Udflugt til Bovbjerg Klint og Fyr

I wee­ken­den var Male­ne og jeg en tur ved Bovb­jerg Klint sam­men med Fjord­net for at høre om de spe­ci­el­le geo­lo­gi­ske for­hold, der er på ste­det. Turen var arran­ge­ret af Jens Demant Ber­nth, der er for­e­nin­gens kas­se­rer og uddan­net geo­log. Det gav ham en god bag­grund for at for­tæl­le vi andre læg­mænd om isti­der, moræ­ne­ler, aflej­rin­ger, sedi­men­ter og meget andet.

Men hvor­for er Bovb­jerg Klint så så spæn­den­de, at vi godt gad bru­ge en hel dag på at køre ud for at se på tæt­pak­ket grus? Læs vide­re “Udflugt til Bovb­jerg Klint og Fyr”

Årets Grænsebryder 2009

Ons­dag d. 27. janu­ar 2010 delt­og jeg i et spæn­den­de og innova­tivt pro­jekt her i Ring­kø­bing-Skjern Kom­mu­ne. Det var den årli­ge kåring af Årets Græn­se­bry­der, der blev afholdt af Jyske Bank, Dag­bla­det Ringkøbing/Skjern og Tvær­fag­ligt Net­værk.

Kårin­gen af Årets Græn­se­bry­der er en del af langstrakt pro­jekt, der skal ændre fokus fra “det mør­ke Jyl­land” til “det lyse Jyl­land”. Måske er vi ikke altid gode nok til at for­tæl­le de man­ge histo­ri­er, der vid­ner om driv­kraft, moti­va­tion, gå-på-mod, utra­di­tio­nel­le valg, ube­t­rå­d­te sti­er og suc­ces? Der­for iværk­sat­te Tvær­fag­ligt Net­værk i 2002 en kåring, der nu har udpe­get 54 vestjy­der i områ­det omkring Ring­kø­bing Fjord, der fortje­ner tit­len som Græn­se­bry­der.
Læs vide­re “Årets Græn­se­bry­der 2009”

Om at være tilflytter på P4 Midt & Vest

I mor­ges stod jeg op kl. 05:45 for at spi­se tid­lig mor­gen­mad, så jeg kun­ne stå på kaj­en i Ring­kø­bing og tale med Mari­an­ne Jonas­sen fra Dan­marks Radio P4 Midt & Vest om at være til­flyt­ter i Ring­kø­bing.

Jeg blev inter­viewet live i mor­gen­ra­dio­en ca. kl. 06:43 hvor jeg tal­te om hvor­for jeg var flyt­tet til Ring­kø­bing, hvad jeg syn­tes om byen, hvor­dan vi har skabt os et net­værk her­u­de og ikke mindst om hvor­dan Tvær­fag­ligt Net­værk, Ring­kø­bing Fjord­net kan være med til at give til­flyt­te­re til byen en god start.

Ring­kø­bings til­flyt­ter­kon­su­lent, Mari­an­ne Møl­ler, var også invi­te­ret ned på hav­nen i mor­ges for at tale om, hvad der er til­flyt­nings­kon­su­len­ter­nes opga­ve. Jeg var desvær­re nødt til at cyk­le hjem, så jeg fik ikke lej­lig­hed til at høre Mari­an­ne tale om sit job og hvor vig­tigt det er at tage godt imod nye bor­ge­re i kom­mu­nen. I mine øjne laver til­flyt­nings­kon­su­len­ter­ne præ­cis dét, som idræts­for­e­nin­ger­ne, brid­ge­klub­ber­ne og for­æl­dre­rå­de­ne har gjort i man­ge år: ska­ber grund­la­get for et net­værk for folk.

Ved at mel­de sig ind i en for­e­ning får man jo kick­star­tet sit net­værk og det har vi selv benyt­tet os af. Vi har meldt os ind i den loka­le bio­graf­for­e­ning, Male­ne har sun­get i kvin­de­kor i en hel sæson, og vi er beg­ge meldt ind i Fjord­net. I Fjord­net får vi lej­lig­hed til at arran­ge­re virk­som­heds­be­søg, tage på udflugt i natu­ren, besø­ge udstil­lin­ger, sam­le svam­pe, høre loka­le ildsjæ­le tale om deres pro­jek­ter, og meget mere. Det giver alt sam­men inspira­tion og mod på at bli­ve i områ­det.

