1 måned som ægtepar

For 1 måned siden var vej­ret fan­ta­stisk smukt og æbler­ne var klar til at bli­ve spist lige fra træ­et. Det er i dag også en måned siden vi blev gift og der­med blev Ulrik og Male­ne Høy­er Kold. Dage­ne er gået utro­ligt hur­tigt siden da — eksem­pel­vis prø­ver vi sta­dig at fin­de plads til alle vores gaver. Og mens jeg sid­der og skri­ver ind­læg, er Male­ne i gang med at skæ­re papir til, så vi kan få sendt tak­ke­kort ud. Det er vel ikke for sent at ven­te en måneds tid med dem?

I øvrigt er du sta­dig vel­kom­men til at sen­de os dine bil­le­der fra bryl­lup­pet d. 18. august. Vi har net­op mod­ta­get en hel mas­se fra Tho­mas Ledet. Dem bli­ver det mulig­vis også muligt at se mere til på 23.

Fondue, mojito og Zzzzz…

I fre­dags var vi til fød­sels­dag hos Lisa. Man­ge tak for en rig­tig hyg­ge­lig aften! Fon­du­en fik en revi­val den­ne aften, så den fik ikke for lidt med diver­se kød­tern, tiger­re­jer, cham­pig­non, peber­frugt m.m. Men man bli­ver godt nok træt af at spi­se så meget 🙂

Det er ikke sår­’n at være ble­vet kur’n 🙂