Julekalender — 18. december

Nu er der min­dre end 14 dage til­ba­ge til at over­hol­de dine nytårs­fort­sæt­ter fra sid­ste år — og even­tu­elt fin­de på nye til 2012. Jeg har aldrig brugt nytårs­fort­sæt­ter, så i ste­det for at tæn­ke over hvad jeg skal hol­de i 2012, har jeg brugt søn­da­gen på lap­pe taget på sku­ret.

Taget blæ­ste af for 14 dage siden under årets før­ste vin­ter­storm. Min nabo rin­ge­de til mig man­dag mor­gen kl. 08:32 og kun­ne for­tæl­le at “dit tag er flø­jet af”. Han er glad for at dra­ma­ti­se­re og cho­ke­re — så da jeg spurg­te lidt ind til det, så viste det sig, at det hel­dig­vis kun var tra­pez­ta­get fra sku­ret, der var blæst væk.

Taget bestod af tre læg­ter, der var (nødtørf­tigt) søm­met fast til sku­rets træram­me. Oven på de tre læg­ter var der der­ef­ter skru­et tra­pez­tag­pla­der, som var behø­rigt skru­et på.
 

Alle tre lægter er på plads
Alle tre læg­ter er på plads

Jeg skru­e­de de øde­lag­te tag­pla­der af læg­ter­ne og gav mig til at save de nyind­køb­te tra­pez­pla­der til i en pas­sen­de læng­de. Under­vejs i save­pro­ces­sen lyk­ke­des det mig at knæk­ke den ene­ste neds­try­ger­klin­ge, jeg hav­de, så jeg måt­te bru­ge de til­ba­ge­væ­ren­de klin­ge­stum­per på omkring 12cm læng­de. Det lyk­ke­des dog ende­lig at kom­me igen­nem pla­der­ne og her­ef­ter var det tid til at for­bo­re hul­ler til skru­er­ne.

Nå, men kom­bi­na­tio­nen af en gen­nem­snit­lig akku-skru­e­ma­ski­ne og en kold vin­ter­dag gjor­de ikke opga­ven let­te­re. Bat­te­ri­er­ne afla­de­de så hur­tigt, at jeg nær­mest løb i pen­dul­fart mel­lem opla­der og trap­pe­sti­ge for at bli­ve fær­dig. Det lyk­ke­des ende­lig (over to wee­ken­der) at få skru­et både læg­ter og tag­pla­der fast, så de med ret stor sand­syn­lig­hed bli­ver hvor de er.

Tagpladerne er skruet fast
Tag­pla­der­ne er skru­et fast

Jeg er godt til­freds med decem­ber måneds gør-det-selv-pro­jekt. Næste gang sør­ger jeg for at have en bed­re bore­ma­ski­ne og noget var­me­re vejr.

Hvil­ket gør-det-selv-pro­jekt har du afslut­tet her i decem­ber?

Gaver fra haven

I for­å­ret og den tid­li­ge som­mer var Male­ne i gang med at for­be­re­de vores nyer­hver­ve­de have til orgie af far­ver og væk­ster. Der blev flyt­tet jord og sten og bestilt frø på net­tet.

image

Da plan­ter­ne var kom­met op var det en stor ople­vel­se at kun­ne pluk­ke sine egne blom­ster og høste egne grønsa­ger lige uden­for hoved­dø­ren.

image

image

Den mest over­væl­den­de ople­vel­se er måske, at de 3 hok­kai­do­græskar­plan­ter har over­ta­get det meste af ter­ras­sen. Næste år plan­ter vi lige lidt fær­re frø.

image

Opskrift på en klassisk julelikør

I år har vi for før­ste gang prø­vet kræf­ter med den klas­si­ske jule­li­kør, der også går under øge­nav­ne som “40”, “den med ‘40’ ” og andre lig­nen­de nav­ne.

Opskrif­ten er så sim­pel, at man bur­de kun­ne huske den uden at skri­ve ned. Men da vi ved, at men­ne­sker i vor tid ikke tror på noget med min­dre det er at fin­de på skrift, så skyn­der jeg mig at give den­ne vide­re her­un­der

Julelikør
Jule­li­kør — her har vi kun lavet likør af en halv fla­ske snaps.
Læs vide­re “Opskrift på en klas­sisk jule­li­kør”

Lav dit eget vanilleudtræk

Jeg faldt for nylig over opskrif­ten på at lave vanil­jeud­træk/-ekstrakt selv. Der fin­des gan­ske enkelt et helt ame­ri­kansk site, Vanil­la­Re­view, der ikke beskæf­ti­ger sig med andet end vanil­je.

Only 2% of vanil­la fla­vor is made from real vanil­la beans. This tuto­ri­al shows you how to make qua­li­ty homema­de vanil­la extra­ct.

via VanillaReview.com · Make Vanil­la Extra­ct.

Jeg har lavet en prø­ve af vanil­jeud­træk. Det sma­ger fan­ta­stisk og duf­ter lige sådan. Prøv den, hvis du har modet på det. Det kan bru­ges til at hæl­de i olie/ed­di­ke-mari­na­der, på frugtsa­la­ter og meget andet godt.

Kort og godt,  så lyder opskrif­ten som føl­ger:

  1. Skrab vanil­je­kor­ne­ne ud af ca. 30g vanil­jestæn­ger (ca. 6–8 stæn­ger) og skær stæn­ger­ne i 1½-2 cm læng­de
  2. Put både stum­per­ne og kor­ne­ne ned i en fla­ske og hæld 250 ml spi­ri­tus på
  3. Husk at ryste og ven­de fla­sken jævn­ligt i den før­ste måneds tid. Start med en gang eller to om dagen i den før­ste uge. Der­ef­ter en gang om dagen eller et par gan­ge om ugen i et par uge. Der­ef­ter ven­der du den bare, når du har lyst. Efter 6–7 uger kan du begyn­de at bru­ge af det. Husk at nøjes med et par drå­ber eller blot en teske­fuld af gan­gen.
  4. Hvis du har brugt så meget af udtræk­ket, at stæn­ger­ne kom­mer til syne i over­fla­den, så hæl­der du bare mere spi­ri­tus på.

God for­nø­jel­se med eks­pe­ri­men­tet… Og husk at skri­ve, hvad dine erfa­rin­ger er her i kom­men­ta­rer­ne!

Trapper, trapper, trapper…

Når man arbej­der på et rek­la­me-/mar­ke­ting­bu­reau som Ørskov Grup­pen, så kan man hur­tigt få noget viden om for­skel­li­ge emner, som man aldrig nogen­sin­de hav­de tro­et, man skul­le vide eller lære noget om.

Jeg kan nem­lig med stolt­hed præ­sen­te­re en hånd­fuld sites, jeg har været med til at frem­stil­le hos Ørskov Web. På pud­sig vis hand­ler de alle om trap­per. Hvis man lige står og mang­ler en trætrap­pe til huset, så kan både JPH Trap­per i Brørup og Trap­pe­fa­brik­ken i Ølgod være med til at fin­de præ­cis den rig­ti­ge trætrap­pe­løs­ning. Og er man glad for prak­ti­ske udfor­drin­ger, så kan Gør det selv trap­pen være med til at sæl­ge dig årets sam­le­sæt.

Og tro det eller lad være, men jeg ved, at der kom­mer end­nu et web­s­i­te for dele til trætrap­per på min arbejds­plan inden alt for lang tid. Aldrig har jeg lært så meget om træ. Eller trap­per.