Det kan desvær­re ikke lade sig gøre at høre mit mor­ge­nin­ter­view på net­tet — så du må nøjes med at tro på mig, når jeg siger, at jeg var der 🙂

Det gode vejr forhindrer blogging

Når det er godt vejr, så er det svært at tage sig sam­men til at skri­ve et blo­gind­læg.

I dag er den før­ste aften i den­ne uge, hvor vi ikke har sid­det ude og gril­let sam­men med ven­ner eller nabo­er. Man­dag aften var vi i Røj­klit Havn for at gril­le med Fjord­net. Vi var godt for­blæ­ste, da vi kom hjem, så det var sjove­re at læg­ge sig under dynen end at sid­de og skri­ve blo­gind­læg.

Tirs­dag aften var det jo Sankt Hans aften og vi var sam­let med ven­ner i Søn­der­vig. Vi kom først hjem op mod kl. 23, da vi hav­de fået en kop kaffe/te og noget for­trin­lig tri­fli (sig det tre gan­ge hur­tigt efter hin­an­den: “for­trin­lig tri­fli-for­trin­lig tri­fli-for­trin­lig tri­fli!”). Dynen trak mere end et blo­gind­læg.

Ons­dag aften var det vores egen grill, der blev tændt op og lagt til ret­te i går­den. Vi ban­ke­de på hos nabo­er­ne og fik sel­skab til solen var for­s­vun­det bag hus­ta­ge­ne og skyg­gen blev lidt for kold.

Der­for er det først i aften, der bli­ver over­skud til at blog­ge. Gad vide om vi snart må erken­de, at “et blo­gind­læg om dagen” snart er gået fløjten?

I mor­gen er det Male­nes fød­sels­dag (“hur­ra, hur­ra, hur­raaaaa!”) og der er som­mer­fest hos Ørskov Grup­pen, så da er vi hel­ler ikke hjem­me.

God mid­som­mer, i øvrigt!

Grillaften i Røjklit Havn med Tværfagligt Netværk

I aften har vi været ude for at gril­le.

Hel­dig­vis var vej­ret godt, for vi hav­de beslut­tet os for at tage en tur til Røj­klit Havn for at gril­le sam­men med Tvær­fag­ligt Net­værk. Turen var lyn­hur­tigt arran­ge­ret (“Jeg tager kul med, så skal I andre bare huske det I kan spi­se og drik­ke og vil lave på en grill!”) og det blev en hyg­ge­lig aften selv om nor­den­vin­den sled godt i os.

Cykeltur i Nationalpark Skjern Å

Opda­te­ring: Turen er desvær­re ble­vet udskudt ind­til august, da Eva Kan­strup er ble­vet for­hin­dret. Nær­me­re besked om dato kom­mer sene­re. Følg med på www.fjordnet.dk.

Kort over Nationalpark Skjern Å
Kort over Natio­nal­park Skjern Å

På næste man­dag arran­ge­rer Tvær­fag­ligt Net­værk (Fjord­net) en cykel­tur rundt i Natio­nal­park Skjern Å sam­men med Eva Kan­strup, der er kåret som Årets Græn­se­bry­der 2008 i områ­det omkring Ring­kø­bing Fjord.

Billede af Skjern Å
Bil­le­de af Skjern Å

Eva Kan­strup er direk­tør for Mil­jø og Tek­nik i Her­ning Kom­mu­ne og har haft en stor fin­ger med i spil­let om til­bli­vel­sen af Natio­nal­park Skjern Å. Turen er en gen­ta­gel­se af den gui­de­de cykel­tur, som i sin tid over­be­vi­ste Fol­ke­tin­gets Mil­jø- og Pla­n­ud­valg om at Skjern Å-dal skul­le bli­ve til Dan­marks næste natio­nal­park.

Vi tager med på cykel­tu­ren, der fin­der sted man­dag d. 22. juni kl. 18:30 — 20:30 fra Løn­borg­gård. Arran­ge­men­tet er gra­tis for med­lem­mer­ne af Tvær­fag­ligt Net­værk, men for­me­delst DKK 300,- kan man bli­ve med­lem af for­e­nin­gen og få lov til at del­ta­ge i fle­re arran­ge­men­ter helt frem til april 2010, hvor der igen vil være gene­ral­for­sam­ling.

Vi glæ­der os meget til at kom­me ud i natu­ren sam­men med andre nys­ger­ri­ge og har alle­re­de meldt os til, så nu er der kun 23 plad­ser til­ba­ge — skynd dig at læse mere om turen, og meld dig til hos Karin Odgaard, hvis du også synes, det lyder spæn­den­de.

Vi ses der­u­de!