Julekalender — 10. december

image

image

image

Dagens jule­ka­len­der er ble­vet for­sin­ket med ca. 24 timer. Det er blot et tegn på, at julen er hjer­ter­nes fest og at pri­o­ri­te­ter­ne der­for lader fami­li­en kom­me i før­ste ræk­ke. Jule­træ­et er ble­vet pyn­tet fær­dig og står flot midt i stu­en.
Det holdt imid­ler­tid kun kort tid, da Eva har fun­det ud af, at det er let at pil­le pyn­ten af træ­et igen. Hjer­ter, nis­ser, rens­dyr og andet godt blev flå­et af træ­et og kastet på gul­vet eller bare kastet over skul­de­ren. Vi skal nok pyn­te træ­et hver dag frem til jul. Næste år er det for­hå­bent­lig ander­le­des 🙂

Nissepigen Eva

Eva er nu ble­vet 3 måne­der gam­mel og net­op i dag har vi hørt hen­des før­ste klu­k­lat­ter. Det var så utro­lig smit­ten­de, at vi bare måt­te gri­ne sam­men med hen­de. Det var en fan­ta­stisk for­nem­mel­se! Det må være hen­des jule­ga­ve til os.

Eva i nissehuen
Eva i nis­se­hu­en

I løbet af den sid­ste måned er der sket man­ge ting i den lil­le fami­lie. Sene­st er hun ble­vet vac­ci­ne­ret og det gjor­de ondt dybt ind i mode­rens hjer­te at se sin dat­ter græ­de så tåre­væ­det. Hel­dig­vis blev den kede­li­ge ople­vel­se hur­tigt glemt igen.

Male­ne er med i en mødre­grup­pe, som hun er glad for. Ulrik har haft Eva og Male­ne med til jule­frokost hos Ørskov Grup­pen. Og Eva har haft beg­ge sine for­æl­dre med til sølv­bryl­lup, så hun kun­ne bli­ve vist frem og beun­dret.

I mor­gen fejrer vi den før­ste jul som for­æl­dre med vores lil­le pige. Det bli­ver helt sik­kert magisk og sik­kert også helt ander­le­des end det ple­jer. Hun er den bed­ste jule­ga­ve, vi kun­ne ønske os.

Glæ­de­lig jul til jer alle og tak for året, der gik.

Eva blev 1 måned gammel i går

Tiden går hur­tigt, når man morer sig — eller arbej­der hårdt. Og beg­ge dele gør sig gæl­den­de, nu hvor vi har fået Eva til at hol­de os med sel­skab her i Ring­kø­bing.

Hun hol­der os beskæf­ti­get det meste af dagen, spi­ser som hun skal, og ser i det hele taget ud til at nyde livet sam­men med sine for­æl­dre.

Nu er der alle­re­de gået en hel måned sam­men med hen­de og der er sket utro­li­ge for­an­drin­ger. Vi nyder tiden og gri­ner af de små og sto­re ople­vel­ser, hun giver os under­vejs. Eksem­pel­vis den sjove lyd, det giver, når hun lig­ger på maven og hik­ker.

Vi har døbt den “Hik­ke­fug­len”:

Nyforelsket!

Vi har ven­tet i 9 måne­der og for en uge siden blev spæn­din­gen udløst:

Vi er ble­vet for­æl­dre til en lil­le pige med grøn top­hue 🙂

Eva 1½ time gammel
Eva 1½ time gam­mel

For præ­cis en uge siden hav­de vi været på hospi­ta­let i et kvar­ter og føds­len var i fuld gang. 3 kvar­ter sene­re var føds­len over­stå­et og Eva kom til ver­den.

Og vi elsker hen­de overalt på jor­den!

Vi lærer hen­de bed­re at ken­de hver dag og hun lærer os bed­re at ken­de. Vi nyder hvert et øje­blik selv remou­la­de- og tis­se­ble­er 🙂