T-shirt fra Hipstery.com

For nylig hør­te jeg Anders Høgh Nis­sen (@4nd3rs), der er vært på DR Hard­di­sken, for­tæl­le fra kon­fe­ren­cen NEXT i Ber­lin, hvor det helt sto­re emne var crowd sourcing. Ved crowd sourcing læg­ger man eks. pro­dukt- eller kon­cep­t­ud­vik­ling ud til brugerne/læserne/de besø­gen­de på ens web­s­i­te.

En reklame for Hipstery
En rek­la­me for Hip­ste­ry

Med sådan en mega­trend i sig­te, vil det bety­de, at vi hele tiden skal tage stil­ling til nye ting, stem­me for at bestem­me, give vores mening til ken­de eller på anden måde del­ta­ge for at få lov til at købe ind eller for­bru­ge. Og når udbud­det af pro­duk­ter, pro­duk­tva­ri­an­ter, alter­na­ti­ve pro­duk­ter hele tiden bli­ver stør­re og stør­re, så bli­ver det svæ­re­re og svæ­re­re for for­bru­ger­ne at købe.

Det tyske fir­ma Hip­ste­ry (et ord­spil på hip­ster — en ‘smart fyr’ — og myste­ry) for­sø­ger at ven­de den­ne trend helt på hove­d­et og væl­ger selv et pas­sen­de pro­dukt for for­bru­ge­ren. Det ene­ste, jeg skal gøre for at hand­le hos Hip­ste­ry, der sæl­ger t-shir­ts, er at for­tæl­le dem, hvil­ken stør­rel­se jeg ønsker min t-shirt i og ind­ta­ste min adres­se. Der­ef­ter bli­ver jeg bedt om at sva­re på 6 simp­le spørgs­mål, som skal hjæl­pe Hip­ste­ry med at afgø­re hvil­ken t-shirt, jeg vil fin­de inter­es­sant.

Hip­ste­ry bru­ger nu den­ne viden om min smag til at sen­de mig t-shir­ts, der er ind­købt på et eller fle­re af de man­ge, man­ge web­s­i­tes, der sæl­ger t-shir­ts.

For nylig kaste­de jeg mig der­for ud i uvi­den­he­dens oce­an og bestil­te to t-shir­ts fra Hip­ste­ry. Det var 5 ner­vepi­r­ren­de dage inden der lå en mystisk kuvert i post­kas­sen.

Posted using Mobypicture.com
En mystisk kuvert i min post­kas­se

Kuver­ten var fra Hip­ste­ry — og inden i den var der to fede t-shir­ts. Den ene var fra det kæm­pe­sto­re udbud på Thre­ad­less.

En t-shirt fra Thre­ad­less — købt via Hipstery.com

Den anden t-shirt var fra Tee Fury. Jeg vil­le aldrig selv have valgt nog­le af dis­se t-shir­ts, men “t-shirt-viden­skabs­mæn­de­ne” (t-shirt sci­en­ti­sts, som Hip­ste­ry-fol­ke­ne kal­der sig selv) hav­de udvalgt dis­se to og jeg syn­tes egent­lig, de er flot­te.

En t-shirt fra Tee Fury — købt via Hipstery.com

Det var imid­ler­tid ikke det ene­ste, der var i den pak­ke­de kuvert. Hvis man skal gøre sig håb om at være en hip og moder­ne virk­som­hed, så må man ska­be en ople­vel­se. Det gør Hip­ste­ry ved at put­te ekstra ting i kuver­ten.

Posted using Mobypicture.com
De ekstra ting, Hip­ste­ry hav­de put­tet i min kuvert. (læg hove­d­et lidt på skrå, så går det bed­re med at se. Eller klik på bil­le­det — på Moby­Pi­c­tu­re kan du rote­re bil­le­det…)

I kuver­ten var der føl­gen­de ekstra ting:

 • Et rundt kli­s­ter­mær­ke med den pibe­ry­gen­de Hip­ste­ry-mand
 • Et Hip­ste­ry-cer­ti­fi­kat, der for­tæl­ler mig, at jeg er en ægte hip­ster for­di jeg tør!
 • En tysk teg­ne­se­rie fra 1983.
 • En 3D-bril­le
 • Et gam­melt post­kort med motiv fra en ski­bak­ke.
 • Et styk­ke papre­k­la­me for en tysk portræt­fo­to­graf

Og såle­des har Hip­ste­ry sik­ret sig, at jeg bestil­ler hos dem mere end en gang: for hvad er der mon i pak­ken næste gang?

Mht. den pibe­ry­gen­de Hip­ste­ry-mand, så er han også afbil­det på for­si­den af Hip­ste­ry-cer­ti­fi­ka­tet.

Posted using Mobypicture.com
Den pibe­ry­gen­de Hip­ste­ry-mand har ret. For­di han ryger pibe. Og sik­kert peger med den.

Og jeg tror på ham, for “folk, der peger med piber har altid ret”.

Jeg ønsker Hip­ste­ry al mulig held og lyk­ke med deres glim­ren­de for­ret­nings­idé.

Ombetrækning af farmors gamle stol

Så fik jeg det ende­lig gjort! I man­ge år har jeg haft lyst til at ombe­træk­ke en gam­mel stol, som jeg arve­de af far­mor. Betræk­ket var efter­hån­den så slidt på sædet, at pol­strin­gen tit­te­de ud.

