Svigermors drøm

Og nej, det er ikke Ulrik, selv om han er ret dej­lig 🙂 Det er såmænd årets vin­der af dansk Melo­di Grand Prix…

Og ja, jeg er også vild med Melo­di Grand Prix! Jeg sid­der dog ikke læn­ge­re med min lil­le bånd­op­ta­ger og opta­ger san­ge­ne live fra TV eller køber musik­ken bag­ef­ter 🙂 Men jeg vil ger­ne se det, lave ske­ma over san­ge­ne, skri­ve kom­men­ta­rer og lave en Top 3.

I går gik hele min Top 3 vide­re til femi­si­na­len (som søde Bir­te Kjær fik sagt) og min favo­rit vandt. At det så åben­bart også var jury­ens og book­ma­ker­nes favo­rit ane­de jeg ikke. Jeg syn­tes bare, at det var en god sang og at ham Brin­ck var en super­char­mør. Held og lyk­ke til ham den 12. maj og for­hå­ben­lig også den 14. maj!

Lady Wasteland — en postapokalyptisk fremtid

Vuze HD Net­work fandt jeg for et styk­ke tid siden en web­se­rie opdelt i epi­so­der (en såkaldt webiso­de), der hed­der Lady Wasteland. Seri­en består lige nu af 7 afsnit — og iføl­ge den med­føl­gen­de blog arbej­des der på yder­li­ge­re 15 afsnit.

Histo­ri­en hand­ler om en ung kvin­de, Lady Wasteland, som er på jagt efter en ræk­ke mor­de­re, der for år til­ba­ge har slå­et en eller fle­re per­so­ner ihjel, der betød noget for selv­sam­me Lady. Under­vejs på sin færd møder hun andre, der enten selv jager eller er på jagt. Efter vær­di­er, mad, magt eller blot blod. Øde­lan­det er for­u­den smadre­de byg­nin­ger og over­gro­e­de køre­tø­jer også kry­dret med zom­bi­e­lig­nen­de typer, der natur­lig­vis ikke gør livet på lan­de­ve­je­ne let­te­re.

Et wallpaper hentet fra Lady Wasteland-sitet.
Et wall­pa­per hen­tet fra Lady Wasteland-sitet.

For­u­den Lady Wasteland får vi også præ­sen­te­ret en ræk­ke andre karak­te­rer: Yuri, en gal­ning, der slår ihjel, hvis han føler sig tru­et. Og Hen­ry og Samantha, far og dat­ter, der blot for­sø­ger at over­le­ve i vild­nis­set. Hen­ry for­sø­ger at belæ­re Samantha om over­le­vel­se. Det er dis­se to, der er til­sku­er­nes iden­ti­fi­ka­tion i det rå og ubarm­hjer­ti­ge øde­land.

Wallpaper hentet fra LadyWasteland.com
Wall­pa­per hen­tet fra LadyWasteland.com

I mine øjne er det vig­tig­ste og mest inter­es­san­te ikke karak­te­rer­ne eller histo­ri­en, men der­i­mod for­nem­mel­sen af at være midt i et rol­le­spils­ce­na­rie — og så stem­nin­gen af håb­løs frem­tid, som er kraf­tigt inspi­re­ret af com­pu­ter­spil­le­ne Wasteland(!) og Fal­lout (der jo er en udlø­ber af Wasteland). Jeg er ikke helt sik­ker på, hvad det er, der hol­der min inter­es­se fan­get — men jeg har lyst til at se mere, når der kom­mer fle­re afsnit. Hvis du har fået lyst til at se de før­ste 7 afsnit, så kan de down­lo­a­des som tor­rents i HD-kva­li­tet fra Vuze HD Net­work eller ses på net­tet på LadyWasteland.com.

Jeg tror, at næste webiso­de fra Vuze HD skal være enten San­ctu­ary eller Pink: The Seri­es.

Demoscenen genopdaget

Jeg bru­ger mine fri­da­ge frem til på fre­dag (hvor jeg har sid­ste arbejds­dag, hvis nogen er i tvivl) bru­ger jeg præ­cis som jeg selv har lyst til. Det vil sige, at jeg dels er begra­vet i en bog eller en avis, dels spil­ler Wor­ld of GooWii, og dels sur­fer rundt på net­tet.

