Julekalender — 22. december

En ny epo­ke er star­tet. I dag har jeg for anden gang været til julestue pga. af Eva. Hen­des dag­ple­je­mor, Han­ne, invi­te­re­de for­æl­dre­ne til hen­des dag­ple­jebørn til julestue hjem­me hos hen­de selv.

Arran­ge­men­tet var i og for sig hyg­ge­ligt nok. Der blev druk­ket kaf­fe, te og saf­te­vand og så blev der (natur­lig­vis!) ser­ve­ret æbleski­ver med suk­ker og syl­te­tøj til samt mas­ser af småka­ger. Og så blev der ikke mindst udveks­let jule­ga­ver. Eva gav Han­ne en jule­ga­ve og fik selv en jule­ga­ve til­ba­ge. Hvad kan en dag­ple­je­mor så fin­de på at give sine dag­ple­jebørn?

Et pus­le­spil fra Maki’s serie af lege­tøj fra Dan­marks Radio. For­nuf­tigt, lære­rigt og velvalgt. Eva har revet pla­stik­ken af pus­le­spil­let og spredt brik­ker­ne ud over hele gul­vet. Vi glæ­der os til hun får lært at ryd­de op og sæt­te brik­ker­ne på plads i pla­den 🙂

(og nå, ja, jeg har jo sta­dig lovet dig et sne­digt … det kom­mer 🙂 )

Julekalender — 3. december

image

image

image

Til de dan­ske jule­tra­di­tio­ner hører der æbleski­ver. Dem kan man væl­ge at købe for at spa­re tid og kræf­ter. Men med de nye fedt- og suk­ker­af­gif­ter (som hver­ken slan­ker dan­sker­ne, statskas­sen eller føde­va­re­pro­du­cen­ter­nes bureau­kra­ti­ske byr­de)  er pri­ser­ne på æbleski­ver jo ikke hvad de har været.

Der­for valg­te vi i år at bage vores egne. Nu er der en stor sta­bel æbleski­ver klar i køle­ska­bet. Vi får nem­lig advents­gæ­ster i mor­gen. Vi glæ­der os 🙂