I efter­å­ret var jeg i IKEA og købe stof til sto­len, for nu skul­le jeg rig­tig i gang! Jeg fik vasket stof­fet. Jeg lån­te en bog om ompol­string og ombe­træk­ning på bibli­o­te­ket. Jeg køb­te møbel­søm og hæf­te­ma­ski­ne. Jeg fik klip­pet stof­fet ud. Og så fik det ellers lov til at lig­ge, for jeg miste­de plud­se­lig modet. Det så meget mere besvær­ligt ud end for­ven­tet…

Men jeg tænk­te, at det kun­ne vel ikke bli­ve vær­re end, at jeg kun­ne slæ­be sto­len ned til den loka­le møbel­pol­strer, hvis det ikke fun­ge­re­de.

Før­ste trin blev synin­gen af betræk­ket til sædet. Jeg mål­te op efter sædet og sju­s­se­de mig frem. Betræk­ket blev hæf­tet fast under sædet. Resul­ta­tet blev ikke helt skidt efter en lør­dag efter­mid­dags arbej­de…

Andet trin var jeg lidt læn­ge­re om at gå i krig med. Efter jule­fe­ri­en fik jeg hevet en mas­se små søm ud og fik pil­let stof­fet på for­si­den af sto­le­ryg­gen af og fik der­med en idé om, hvor­dan jeg skul­le gri­be opga­ven an.  Bag­si­de­stof­fet måt­te jeg lade sid­de på.

I et par uger gik jeg om den var­me grød og tog mig ende­lig sam­men til trin tre: ombe­træk­ning af sto­le­ryg­gen. Over­ra­sken­de nok tog det kun en for­mid­dag at fær­dig­gø­re pro­jek­tet — trods man­ge høje irri­te­re­de brøl over bøje­de søm.  Jeg beholdt pol­strin­gen på de gam­le knap­per, for at ska­be lidt kon­trast.

Her­un­der ser I sto­le­pro­jek­tet før og nu:

Farmors gamle stol før ombetrækning
Far­mors gam­le stol før ombe­træk­ning
Farmors gamle stol i nye IKEA-klæder
Far­mors gam­le stol i nye IKEA-klæ­der
Detalje med knapper fra gammel polstring
Detal­je med knap­per fra gam­mel pol­string

Fotos af Andreas Exner

I dag har jeg taget bil­le­der af byens loka­le gulds­med, Andreas Exner. Bil­le­der­ne skal bru­ges i en rek­la­me­fol­der, der er under udar­bej­del­se. Jeg mød­te Andreas i hans værk­sted kort tid før han var på vej hjem for at hol­de wee­kend. Jeg præ­sen­te­re­de mig og vi gik i gang med at knip­se med kame­ra­et.

Borgmesterkæde for Jammerbugt Kommune. Fremstillet af Andreas Exner. Billedet er lånt fra AndreasExner.dk
Borg­mester­kæ­de for Jam­mer­bugt Kom­mu­ne. Frem­stil­let af Andreas Exner. Bil­le­det er lånt fra AndreasExner.dk

Andreas Exner er uddan­net i Kås, hvor min mors fami­lie har boet og levet i man­ge år. Vi kom til at snak­ke, og det viste sig, at han sta­dig har værk­tøj i værk­ste­det, der er frem­stil­let af min mor­far, der i man­ge år var smed i Kås. Hvor er ver­den dog lil­le.

En ring, Fjeld, fremstillet af Andreas Exner. Billedet er lånt fra AndreasExner.dk
En ring, “Fjeld”, frem­stil­let af Andreas Exner. Bil­le­det er lånt fra AndreasExner.dk

Jeg var impo­ne­ret over Andreas’ arbej­der og vil da ger­ne vise et par styk­ker af dem her på siden. Kig for­bi Ring­kø­bing og besøg Smyk­ke­værk­ste­det, hvor Andreas Exner arbej­der.

Betræk til sammenklappelige madrasser

Jeg kan ikke kla­re var­men, så i dag trak jeg inden­dø­re for at gøre et pro­jekt fær­digt.

Da vi flyt­te­de til Ring­kø­bing køb­te vi et par sam­men­klap­pe­li­ge madras­ser og jeg har læn­ge haft pla­ner om at sy et betræk til dem, for den ene er blå og den anden sort og det syn­tes jeg ikke så så fan­cy ud… Efter en dags anstren­gel­ser, er jeg ret stolt af mig selv.

Der er brugt:

 • En rest møn­stret IKEA-stof
 • Sort stof
 • Rød bæn­del
 • 2 tryk­k­nap­per
 • Sort og hvid syt­råd
 • En por­tion tål­mo­dig­hed
 • En Rock i Ring­kø­bing-kon­cert i bag­grun­den, bl.a. Poul Krebs
 • Diver­se mad og drik­ke til anstren­gel­ser­ne
Betræk til madrasser
Betræk til madras­ser
Et kig ind til madrasserne
Et kig ind til madras­ser­ne
Detalje med rød bændel
Detal­je med rød bæn­del

3 kulørte gaveidéer

Jeg faldt over en tysk design­hjem­mesi­de — ex49.com , der fun­ge­rer som udstil­lings­vin­due og salgska­nal for talent­ful­de desig­ne­res pro­duk­ter. Jeg har forel­sket mig i dis­se tre ting:

Badehætte syet om til en toilettaske
Bade­hæt­te syet om til en toilet­ta­ske fra Pen­sion für Pro­duk­te

 

Gule gummistøvler med hank
Gule gum­mi­støv­ler med hank fra svpd

 

iPod -omme i orange filt
iPod Sle­e­ve fra red­ma­loo