Jeg abon­ne­rer på et hav af blogs og i et af dis­se man­ge dag­li­ge ind­læg faldt jeg over en sim­pel cop­per­bar-effekt (også kendt som raster bars), der er lavet i Java­script ved hjælp af canvas-HTML-ele­men­tet.

Det brag­te tan­ker­ne til­ba­ge på de gode, gam­le dage med demo­er, intro­er, loa­der, disk­mags og meget andet fra mine Com­mo­do­re 64- og Ami­ga-dage for snart man­ge år siden. Jeg køb­te en stor stak disket­ter med alskens demo­er, musikpro­gram­mer og andet godt (blandt andet Red Sectors Demo­Ma­ker, som jeg aldrig fik til at vir­ke!) hos det lil­le etmands­fir­ma Hard Joy PD, som var den tids svar på Archive.org eller Pouët. Jeg delt­og i The Par­ty i et par år i træk — end­da for Aal­borg Uni­ver­si­tet, der hav­de en stand i et par år ind­til The Par­ty stop­pe­de i 2002.

Een af de demo­er, jeg så og genså fle­re (man­ge!) gan­ge var demo­en Hardwi­red fra grup­pen Crio­ni­cs og den dan­ske del af grup­pen Silents.


Crio­ni­cs & Silents — Hardwi­red from Amiga500 on Vimeo.

Crio­ni­cs & Silents — Hardwi­red (relea­se date Decem­ber 1991).

Com­mo­do­re Ami­ga demos­ce­ne.

Der­fra kom jeg for­bi 3D Demo II fra grup­pen Anar­chy, Sta­te of the Art fra den nor­ske grup­pe Spa­ce­balls, Bud­brain Mega Demo I fra den dan­ske grup­pe Bud­brain (der sam­p­le­de Dr. Baker’s Kaos på emi­nent vis), og sik­kert et par styk­ker mere. Dan­ske Hybris-Neme­sis wild­de­mos South Par­ty og 2001 — Back to BASI­Cs er bestemt også et kig værd.

Det kan over­ra­ske mig gang på gang, hvor langt man kan kom­me med meget lidt kode — hvis man for­står at udnyt­te den maski­ne, man arbej­der med. Et blæn­den­de (og sta­dig aktu­elt eksem­pel) er .the .pro­dukt fra tyske far­brausch. Demo­en fyl­der kun 64KB(!) men ud af den kode kom­mer der mere end et kvar­ters non-stop musik og mere end 10 3D-sce­ner. Den bli­ver bare ved og ved og ved. Hvis du ikke har set den, så er det ikke for sent end­nu.

Og nu vi er i gang med at snak­ke om, hvad man kan med kode, så er et oscil­loskop jo en udmær­ket (og hur­tigt opda­te­ren­de) skærm, som man sik­kert også kan bru­ge til at vise demo­ef­fek­ter på. Til det fin­ske demo­ar­ran­ge­ment Assem­bly i 2007 blev der frem­vist neden­stå­en­de demo. [via Waxy]

Hvis du også har gen­fun­det glæ­den, inspira­tio­nen, over­ra­skel­sen og erin­drin­gen om demo-under­grun­den, så kan du se eller gen­se en lang ræk­ke video­er af demo­er på Demoscene.tv, down­lo­ad eller fin­de links til demo­er på Pouët, læse om og down­lo­a­de fra Demo Dun­geon, Demoscene.info, Scene.org, lyt­te til musik­ken fra Necta­ri­ne (der i skri­ven­de stund er død 🙁 ), få over­blik over demo par­ties på demoparty.net, læse om demo sce­nen på Sleng­pung eller bare søge på demo + sce­ne på din ynd­lings­sø­ge­ma­ski­ne.

Jeg smut­ter nu — jeg skal lige se vin­der­ne fra NVS­ce­ne 08 i Cali­for­ni­en. Hvor? På Demoscene.tv, selv­føl­ge­lig.Og så skal jeg vist også lige gen­se 2nd Rea­li­ty

Hvis du har gode tips til demo­er (nye eller gam­le) som jeg skal se — hvad enten det er C64, Ata­ri, Ami­ga, PC, PS2/3 eller alt muligt andet, så skriv ende­lig en kom­men­tar. For­tæl mig hvad jeg har over­set.

