Nu ved vi, hvordan vi slipper af med de andre

I går var vi på Århus Tea­ter for at se den meget omdis­ku­te­re­de fore­stil­ling “Hvor­dan vi slip­per af med de andre”. For de, der ikke ved det, er fore­stil­lin­gen base­ret på den dan­ske film af sam­me titel. Både fil­men og tea­ter­fo­re­stil­lin­gen intro­du­ce­rer De nye Køben­hav­ner-kri­te­ri­er, som giver rege­rin­gen — og dens udø­ven­de magt, mili­tæ­ret — ret til at tage et kri­tisk syn på hver enkelt dan­sker: Har han eller hun ydet mere eller min­dre end de har mod­ta­get fra sam­fun­det?

Der er med andre ord fokus på at få de vær­ste snyl­te­re og nas­se­re sor­te­ret fra, såle­des at Dan­mark kan over­le­ve som nation, der ellers er ved at køre sig selv i sænk på offent­li­ge ydel­ser. Når 20% af dan­sker­ne står for 80% af de offent­li­ge ydel­ser, så er der jo mas­ser af pen­ge at spa­re, hvis man slip­per af med de rig­ti­ge 20%. Det er udgangs­punk­tet for fore­stil­lin­gen.

En afhøring under forestillingen

Under fore­stil­lin­gen afhø­res hoved­per­so­ner­ne og det kan jo ende skæb­nesvan­gert, hvis man ikke er i stand til at sva­re for sig på spørgs­må­let om, hvad man er værd. Jeg skri­ver ‘man’, da fore­stil­lin­gen er et styk­ke total­te­a­ter, der ind­dra­ger publi­kum både fysisk og ver­balt. Fle­re gan­ge gøres det klart, at resten af salen kan for­ven­te at kom­me til et lil­le inter­view inden­for de næste 12 timer. Lars Bom er for­hørs­le­de­ren oberst Chri­sti­an — eller ‘inter­viewer’, som han ynder at kal­de det — og med den fol­ke­valg­te Fol­ke ved sin side afgør han skæb­nen for de inter­viewe­de. Som fol­ke­valgt har Fol­ke natur­lig­vis det sid­ste ord.

Reg­ne­styk­ket, der skal afgø­res på 10 minut­ter pr. inter­view for at hol­de tids­pla­nen, er natur­lig­vis ikke så let som der her er lagt op til. Styk­ket får vendt grun­digt op og ned på rela­tio­ner­ne mel­lem for­hørs­le­der, fol­ke­valgt og de afhør­te. Hvis man har fulgt med i den offent­li­ge debat om fil­men eller tea­ter­styk­ket, kan man ikke rig­tigt bli­ve over­ra­sket over hand­lin­gen. For­ar­get kan man der­i­mod sag­tens bli­ve, for tan­ker­ne bli­ver sat i gang — som med al god sati­re — for har jeg nu selv levet op til De nye Køben­hav­ner-kri­te­ri­er?

Kun­ne tea­te­ro­p­le­vel­sen så leve op til den megen omta­le? Ikke hvis du spør­ger mig. Det mest impo­ne­ren­de ved afte­nen — for mig — var helt sik­kert den mas­si­ve brug af total­te­a­te­r­e­le­men­ter. Døre­ne til salen blev smæk­ket bag publi­kum, da vi hav­de sat os, og sku­e­spil­ler­ne bevæ­ge­de sig rundt iblandt os, så vi blev en aktiv del af fore­stil­lin­gen, men sel­ve histo­ri­en for­må­e­de aldrig rig­tig at ska­be en stor ople­vel­se. Jeg føl­te aldrig rig­tigt med de stak­ler, der blev for­hørt der­ne­de på sce­nen. Måske var det ikke menin­gen, at jeg skul­le føle deres smer­te? Måske var de for kari­ke­re­de, så jeg blot grin­te forun­dret frem for at føle med dem. Under alle omstæn­dig­he­der gri­ne­de jeg mere af de for­ryk­te skæb­ner end jeg led med dem. Karak­te­rer­ne var i høje­re grad tragi­ko­mi­ske end de vak­te sym­pa­ti.

Jeg gik ud af salen med en flad for­nem­mel­se — en skuf­fel­se, som nok mest bun­de­de i, at jeg sav­ne­de følel­ser for de stak­ler, som lige hav­de været cen­trum for vores opmærk­som­hed i 2 timer.

Jeg vil give fore­stil­lin­gen 3 ud af 6 stjer­ner for en trods alt under­hol­den­de, mildt tan­ke­væk­ken­de og vel­spil­let fore­stil­ling.

Efterårsmad og teater

Vi fik et gave­kort i bryl­lups­ga­ve til Års­ti­der­ne, og i sid­ste uge fik vi vores før­ste kas­se. Val­get faldt på Basiskas­sen og ind­hol­det var:

Kar­to­f­ler, far­ve­de gule­rød­der, babylea­ves, toma­ter, por­rer, citron­græs, savoy­kål, majskol­ber og roma­nesco­kål. Sam­men med kas­sen fulg­te blandt andet en opskift på roma­nesco­kål i vinai­g­ret­te (upda­te: opskrif­ten kan ikke læn­ge­re fin­des på Aarstiderne.com). Det, og hjem­me­bagt flûtes, bli­ver aftens­ma­den i aften.

Romanescokål

Vi skal spi­se tid­ligt, for vi skal i Århus Tea­ter og se den kon­tro­ver­si­el­le fore­stil­ling Hvor­dan vi slip­per af med de andre.

