Lørdags-myreflittighed

Vi var så akti­ve i går og stol­te af os selv. Nu kan vi sæt­te flu­e­ben ud for føl­gen­de (ikke nød­ven­dig­vis i kro­no­lo­gisk ræk­ke­føl­ge):

 • På gen­brugs­plad­sen med papir, avi­ser, pla­stem­bal­la­ge, pap, småt brænd­bart, meta­laf­fald, glas… (sam­let sam­men gen­nem de sid­ste par måne­der eller 3)
 • Støv­su­ge hele lej­lig­he­den grun­digt
 • Ryd­de op i køk­ke­net og der­med få mere bord­plads (ja, efter at vi har fået et kæm­pe køk­ken fyl­der vores ting også mere…)
 • Købt og skif­tet halo­gen­pæ­rer til bade­væ­rel­ses­spot­ly­se­ne
 • Bagt blå­bær­rou­la­de-småka­ger (opskrift kom­mer snart)
 • Købt en kost og en ram­me til en pla­kat
 • Sæt­te pla­ka­ten i ram­men og hæn­ge den op
 • Gøre bade­væ­rel­se rent
 • Set 2 afsnit af LOST (opgav 3. afsnit, da den nyud­pak­ke­de DVD ikke kun­ne læse den!!! Ulrik er ved at fin­de en læs­ning, så vi for­hå­bent­lig kan se sæson 2 afsnit 3!!)
 • I bio­gra­fen og se Lars von Tri­ers Anti­christ (sik­ke en film!! Men efter at have vendt og ana­ly­se­ret fil­men sam­men, er den fak­tisk rig­tig god)
 • Skif­te sen­ge­tøj
 • Skif­te vores kon­ti fra Dan­ske Ekstra til Dan­ske 24/7 (her­un­der bestil­le en opspa­rings­kon­to)

Nu er klok­ken ved at være 10 og vi skal ud at løbe, for nu er klok­ken 8-smoo­t­hien, så småt opta­get i krop­pen. Solen skin­ner og det ser ud til at bli­ve en dej­lig dag med fle­re små-pro­jek­ter der skal ord­nes.

God søn­dag!

Battlestar Galactica sæson 3 til salg

I for­mid­dag kom posten med en pak­ke fra Laser­di­sken. Vi hav­de bestilt Her­o­es sæson 2 og Batt­lestar Gala­cti­ca sæson 3. Da vi hav­de åbnet for Batt­lestar pak­ken og sat den før­ste DVD i maski­nen, fandt vi ud af, at vi fak­tisk alle­re­de både har købt og set den 🙁

Stor var skuf­fel­sen — især for ham,  der hav­de kon­sta­te­ret, at den hav­de vi ikke og der­ef­ter hav­de spen­de­ret 350 kr for end­nu en sæson 3. Så nu har vi alt­så en Batt­lestar Gala­cti­ca sæson 3 til salg.

Hel­dig­vis hav­de vi end­nu ikke set Her­o­es 2, så efter­mid­da­gen er gået med at plø­je gen­nem disc 1 🙂

Dej­lig måde at hol­de lør­dag på. Især når man har god samvit­tig­hed. Vi har nem­lig vasket tøj, støv­su­get, gjort bade­væ­rel­se rent og været på gen­brugs­plad­sen inden vi gik igang med marat­hon­kig­ge­ri­et.

Gensyn med Starship Troopers

Oven­på en lang dag med hek­ti­ske sid­ste-øje­bliks-for­be­re­del­ser, et lyk­ke­ligt bru­de­par, mas­ser (MASSER!) af god mad, og gla­de gæster fra nær og fjern, så skul­le der ryd­des op på God­set i Hulk­nø­se skov på Hal­lund Hede. Hel­dig­vis slap vi for at gøre rent og kun­ne nøjes med at ryd­de op og for­de­le alle madre­ster­ne iblandt os.

Der­ef­ter gik turen hjemad mod Ring­kø­bing igen — og en efter­mid­dag på ryg­gen med Stars­hip Troo­pers i DVD-afspil­le­ren. Male­ne har aldrig set den før — og jeg kan vist efter­hån­den tæl­le 4. eller 5. gang med John­ny Rico, Car­men Iba­nez, Carl Jenkins, Dizzy Flo­res og alle de andre sol­da­ter i men­ne­ske­he­dens hær mod Kry­be­ne fra Klen­dat­hu.

Jeg har end­da for et par år siden læst bogen Stars­hip Troo­pers af Robert Hein­le­in, der lig­ger bag fil­men og giver et langt stær­ke­re bil­le­de af det sam­fund, der lig­ger udenom fil­mens ret ensi­di­ge mili­tær­portræt. Jeg kan stærkt anbe­fa­le at læse bogen, der langt fra har den humo­ri­sti­ske vin­kel, der lig­ger under fil­men. En sci­en­ce fiction-film om et dystert emne som et raci­stisk, faci­stisk, mili­ta­risk og klas­se­delt sam­fund er nødt til at anlæg­ge en sort-humo­ri­stisk vin­kel for at bli­ve spi­se­lig.

Hvis du har set fil­men, så sørg for at læse bogen også. Hvis du så fil­men og syn­tes, den var dår­lig, så læs bogen og find ud af, at Hein­le­in tænk­te stør­re tan­ker end Paul Ver­ho­e­ven kun­ne klem­me ned på små to timers cel­lu­lid. Og hvis du aldrig har set fil­men, så sørg for at læse bogen først — og se så fil­men bag­ef­ter.