Et digt mere fra gemmeren

Rum
Kan man godt rime ‘rum’ på ‘rum’?
Når jeg sid­der i et kæl­der­rum
og udfyl­der et trum­me­rum, er det så
OK at rime ‘rum’ på ‘rum’?
Eller hvad med hjer­te­rum? Et lofts­rum?
Et hul­rum?
Bli­ver det nogen­sin­de i orden
at rime ‘rum’ med ‘rum’?

-ulrik, 14.12.2008

Haiku om mad

Reg­ler­ne for hai­ku er ikke så svæ­re — hvis man lige væl­ger den let­te udga­ve: 5, 7 og 5 sta­vel­ser. Den svæ­re, tra­di­tions­ri­ge udga­ve rum­mer man­ge fle­re reg­ler: Refe­ren­ce til natur, refe­ren­ce til en års­tid, skal fore­gå i nutid, osv.

Vi har skre­vet et hai­ku hver — inspi­re­ret af den fed­te­de, utro­ligt lækre Cho­ko­la­de­ka­gen fra Hen­rik Boserups bog Mad. Man kan bli­ve helt hen­ført og poe­tisk, når der invol­ve­res læk­ker mad.

For­tæl ende­lig i kom­men­ta­rer­ne, hvad I synes om vores dig­te-/mad­kunst. Der er fle­re dig­te på lager, der bare ven­ter på at kom­me ud.

Kagehaiku #1

Kage sma­ger godt
Især når det er fed­tet
“Tag et styk­ke til”

-Ulrik, 14. dec. 2008

Kagehaiku #2

Lort og lag­ka­ge
sma­ger ikke godt med løg.
Fjern lort og løg. Spis!

-Male­ne, 14. dec. 2008

Suppe og bio

Ret­tel­se: Nu vir­ker links.
Jeg har haft en aktiv aften, men nu er jeg godt nok også træt. Efter arbej­de har jeg nået at:

 • hand­le
 • vaske tøj
 • lave mad (bil­le­de og opskrift kom­mer her­un­der)
 • hjæl­pe i vores lil­le for­e­nings­drev­ne bio­graf og se fil­men Ama­zing Gra­ce (om sla­ve­ri­ets afskaf­fel­se i Stor­bri­tan­ni­en)
 • tør­re tøj (må ven­te til i mor­gen med at læg­ge det sam­men)
 • lave fransk­brød­s­dej (som skal stå i køligt nat­ten og for­hå­bent­lig bages i mor­gen tid­lig)
 • vaske op
 • skri­ve det­te ind­læg
Gulerodssuppe
Gulero­d­s­sup­pe

Jeg fandt opskrif­ten på den­ne Aro­ma­ti­ske Gulero­d­s­sup­pe i Poli­ti­ken på et eller andet tids­punkt. Nu var det tid til at afprø­ve den. Og den kan bestemt anbe­fa­les!

 • ½ liter vand
 • 2 fed hvid­løg, knu­ste
 • 5–10 g frisk inge­fær, groft­hak­ket
 • 1 tsk. Her­ba­ma­ra (urtesalt)
 • 1/4 tsk. fish sau­ce
 • 1/4 stang vanil­le eller vanil­le­pul­ver (ikke vanil­lesuk­ker!)
 • hav- eller stensalt
 • frisk­kvær­net rosen­pe­ber (jeg brug­te nu almin­de­lig peber)
 • 300 g gule­rød­der, skå­ret i grove tern
 • 50 g rød peber­frugt
 • 1 tsk. fen­ni­kel­frø (jeg hav­de ikke noget, så jeg brug­te lidt frisk fen­ni­kel)
 • 1 tsk. kori­an­der (hav­de jeg ikke)
 • 2 spsk. ekstra jom­fru­se­sa­mo­lie (jeg hav­de kun almin­de­lig sesa­mo­lie)
 • 1 spsk. friskpres­set citron- eller limes­aft

Bring van­det i kog med Her­ba­ma­ra, hvid­løg, inge­fær, fish sau­ce, vanil­le, salt, rosen­pe­ber. Til­sæt gule­rød­der og lad dem koge i præ­cis 3 minut­ter. Blend gule­rød­der og al væsken samt kryd­de­ri­er­ne fra gry­den sam­men med rød peber­frugt, fen­ni­kel­frø, kori­an­der­frø, sesa­mo­lie og citrons­aft.

