38 minutters ventetid i bilen i Assentoft

Male­ne prø­ve­de sin næsten fær­di­ge bru­dekjo­le i Assen­toft i dag. Jeg var kørt med, da vi hav­de en afta­le med min lil­le­bror Hei­ne hos Jør­gen & Jør­gi­ne i Aal­borg Stor­cen­ter sene­re på dagen, så jeg kun­ne prø­ve, beta­le og hen­te mit bryl­lup­støj. Og da vi trods alt for­sø­ger at over­hol­de enkel­te tra­di­tio­ner, sad jeg i bilen mens Male­ne prø­ve­de kjo­len og fik lavet afta­ler om de sid­ste til­ret­nin­ger. Jeg ven­te­de i 38 minut­ter i den ste­gen­de sol i en kog­hed Toy­o­ta Aven­sis midt i Kronjyl­land.

Omtrent lige så under­hol­den­de som at se maling tør­re, vil jeg tro, så jeg hav­de med­bragt Dan Browns gan­ske for­trin­li­ge roman Mor­de­risk Bed­rag (engelsk titel: Decep­tion Point), så jeg kun­ne få tiden til at gå med noget for­nuf­tigt. Jeg skub­be­de bil­sæ­det helt til­ba­ge, tog mine san­da­ler af, skru­e­de lidt op for auto­mo­bilets cd-spil­ler, åbne­de bogen og begra­ve­de mig i sider­ne og vup­ti! Så var der gået en halv time med at lyt­te til Stel­la Pola­ris’ før­ste opsam­ling Stel­la Pola­ris 2005 (som jeg net­op har købt på Spot 07) og læse poli­tisk aktionro­man. Assen­toft er ikke så slem alli­ge­vel 🙂

Og min kom­men­de brud bli­ver så fan­ta­stisk smuk — siger hun. Jeg har jo ikke set noget af hen­des tøj end­nu…

Flueben på opgavelisten

For at hol­de styr på bryl­lupsplan­læg­nin­gen har vi benyt­tet os af et godt, gam­melt værk­tøj, som WeddingOrganizer.dk også skri­ver om:

Man kom­mer ikke langt i bryl­lupsplan­læg­ning uden lan­ge lister! … At arran­ge­re et bryl­lup er en enorm opga­ve. Det kræ­ver et over­blik som de fær­re­ste har og der­for er du nødt til at benyt­te dig af for­skel­li­ge hjæl­pe­mid­ler — den mest effek­ti­ve er noget så sim­pelt som en liste…”

Vores liste består selv­føl­ge­lig af alle muli­ge prak­ti­ske opga­ver lige fra at skri­ve en bryl­lup­sta­le (min opga­ve!), sør­ge for at bru­de­par­ret bli­ver bru­ne og lækre (en fæl­les opga­ve), leje telt og ser­vi­ce til recep­tion, købe rin­ge, sør­ge for en skin­nen­de flot bru­de­ka­ret og så til at sør­ge for bryl­lup­støj til både brud og gom.

Inden for de sid­ste 14 dage har vi der­for kun­net sæt­te et flu­e­ben ud for føl­gen­de punk­ter på listen:

Det er godt at se, at listen med opga­ver, der mang­ler at bli­ve udført, bli­ver min­dre og min­dre.

Og så lige til aller­sidst: vi har net­op fået fast­net­te­le­fon med num­me­ret 86 16 84 48, som man ger­ne må rin­ge til. Vi glæ­der os til at tale med jer 🙂

Gavekoordinator eller ej?

Nu er vi gået i gang med at udvi­de gavei­de­li­sten med alskens sto­re og små ting, som vi synes er prak­ti­ske, smar­te, flot­te, pæne, dej­li­ge, tek­ni­ske og alt muligt andet godt. Og til det kan man jo natur­lig­vis søge inspira­tion på det sto­re Inder­net — læg i øvrigt mær­ke til, at når man goog­ler “bryl­lups­blog”, så lig­ger vi pt. #2 🙂

På man­ge andre sider der­u­de i det Sto­re Vide Spind kan man se, at andre har valgt at udnæv­ne en gave­ko­or­di­na­tor — det vil sige en per­son, der hol­der styr på, at der ikke er alt for man­ge gæster, der køber præ­cist den sam­me gave. Men så er pro­ble­met vel hel­ler ikke stør­re? Det er vel ikke vær­re end til jul eller fød­sels­dag, når man risi­ke­rer at få et eller fle­re eksem­pla­rer af den sam­me CD, DVD-film, skjor­te, strøm­per, bade­ring eller udstil­lings­mon­tre?