Upda­te: sådan kom ret­ten til at se ud. Det smag­te for­trin­ligt!

Romascokål i vinaigrette

Gratis koncert med Rasmus Skov Borring i Musikhuset

Om to timer og 10 minut­ter er vi bæn­ket i Musik­hu­sets café for at høre musik — gra­tis flø­de for ører­ne. Det er end­nu en gang Ras­mus Skov Bor­ring, der står for under­hold­nin­gen.

Vi har to gan­ge tid­li­ge­re hørt hans gra­tis kon­cer­ter i Musik­hu­sets café og det inspi­re­re­de os blandt andet til at købe hans før­ste CD “Soli­loquy” fra 2005 med egne kom­po­si­tio­ner for pia­no. I aften gæl­der det hans anden pla­de “Den Dan­ske Sang”, der inde­hol­der Ras­mus’ egne for­tolk­nin­ger af den dan­ske sangskat — i over­ve­jen­de grad Højsko­lesang­bo­gen.

Vi glæ­der os til at lyt­te til et par timers vel­lyd i sel­skab med andre lige­sin­de­de. Og måske har vi en ny CD med hjem…

Upda­te: Og vi fik købt en CD med hjem. Cho­ko­la­de for øre­gan­ge­ne!

Rasmus Skov Borring CD-cover

Lørdag aften stampede vi i takt

Musik­hu­set her i Århus hav­de i lør­dags den sto­re ære at kun­ne byde Ulrik og Male­ne Høy­er Kold inden­for til en fore­stil­ling med percus­sion-ensem­blet Stomp. Vi hav­de givet os selv en mid­dag på Restau­rant Rich­ter og en fore­stil­ling i Musik­hu­set i bryl­lups­ga­ve, så lør­dag aften sad vi spænd­te som små børn og klap­pe­de hin­an­den på låre­ne og vid­ste fak­tisk ikke helt, hvad vi skul­le for­ven­te af de næste par timers sce­ne­op­træ­den.

8 mænd og kvin­der slog, feje­de, klik­ke­de, knip­se­de, tram­pe­de, stam­pe­de, løb og sprang over sce­nen i et hek­tisk show, der invol­ve­re­de en mas­se dag­lig­dags gen­stan­de, som alle afgav en eller anden form for lyd. For folk med ryt­me i krop­pen var det svært at sid­de stil­le — kan jeg per­son­ligt skri­ve under på.

Der blev spil­let på alt fra feje­ko­ste, pla­stikpo­ser, iso­le­rings­rør, storm­ligh­te­re, bil­fæl­ge, metals­pan­de, køk­ken­va­ske (med vand), svup­pe­re og meget andet. Meget kre­a­tivt, meget ryt­misk og meget hek­tisk. Jeg sad bag­ef­ter til­ba­ge med en for­nem­mel­se af, at det hele var lige en tand for jazzet — at ryt­mer­ne aldrig helt fik tid til at fin­de vej helt ind og sæt­te sig. At det hand­le­de om på kor­test tid at demon­stre­re så man­ge for­skel­li­ge ryt­mi­ske vari­a­tio­ner som muligt.

Det sam­le­de ind­tryk af afte­nen var meget blan­det. Påklæd­nin­gen var meget pun­ket, musik­ken var stærkt inspi­re­ret af sam­ba og kar­ne­val, det musi­ske udtryk var meget jazzet og sce­nes­howet var en blan­ding af klov­ne­ri, mili­tær excercits med kosteskaf­ter, kampsport og bal­le­t­ag­tig løben-rundt-mel­lem-hin­an­den.

Hel­dig­vis slut­te­de ekstra­num­re­ne afte­nen af med at ind­dra­ge publi­kum i en grad, hvor 1.000 men­ne­sker klap­pe­de i sin­drig takt med den karis­ma­ti­ske Stam­per på sce­nen. Jeg kan anbe­fa­le et Stomp-show, men husk at tage øre­prop­per med. Ski­sta­ve, der bli­ver tævet imod olie­tøn­der lar­mer!

Poesiens dag

I dag er det poesi­ens dag. Inspi­re­ret af Søn­dags­a­vi­sens opfor­dring, for­fat­te­de jeg det­te lil­le digt:

Poesi’r jeg elsker dig!
En gul sed­del med søde ord
En hil­sen på mit skri­ve­bord
En hvi­sken i mit øre
Kær­lig­heds­ord som kun jeg kan høre

Poesi’r jeg elsker dig!

Årskortet til ARoS er indviet nu

I dag tog vi bybus­sen ind til Maga­sin og byt­te­de den aller­sid­ste gave, der skul­le byt­tes og gik der­ef­ter til ARoS for at veks­le vores gave­kort til et års­kort. Det var nem­lig menin­gen, at vi vil­le se Bjørn Nør­gaards udstil­le­de kar­to­ner til Dron­nin­gens gobe­li­ner.

Udstil­lin­gen stop­per d. 9. sep­tem­ber, så det var ved at være sid­ste chan­ce for os, da vi har pla­ner for de næste par wee­ken­der. Det sam­me gør udstil­lin­gen af land­skabs­ma­ler Janus la Cours male­ri­er — og det end­te der­for med, at vi brug­te 2–3 timer der­in­de i sel­skab med Nør­gaards skit­ser, nota­ter, teg­nin­ger, kal­ker og far­ve­prø­ver og la Cours utro­li­ge, næsten foto­re­a­li­sti­ske Djursland­ska­ber. En dej­lig måde at bru­ge en lør­dag efter­mid­dag på. Det års­kort skal nok tje­ne sig selv ind!