Umh, en him­mer­rigs­mund­fuld. Jeg kan især godt lide den stær­ke smag af inge­fær og at der lidt ‘bid’ i sup­pen pga. af halvrå gule­rød­der. Jeg spi­ste rug­brød til med pea­nut­but­ter (det har jeg fun­det ud af sma­ger helt vildt godt!!).

Korsang

Jeg har ikke sun­get i kor siden 5. klas­se og ind­til for et halvt år siden, sang jeg kun for mig selv, for det lyder ikke godt… Men så flyt­te­de jeg til Ring­kø­bing og blev lok­ket med i Kvin­de­ko­ret af en kol­le­ga. Der­for går jeg nu til kor hver man­dag og er lige kom­met hjem. Igen er jeg kom­met hjem med en dej­lig følel­se af glæ­de efter sådan en gang kor­sang! Sid­ste man­dag og i aften sang vi neden­stå­en­de sang og i aften lød det bare fan­ta­stisk — dog ikke så godt som Uni­ver­si­ty of Johan­nes­burg Choirs udga­ve 🙂

I får tek­sten her (linje 4 syn­ges dog ikke af koret):

Ukut­hu­la

 1. Ukuthula(peace) kulo mhla­ba wezo­no iga­zi lika Jesu liny­e­neyz’
 2. Usindiso(redemption) kulo mhla­ba wezo­no iga­zi lika Jesu liny­e­neyz’
 3. Ukubonga(praise) kulo mhla­ba wezo­no iga­zi lika Jesu liny­e­neyz’
 4. Ukukholwa(faith) kulo mhla­ba wezo­no iga­zi lika Jesu liny­e­neyz’
 5. Ukunqoba(victory) kulo mhla­ba wezo­no iga­zi lika Jesu liny­e­neyz’
 6. Induduzo(comfort) kulo mhla­ba wezo­no iga­zi lika Jesu liny­e­neyz’
 7. Ukuthula(peace) kulo mhla­ba wezo­no iga­zi lika Jesu liny­e­neyz’

Opda­te­ring: Nu med video:

Fotomuseum og sushi

Det er ved at være læn­ge siden, at vi har benyt­tet os af de kul­tu­rel­le til­bud i Vestjyl­land. Da vi beg­ge er inter­es­se­de i at tage bil­le­der, har vi læn­ge talt om at besø­ge Dan­marks Fotomu­se­um i Her­ning. Det gjor­de vi så i dag. Muse­et for­tæl­ler om kame­ra­ets udvik­ling fra 1839 frem til i dag, her­un­der udstil­ling af foto­gra­fi­ap­pa­ra­ter og foto­hi­sto­ri­ske effek­ter samt diver­se ældre foto­gra­fi­er. Lige nu vises des­u­den en fotoud­stil­ling af foto­graf Ken­net Hav­gaards portræt­fo­to­gra­fi­er af kend­te dan­ske­re. Vi nåe­de at få 2½ time til at gå, inden muse­et luk­ke­de, men kun­ne sag­tens have brugt et par timer mere.

Det var kom­met os for øre, at der var en sus­hi-restau­rant i Her­ning, så den skul­le natur­lig­vis også besø­ges. Vi fandt Restau­rant China Hou­se i en mørk bag­gård til Her­nings restau­ra­tions­ga­de og tænk­te: kom­mer der over­ho­ve­det nogen her? Men her­nin­gen­ser­ne er åben­bart ivri­ge restau­rant­gæ­ster, for i døren blev vi spurgt, om vi hav­de bestilt bord og hvor læn­ge vi hav­de tænkt os at at spi­se. “Tja, den tid det tager for at spi­se sus­hi…”. Vi blev hen­vist til et bord bagest i restau­ran­ten. Vi kom kl. 17.10 og der gik ikke læn­ge før­end, der kom andre gæster til ‘bag­lo­ka­let’. Det måt­te jo bety­de, at det var et vel­be­søgt sted.

