nor­dic. Kru­set er i den lyse­blå tone, der i fags­pro­get ken­des som Pan­to­ne 549 C Pale Blue og er ellers fuld­stæn­dig almin­de­ligt. Det fan­ta­sti­ske ved at eje et krus i Pan­to­ne-far­ve­ska­la­en er, at der her bli­ver lej­lig­hed til at sam­men­blan­de nør­de­ver­den og dag­lig­dag. Lige­som at tage en Fire­fox t-shirt på — eller kli­stre en geo­ca­ching-strea­mer op i bilens bagr­u­de. Det sid­ste har vi ikke gjort end­nu, men geo­ca­ching er een af de ting, jeg kun­ne tæn­ke mig at prø­ve i 2009.

Der er mindst 9 andre far­ver krus at sam­le på — så jule- og fød­sels­dags­ga­ver­ne er red­det de næste man­ge år 🙂

Sidste dag i Danske Bank

I går var det min sid­ste dag i Dan­ske Bank (“i den­ne omgang” som nogen af mine kol­le­ga­er bemær­ke­de). Og der­for var der natur­lig­vis sam­let ind i Moster Odas vind­tør­re under­kæ­be eller Mor Han­nes høj­re kon­disko (tak for hjæl­pen, Giro 413!) og det var ble­vet til en ræk­ke gaver fra per­so­na­le­for­e­nin­gen på veg­ne af de kol­le­ga­er, der nu måt­te ønske at sige far­vel med manér.

Jeg kun­ne ind­kas­se­re føl­gen­de gaver, og jeg sen­der en stor tak til alle gave­gi­ve­re (jeg scan­ner nok kor­tet ind, når jeg lige får tid):

  • Hen­rik Schur­manns bog om “Foto­gra­fe­ring med digi­tal spejl­re­fleks” som jeg glæ­der mig til at læse og lære af
  • Lulu Rou­ges meget roste CDBless You”, som jeg alle­re­de har hørt med glæ­de — den sid­der næsten på repe­at!
  • Foto­bo­gen “I, Tokyo” fra Jacob Aue Sobol — med flot­te og nær­væ­ren­de bil­le­der af japa­ner­ne i Tokyo.
  • Det sid­ste nye num­mer af Wired — det er altid rart at kun­ne føl­ge med i it-ver­de­nen.
  • En t-shirt med gra­fisk equa­lizer — the “T-qua­lizer Clas­sic” — så jeg kan vise ver­den, hvor meget de lar­mer. Fuld­stæn­dig uund­vær­lig!
  • Stil­le Nacht — en stærk (12%) juleøl fra det bel­gi­ske bryg­ge­ri De Dol­le Brouwers. Den skal vist nydes sam­men med en god, rød bøf.

Ikke en helt dår­lig høst for 3 års ansæt­tel­se. Tænk, hvad der kun­ne være sket, hvis jeg hav­de været ansat i 10 år?

Dagens gode råd: Skriv en kommentar på din bestilling

Hvis du bestil­ler en vare på inter­net­tet til leve­ring på en fir­maadres­se sam­me dag, så husk at skri­ve en kom­men­tar om, at det er en virk­som­hed, hvor med­ar­bej­der­ne nok går hjem inden kl. 17:15!

I for­mid­dags bestil­te jeg en buket til min kære kone hos Inter­fl­ora. Jeg vil­le ger­ne have den leve­ret til hen­des arbejds­plads i dag — men hav­de ikke lige for­ud­set, at Inter­fl­ora i Hvi­de San­de først vil­le leve­re buket­ten efter at langt de fle­ste var gået hjem. Nu står buket­ten jo og bli­ver kede­lig ind­til i mor­gen.

Dagens Gode Råd er der­for: Sørg for at skri­ve en kom­men­tar om, at det er en virk­som­heds­adres­se og at du ger­ne vil have den leve­ret inden eks. kl. 14!

Jeg har lært af det. Suk.

Julegaveønsker

Om under én måned er det jul. Der­for har vi udvi­det vores gaveidéli­ste i høj­re side, så den både inde­hol­der fæl­lesøn­sker og hver vores ønsker. Den bli­ver løben­de opda­te­ret.

Vi vil ger­ne se en ønske­sed­del fra fami­li­en Kold og Knud­sen, så send os en mail snar­ligt.

Vores nye køkkenvidunder er nu indviet

I går hen­te­de vi den mintblå Kit­che­nAid Artisan Mixer, som vi bestil­te i dage­ne efter vores bryl­lup for 3 uger siden. I dag fandt den sin plads på køk­ken­bor­det og Male­nes før­ste udbrud, da den blev tændt, var: “Hold da op, den er da støjsvag!”.

Og nu har vi prø­ve­kørt den to gan­ge i dag. Ind­til vide­re er den en klar suc­ces. Den kan både røre pizza­dej og almin­de­li­ge gær­brød. Og den lar­mer næsten ikke.  Næsten.

Årskortet til ARoS er indviet nu

I dag tog vi bybus­sen ind til Maga­sin og byt­te­de den aller­sid­ste gave, der skul­le byt­tes og gik der­ef­ter til ARoS for at veks­le vores gave­kort til et års­kort. Det var nem­lig menin­gen, at vi vil­le se Bjørn Nør­gaards udstil­le­de kar­to­ner til Dron­nin­gens gobe­li­ner.

Udstil­lin­gen stop­per d. 9. sep­tem­ber, så det var ved at være sid­ste chan­ce for os, da vi har pla­ner for de næste par wee­ken­der. Det sam­me gør udstil­lin­gen af land­skabs­ma­ler Janus la Cours male­ri­er — og det end­te der­for med, at vi brug­te 2–3 timer der­in­de i sel­skab med Nør­gaards skit­ser, nota­ter, teg­nin­ger, kal­ker og far­ve­prø­ver og la Cours utro­li­ge, næsten foto­re­a­li­sti­ske Djursland­ska­ber. En dej­lig måde at bru­ge en lør­dag efter­mid­dag på. Det års­kort skal nok tje­ne sig selv ind!

Nu er vi blevet hr. og fru Høyer Kold

… Og  vi er sta­dig ret træt­te!

Vi var jo så kål­høg­ne at fra­væl­ge en gave­ko­or­di­na­tor og i lør­dags fik vi straf­fen 🙂 Men vi har kla­ret gave­byt­nin­gen med bra­vour. Inspira­tion og Imerco stod for stør­ste­delen af vores gave­byt­nings­b­jerg. I går fik Aal­borg-afde­lin­ger­ne såle­des en IKEA-pose hver med gaver, til gen­gæld fik vi til­go­de­be­vi­ser.  I dag blev Århus-afde­lin­ger­ne så fre­kven­te­ret — tal­ler­ke­ner købt og Kit­che­nAid bestilt.

Ingen af os har væn­net os til at gå med ring end­nu, men når vi læg­ger den om afte­nen, føles det alli­ge­vel under­ligt ikke at have den på.

Der blev taget man­ge bil­le­der på dagen. Da vores egen bryl­lups­fo­to­graf er på en uges ferie, må I lige ven­te med at se det offi­ci­el­le resul­tat. Ind­til da hen­vi­ser vi til Rol­fs smuk­ke portræt af det forel­ske­de bru­de­par 😉

Vi ven­der til­ba­ge med fle­re min­der, histo­ri­er, memoi­rer og bil­le­der fra Den Sto­re Dag, når vi får bed­re over­skud. Rig­tig man­ge tak til alle jer, som var med til at gøre vores sto­re dag til en fest og tak for gaver­ne!