Vi har der­for valgt ikke at udnæv­ne en gave­ko­or­di­na­tor. Kort og godt. Selv om bryllup.dk til­by­der hjælp i form af deres gave­sty­rings­mo­dul til at gøre plan­læg­nin­gen frem til den sto­re dag let­te­re, har vi valgt at tro på, at besvæ­ret (læs: udfor­drin­gen) med at byt­te even­tu­el­le dub­let­ter af gaver bag­ef­ter bli­ver mini­malt.

Er traditioner vigtige?

Hjem­me hos os har vi dis­ku­te­ret, om det er vig­tigt at føl­ge tra­di­tio­ner for­di de er tra­di­tio­ner — eller om man skal føl­ge dem for­di de er roman­ti­ske?

Helt kon­kret dre­jer det sig om tra­di­tio­ner­ne, der siger, at brudg­om­men ikke må se bru­dens kjo­le (eller bru­den på sel­ve dagen) før beg­ge par­ter står i kir­ken. Men er det vig­tigt? Hvad er argu­men­ter­ne (tra­di­tions­bund­ne eller roman­ti­ske) for at man ikke må se hin­an­den før man står i kir­ken?

Jeg fin­der det en smu­le under­ligt, at man som et intel­li­gent, velud­dan­net, moder­ne men­ne­ske skal føl­ge tra­di­tio­ner­ne bare for­di de er der. Jeg er af den opfat­tel­se, at det er i orden at stil­le spørgs­mål og udfor­dre gam­le måder at gøre tin­ge­ne på.

Så jeg spør­ger lige den dan­ske blogs­fæ­re: Skal man føl­ge tra­di­tio­ner­ne for­di de er der og for­di vores histo­ri­ske bag­grund balan­ce­rer på dem og for­di de er en stærk del af vor kul­tur? Eller skal man se igen­nem fin­gre­ne med de tra­di­tio­ner, der bli­ver besvær­li­ge, synes gam­mel­dags eller måske end­da stri­der imod vores måde at leve sam­men på?

Jeg har min hold­ning og Male­ne har hen­des — men hvad siger I andre? Kom­men­ta­rer mod­ta­ges ger­ne!

Papirerne er sendt

I dag har Male­ne trod­set for­å­rets luner for at kom­me på post­hu­set og sen­de vores under­skrev­ne ægte­skab­ser­klæ­ring og nav­ne­æn­drings­blan­ket­ter.
Hen­ne på post­hu­set lag­de hun først en stor A4-kuvert med adres­sen

Viel­ses­kon­to­ret
Råd­hu­set, vær. 212
8100 Århus C

…og bad om fri­mær­ke til den. Der­ef­ter bad hun om 40 fri­mær­ker og den flin­ke post­da­me gjor­de en stor ind­sats for at fin­de de pæne­ste fri­mær­ker, da hun jo straks hav­de luret, at de måt­te være til invi­ta­tio­ner­ne. Tak for hjæl­pen, rare post­da­me.
Invi­ta­tio­ner­ne er på vej med Post Dan­mark — en del af dem bli­ver dog udle­ve­ret ansigt til ansigt, når vi møder de hel­di­ge.

HøyerKolds bryllupsblog er gået i luften!

Her er det før­ste blo­gind­læg på vores nye, fæl­les blog, som i over­ve­jen­de grad kom­mer til at hand­le om det fore­stå­en­de bryl­lup, vi skal hol­de i august måned.

Og hvem er “vi” så? Male­ne Høy­er og Ulrik Kold, to forel­ske­de tur­tel­du­er, der for et par måne­der siden beslut­te­de sig for at bli­ve gift d. 18. august 2007. Det må være nok om os lige nu. Der kom­mer sik­kert fle­re, lan­ge histo­ri­er om vores for­hold, vej­en til bryl­lup­pet og den efter­føl­gen­de hver­dag.

Tan­ken er, at vi mini­mum en gang om ugen vil skri­ve om små og sto­re udfor­drin­ger, over­ra­skel­ser, over­vej­el­ser og plan­læg­ning i for­bin­del­se med at bli­ve gift og sme­det sam­men.

Vi håber og tror på, at ven­ner og fami­lie samt andre inter­es­se­re­de vil fin­de for­nø­jel­se ved at føl­ge med her på blog­gen.

Vel­kom­men til!