Vi bestil­te Miso-sup­pe til for­ret for at få var­men. Til hoved­ret 2 sus­hi­me­nu­er med 11 blan­de­de sus­hi til hver (nigri og små og sto­re maki-rul­ler) ser­ve­ret på en pla­stikguld­båd, som godt kun­ne lig­ne et min­dre vikin­ge­skib. Det vil­le vi ger­ne have haft et bil­le­de af, men kame­ra­et lå der­hjem­me 🙂 Beg­ge dele smag­te super dej­ligt og til­med til en dej­lig pris: 120 kr for en menu med 11 stk. sus­hi!

Til maden fik vi Kirin øl — en øl som væk­ker gode min­der. Ulrik ser­ve­re­de den nem­lig før­ste gang, jeg var på besøg hos ham og fik wok-mad 🙂

Vi kan varmt anbe­fa­le at spi­se der. Det er meget ven­lig og hur­tig betje­ning og til sidst fik vi var­me vaske­klu­de til at ren­gø­re hæn­der­ne. Til­med har China Hou­se en Eli­te Smiley!

En demonstration af BeatBearing og C3 Loops fra NordiCHI 2008

Peter Ben­nett, som jeg tid­li­ge­re har omtalt (se neden­stå­en­de hen­vis­nin­ger), har lige udgi­vet et par video­er fra Nor­di­CHI 2008. Den ene video er hans opta­gel­ser af Rikard Lin­dells DJ og VJ-appli­ka­tion C3 Loops, der vha. cir­ku­læ­re fin­ger­be­væ­gel­ser kan zoo­me ind og ud på det til­sy­ne­la­den­de uen­de­ligt sto­re “skrivebord”/miksermiljø. Jeg brug­te en del tid på at lege med C3 Loops. Det vir­ker fedt og over­be­vi­sen­de og ikke mindst så invi­te­rer det til at under­sø­ge, hvor­dan bru­ge­ren arbej­der med et uen­de­ligt stort arbejds­om­rå­de i mod­sæt­ning til det, vi ken­der i dag fra både MacOS, Win­dows og de Linux-græn­se­fla­der, jeg ken­der til.


C3 Loops demo at NordiCHI’08 from Peter Ben­nett on Vimeo.

Men det vir­ke­ligt inter­es­san­te — set fra et selv­for­her­li­gel­ses­per­spek­tiv(!) —  er at Peter også har klip­pet en lige godt 4 minut­ter lang film sam­men, hvor man kan se Anders Mik­kel­sen, Rikard Lin­dell og jeg lege med og dis­ku­te­re Beat­Bea­ring.

Det er helt tyde­ligt at se, hvor­dan Beat­Bea­ring kan være med til at gøre elek­tro­nisk musik til en langt mere legen­de ople­vel­se. Vi for­sø­ger end­da (til­sy­ne­la­den­de) at gen­ska­be New Orders super­hit “Blue Mon­day” vha. Beat­Bea­ring. Kig med, grin med og leg med.


Beat­Bea­ring inte­r­a­cti­ve demo at NordiCHI’08 from Peter Ben­nett on Vimeo.

Se video­en af mig, der spil­ler på Beat­Bea­ring [via Pete’s Sonic Art Research Blog]

Fortællefestival på Nr. Vosborg

For et styk­ke tid siden var vi i for­tæl­lin­gens og fan­ta­si­ens ver­den, da vi besøg­te her­re­går­den Nr. Vos­borg lige syd for Vemb ved Holste­bro. Nr. Vos­borg er lige genåb­net i for­å­ret 2008 efter en omfat­ten­de restau­re­ring.

Vi kun­ne desvær­re ikke del­ta­ge i hele festi­va­lens pro­gram, da der også var Føde­va­re­mes­se i Ring­kø­bing, som vi syn­tes, vi skul­le del­ta­ge i. Mas­ser af lækre deli­ka­tes­ser, mas­ser af men­ne­sker. Det er utro­ligt som arran­ge­men­ter med mad kan træk­ke folk til.

