Opskriften på Tusindfryd-småkagerne

Småka­ger­ne, der hed­der noget så poe­tisk som Tusind­fryd, er til­sy­ne­la­den­de fra en meget gam­mel opskrift. Ikke noget nyt fusions­køk­ken med inspira­tion fra mole­kylær­bi­o­lo­gi, japansk fiske­ri eller syd­eu­ro­pæ­isk pasta­cir­kus. Det her er fra Far­mors tid.

 • 200 g hve­de­mel
 • 100 g kar­tof­fel­mel
 • 100 g flor­me­lis
 • 2 tsk vanil­lesuk­ker

Oven­stå­en­de ingre­di­en­ser sig­tes sam­men og blan­des efter­føl­gen­de med:

 • 50 g hak­ket cho­ko­la­de
 • 50 g hak­ke­de val­nød­de­ker­ner
 • 50 g hak­ke­de røde og grøn­ne cock­tail­bær
 • 250 g smør

Rul­les til en pøl­se (3–4 cm i dia.) og rul­les ind i køk­ken­film eller bage­pa­pir. Stil­les koldt i 1–2 timer. Skæ­res i 2mm ski­ver (har du en gam­mel Raad­vad rug­brød­s­skæ­rer, så brug den!). Bages ved 200 gra­der i 8–10 minut­ter.

Der er fle­re bil­le­der på ulrik­kold!

Test af chokoladekager 3. del

Tred­je afsnit i føl­je­to­nen om afprøv­ning af cho­ko­la­de­ka­ger til bryl­lup­pet før­te os til en chi­li-brow­nie. Den ser sådan ud:

Kagen leve­de desvær­re ikke helt op til for­vent­nin­ger­ne. Udgangs­punk­tet for kagen er, at cho­ko­la­de og chi­lif­rug­ter sup­ple­rer hin­an­den godt. Opskrif­ten er også for­holds­vis sim­pel (kig i album­met på 23HQ), men sma­gen og kon­si­sten­sen er bestemt ikke, som vi for­ven­ter det af en brow­nie. Kagen er alt for por­øs og chi­lis­ma­gen er alt for stærk til vores smag. I hvert fald i det her for­søg.

Vi lok­ke­de nabo­er­ne til at sma­ge på kagen sam­men med os. Vi til­fø­je­de et styk­ke vani­lieis til anret­nin­gen og det hjalp på ople­vel­sen. Resul­ta­tet var alli­ge­vel et stort glas mælk til den ene og et lev­net styk­ke hos den anden. Ikke lige­frem en ube­tin­get suc­ces­op­le­vel­se. Det kan mulig­vis skyl­des, at vi i ste­det for den angiv­ne San­ta Maria-chi­li­blan­ding valg­te at bru­ge en kom­bi­na­tion af det chi­li­pul­ver og cayen­ne-peber, vi hav­de til­ba­ge.

Hvis vi væl­ger at bage kagen igen — eller hvis andre vil gøre os kun­sten efter — da vil jeg anbe­fa­le, at man ikke benyt­ter cayen­ne-peber i dej­en. Den por­ø­se blan­ding har jeg dog ikke en god løs­ning på. Jeg synes, der mang­ler noget væde, da dej­en er meget tung og tør alle­re­de inden man sæt­ter den i ovnen.

Det bli­ver ikke den­ne kage, vi sæt­ter på bor­det til bryl­lup­pet. Vi afven­ter resul­ta­tet af næste for­søg. Følg med her på blog­gen…

En hurtig guide til bryllupsfotografer

Jeg faldt over det­te blo­gind­lægDigi­tal Pho­to­grap­hy School, som giver en liste på 21 punk­ter, der er lige til at gå til, hvis man som ama­tør­fo­to­graf er ble­vet bedt om at foto­gra­fe­re et bryl­lup. Jeg har prø­vet at over­sæt­te de 21 kor­te punk­ter til dansk (og gøre dem end­nu kor­te­re) her neden­for:

 1. lav en liste over for­ven­te­de fotos sam­men med bru­de­par­ret — på den måde kan du på en struk­tu­re­ret måde hol­de styr på om alle de for­ven­te­de fotos bli­ver taget.
 2. hav en fotoko­or­di­na­tor fra fami­li­en — når man­ge men­ne­sker er sam­let er det rart, hvis een (evt. een fra hver side af fami­li­en) kan hjæl­pe med til at sam­le de rig­ti­ge men­ne­sker til foto­gra­fi­er­ne.
 3. Skab over­blik over loka­tio­ner — få et over­blik over, hvor der skal foto­gra­fe­res. Du er bed­re for­be­redt.
 4. For­be­re­del­se er nøg­len — husk at lade bat­te­ri­er op, sørg for at have en Plan B hvis vej­ret er dår­ligt, slet hukom­mel­ses­kort, hav nok hukom­mel­ses­kort med. Vær for­be­redt.
 5. Afstem for­vent­nin­ger med bru­de­par­ret — vis dem, hvad du kan eller bil­le­der du alle­re­de har taget. Find ud af, om de har spe­ci­el­le for­vent­nin­ger til moti­ver, stem­nin­ger, over­bliks­bil­le­der, osv.
 6. Sluk for lyden på kame­ra­et — bip og dyt under høj­ti­de­li­ge situ­a­tio­ner er ikke med til at gøre dagen meget bed­re.
 7. Tag bil­le­der af detal­jer — flot­te ryg­ge i ele­gan­te kjo­ler eller ran­ke jak­ke­sæt, rin­ge, sko, kager, bordop­stil­lin­ger. Bladr even­tu­elt gen­nem et bryl­lups­ma­ga­sin, hvis du mang­ler inspira­tion.
 8. Brug to kame­ra­er — lån eller tig dig frem til et andet kame­ra med en anden type lin­se, så du kan tage for­skel­li­ge bil­le­der uden alt for meget fam­le­ri. Vid­vin­kel og en zoom-lin­se, bli­ver der fore­slå­et i artik­len.
 9. Over­vej foto­graf num­mer 2 — del opga­ven med en mak­ker, så slip­per du for at løbe rundt. Det tager også lidt af pres­set: du skal ikke være alle ste­der, hvor der sker noget spæn­den­de.
 10. Vær modig men ikke påtræn­gen­de — sørg for at være for­ud­se­en­de, når dagen skri­der frem. Vær på de rig­ti­ge ste­der uden at vir­ke påtræn­gen­de. Sørg for at sty­re sla­gets gang, når der skal tages portræt­bil­le­der (hvad er i øvrigt den gode over­sæt­tel­se af det engel­ske bold?)
 11. Lær at bru­ge blødt lys — lær at bru­ge en blitz såle­des at lyset kastes til­ba­ge fra omgi­vel­ser­ne i ste­det for direk­te på moti­vet. Jeg har i øvrigt ingen anel­se om, hvad dif­fu­sed light skal over­sæt­tes til på foto­graf-dansk 🙂
 12. Tag bil­le­der i RAW-for­ma­tet — det kræ­ver mere plads, men til gen­gæld er der bed­re betin­gel­ser for efter­be­hand­ling af bil­le­der­ne.
 13. Vis dine bil­le­der frem — for­de­len ved et digi­talt medie er, at det så let og hur­tigt kan bli­ve til­gæn­ge­ligt for fle­re. Vis even­tu­elt bil­le­der­ne frem på en com­pu­ter under sel­ve recep­tio­nen.
 14. Over­vej dine bil­le­ders bag­grund — til bryl­lup­per er der man­ge men­ne­sker og der­for stør­re chan­ce for at eet af dem van­drer ind i bag­grun­den, hvor du tager bil­le­der. Over­vej at tage bil­le­der­ne der, hvor den risi­ko er mindst.
 15. Smid ikke dine “fejl­ta­gel­ser” ud — det er fri­sten­de at slet­te et “fejl­sla­gent” bil­le­de straks, når det er ble­vet taget. Lad være med det. Det kan vise sig, at bli­ve til et inter­es­sant motiv ved hjælp af lidt efter­be­hand­ling.
 16. Variér dit per­spek­tiv — hoved­del­en af bil­le­der­ne fra bryl­lup­pet vil sik­kert være ret for­mel­le og med per­so­ner­ne i nor­mal­per­spek­tiv. Vær fræk og lav også bil­le­der i fug­le- og frø­per­spek­tiv.
 17. Grup­pe­bil­le­der — over­vej at tage et stort bil­le­de af alle til bryl­lup­pet. Det kræ­ver at du kan kom­me i høj­den, så alle kan kig­ge op på kame­ra­et. Det kræ­ver også tem­po, da man­ge men­ne­sker i flok hur­tigt kan bli­ve træt­te af at ven­te.
 18. Brug blitz — bil­le­der i mod­lys og bil­le­der midt på dagen kræ­ver blitz til at blø­de skyg­ger­ne op. Du kan læse mere om at bru­ge blitzen i DPS’ arti­kel om at bru­ge blitz.
 19. Brug “sport­sindstil­lin­gen” — når du kan tage man­ge bil­le­der hur­tigt efter hin­an­den, er der stør­re sand­syn­lig­hed for at ram­me plet og få det per­fek­te skud.
 20. For­vent at ting kan gå galt — det er ofte de ufor­ven­te­de eller ufor­be­red­te ting, der bli­ver husket bag­ef­ter, så vær beredt, når kagen skal skæ­res 🙂
 21. Mor dig — det er meget let­te­re at få gode bil­le­der af gla­de men­ne­sker, hvis du selv er i godt humør. Smil!

Vi sat­ser også på at stil­le engangska­me­ra­er frem, så alle gæster kan hjæl­pe os med at fast­hol­de dagen. Vi glæ­der os meget til at se alle bil­le­der­ne fra dagen — husk at tage et kame­ra med.

Vi har lavet en aftale med præsten

Vi har for nylig lavet en afta­le med pastor Stig Ras­mus­sen om at mødes med ham lør­dag d. 28. juli for at gen­nem­gå bryl­lups­hand­lin­gen. Her skal vi også afta­le med ham, hvil­ke sal­mer der skal syn­ges. Hvis du, kære læser, har gode ide­er til bryl­lups­sal­mer, tager vi ger­ne imod dem.

Vi er natur­lig­vis også nødt til at læg­ge hove­d­er­ne i blød for at fin­de ud af, hvad han skal for­tæl­le om os under viel­sen.

Vi hav­de egent­lig også tænkt os at køre for­bi kir­ken for at tage bil­le­der, så I kan se, hvor hyg­ge­lig den lil­le lands­by­kir­ke er. Men kame­ra­ets bat­te­ri­er svig­te­de os i sid­ste øje­blik og vi har ingen opla­der med — så bil­le­der­ne må ven­te til en anden god gang.