Ny biografbygning i Ringkøbing

Hvor er det fan­ta­stisk, at det sta­dig — trods kri­se­ti­der og dis­kus­sio­ner om et Knæk­ket Dan­mark, Udkants­dan­mark og Den Råd­ne Banan — sta­dig kan lade sig gøre at se udvik­ling i Provin­s­dan­mark.

I dag har Dag­bla­det Ringkøbing/Skjern offent­lig­gjort pla­ner­ne om at byg­ge den gam­le bør­ne­ha­ve, Bør­ne­nes Hus, om til fil­me­nes hus. Hvis alt går efter pla­nen, så bli­ver den sto­re byg­ning klar til at vise film ved jule­tid — og så har Ring­kø­bing Bio­graf fået opfyldt deres lang­va­ri­ge ønske om at flyt­te ind i stør­re loka­ler.

Det bety­der, at bio­gra­fen kan få plads til de ønske­de to bio­gr­af­sa­le og et til­hø­ren­de café­mil­jø. Det kan bli­ve et helt lil­le kul­tur­mek­ka med fored­rag, kon­cer­ter, tea­ter­fo­re­stil­lin­ger og andet godt her i Ring­kø­bing. Jeg glæ­der mig til at se de nye loka­ler!

Læs mere om pla­ner­ne for den nye bio­graf hos Dag­bla­det Ringkøbing/Skjern.

Årets Grænsebryder 2009

Ons­dag d. 27. janu­ar 2010 delt­og jeg i et spæn­den­de og innova­tivt pro­jekt her i Ring­kø­bing-Skjern Kom­mu­ne. Det var den årli­ge kåring af Årets Græn­se­bry­der, der blev afholdt af Jyske Bank, Dag­bla­det Ringkøbing/Skjern og Tvær­fag­ligt Net­værk.

Kårin­gen af Årets Græn­se­bry­der er en del af langstrakt pro­jekt, der skal ændre fokus fra “det mør­ke Jyl­land” til “det lyse Jyl­land”. Måske er vi ikke altid gode nok til at for­tæl­le de man­ge histo­ri­er, der vid­ner om driv­kraft, moti­va­tion, gå-på-mod, utra­di­tio­nel­le valg, ube­t­rå­d­te sti­er og suc­ces? Der­for iværk­sat­te Tvær­fag­ligt Net­værk i 2002 en kåring, der nu har udpe­get 54 vestjy­der i områ­det omkring Ring­kø­bing Fjord, der fortje­ner tit­len som Græn­se­bry­der.
Læs vide­re “Årets Græn­se­bry­der 2009”

Den gang man kunne cykle fra Ringkøbing til Hvide Sande

I dagens udga­ve af Dag­bla­det Ring­kø­bing-Skjern skri­ver avi­sens udsend­te om deres “polar­eks­pe­di­tion” over isen på cykel fra Borg­mester­hav­nen i Ring­kø­bing til Tysker­hav­nen (æ Tysker­havn) i Hvi­de San­de.

Vi har nem­lig gået og joket med, at vi engang om man­ge år vil­le kun­ne beret­te for vores bør­ne­børn, om “Den vin­ter, hvor det frøs så meget, at man kun­ne gå fra Ring­kø­bing til Hvi­de San­de…”

Det kun­ne være fedt at svæ­ve over Ring­kø­bing Fjord og se, om hele fjor­den var fros­set. Nu er der så nog­le nog­le modi­ge mænd, der har taget turen over fjor­den og rap­por­te­ret under­vejs.

Læs mere om turen på Dag­bla­det Ring­kø­bing-Skjern og nyd end­nu et par smuk­ke bil­le­der fra Ring­kø­bing (is)Fjord.

Eftermiddagssol over Ringkøbing Fjord
Efter­mid­dags­sol over Ring­kø­bing Fjord
Lange skygger på isen i Ringkøbing Lystbådehavn
Lan­ge skyg­ger på isen i Ring­kø­bing Lystbå­de­havn

Sprængfarlig bombe

Ring­kø­bing hav­de ken­dis-besøg i går i form af Rul­le-Marie. Det loka­le bryg­hus var nem­lig ble­vet udsat for et hånd­gra­na­tat­ten­tat tid­lig tors­dag mor­gen!! Tid­li­ge­re er der også ble­vet påsat ild til ste­det. Totalt pizza­ri­a­ma­fia-agtigt!

Dag­bla­det Ring­kø­bing-Skjern var på ste­det og lave video­in­ter­view med både poli­ti­che­fen og bryg­hus­for­man­den. Jeg kun­ne ikke lade være med at sid­de og små­gri­ne af inter­viewet med bryg­hus­for­man­den. Han er ikke en mand af man­ge ord, så jour­na­li­sten stil­ler leden­de spørgs­mål, for at få sin histo­rie. Læs og lyt til den­ne spræng­far­li­ge histo­rie. Læg især mær­ke til den meget dog­me­præ­ge­de lydstyr­ke og den fan­ta­sti­ske vestjy­ske dia­lekt.