Da vi ikke kun­ne del­ta­ge i lør­da­gens dags­pro­gram, der ellers bød på for­tæl­lin­ger om Niels Hol­ger­sen, “Dren­gen og ham Jesus”, “Prin­sen der drog ud efter liv­sens vand” og for­tæl­lin­ger fra nye talen­ter fra efter­sko­len i Vostrup, men­te vi, at en god start på afte­nens for­tæl­lin­ger vil­le være at spi­se af for­tæl­lebuf­fe­ten, der blev ser­ve­ret i Nr. Vos­borgs fine café. Det kor­te resumé: God mad, mas­ser af den.

Der­ef­ter kaste­de vi os ud i afte­nens for­tæl­lin­ger. Her­re­går­dens borg­gård var ble­vet udsty­ret med højta­le­re til at for­stær­ke den elek­tro­ni­ske musik fra musi­ke­ren Spej­der­ro­bot, der hav­de kom­po­ne­ret et styk­ke musik til en gam­mel for­tæl­ling om man­den med den blå kap­pe, der byg­ge­de Nr. Vos­borg. Stem­nin­gen blev yder­li­ge­re for­stær­ket af, at der var tændt bål og at her­re­går­den var befol­ket af unge men­ne­sker i sto­re mun­ke­kut­ter, der intet sag­de, men blot pege­de og diri­ge­re­de os rundt.

Vi hør­te tre histo­ri­er:

Lisbeth Filtenborg fortalte en del af 1001 Nats eventyr.
Lis­beth Fil­ten­borg for­tal­te en del af 1001 Nats even­tyr.

Lis­beth Fil­ten­borg for­tal­te uddrag fra 1001 nats even­tyr om Sze­he­ra­za­de og sul­ta­nen, der brutalt slår alle de unge piger ihjel, der ikke kan under­hol­de ham. Ali Afsher spil­le­de ara­bi­sk musik til.

Michael Lykke fortalte historien om hvorfor der er stjerner på himlen. Det har noget med ild at gøre.
Micha­el Lyk­ke for­tal­te histo­ri­en om hvor­for der er stjer­ner på him­len. Det har noget med ild at gøre.

I fan­gekæl­de­ren sad Lene Sko­v­hus og for­tal­te skum­le histo­ri­er om den gru­som­me rak­ker­kvin­de Lan­ge Mar­gret­he, der af en eller anden årsag hav­de valgt at spi­se bør­ne­hjer­ter. Lan­ge Mar­gret­he har til­sy­ne­la­den­de været spær­ret inde på Nr. Vos­borg inden hun blev sendt til ret­ten i Viborg. Og nog­le gan­ge kan man måske høre hen­de klyn­ke om nat­ten i kæl­de­ren. Eller måske er det sjæ­le­ne efter de 6 børn, hun nåe­de at slå ihjel. Eller måske er det hele bare en histo­rie.

Bag­ef­ter for­tal­te Micha­el Lyk­ke en fan­ta­stisk histo­rie om, hvor­dan stjer­ner­ne på him­len er kom­met til. De er skabt af grim­ri­a­ner­ne, der sid­der i Jor­dens indre og ska­ber alle væse­ner. En dag fandt den grim­me­ste grim­ri­an ud af, at han vil­le ska­be en mak­ker til månen, som sad helt ale­ne oppe på him­len. Og for at gøre en lang histo­rie kort, så lyk­ke­des det ham ikke helt — men til gen­gæld så har han nu skabt de utro­ligt man­ge stjer­ner på him­len. Micha­el Lyk­ke vil sik­kert ger­ne selv for­tæl­le histo­ri­en i dens ful­de udstræk­ning, hvis du spør­ger ham pænt.

Ulfborg-Vemb Koret synger en godnatsang inden vi går hjem.
Ulf­borg-Vemb Koret syn­ger en god­natsang inden vi går hjem.

Ulf­borg-Vemb Koret var afte­nens sid­ste kul­tu­rel­le indslag. De stod i borg­går­den og sang god­natsan­ge i lyg­ter­nes skær inden vi drog afsted mod biler­ne for at køre hjem igen. Flot, hyg­ge­ligt, fol­ke­ligt.

Vi kan godt anbe­fa­le både Nr. Vos­borgs buf­fet og også For­tæl­lefesti­va­len, som vi ser frem til at del­ta­ge i i stør­re omfang næste år. Måske end­da med over­nat­ning på Nr. Vos­borg.