Hørt i trappeopgangen

Vi har en for­holds­vis stejl trap­pe­op­gang, der hvor vi bor. Op til 2. salen er trap­pen end­nu stej­le­re, så vi har været glad for, at det ikke var derop, at vi skul­le slæ­be en dob­belt­seng op!

Nat­ten til lør­dag, eller ret­te­re sagt lør­dag mor­gen, klok­ken var 5.20, blev jeg væk­ket af, at nogen pus­le­de rundt og snak­ke­de ude på trap­pen. Da vi tid­li­ge­re har haft skum­le per­so­na­ger til at luske rundt der­u­de, rej­ste jeg mig for at under­sø­ge sagen.

På den anden side af døren lyt­te­de jeg mig frem til, at det var over­bo­en Maria, som hav­de været i byen sam­men med en venin­de og nu var på vej hjem for at sove en ordent­lig rus ud:

Mari­aaaaa hvor­dan.…. kom­mer vi op ad trap­pen?

Jeg ved det.….. ikke.…! Vi kom­mer.…. aldrig .….op!.….. Fuck.…. jeg har ikke været fuld i .….. 4 år!!!

Jeg.… har ikke været fuld i.….….. 2 dage!! (her kun­ne jeg ikke lade være at fni­se)

Maria.….. er det søn­dag.…?

Nej, det er lør­dag klok­ken er over 12.…..

Jeg vil­le have ønsket, at der hav­de været skjult kame­ra ude på trap­pen, så jeg kun­ne se, hvor­dan de krav­le­de op ad trap­pen. Enten ved at sæt­te sig på et trin ad gan­gen, mens de klam­re­de sig fast til gelæn­de­ret eller krav­le op på alle fire.
Jeg var fær­dig af grin, — eller så meget, som jeg nu kun­ne gri­ne i halv-grog­gy til­stand klok­ken meget tid­ligt lør­dag mor­gen. Jeg over­ve­je­de om jeg skul­le gå ud og give dem en hånd, men så vandt tis­se­tran­gen og da jeg kom til­ba­ge, var de nået op på 2. sal.

Da jeg lag­de mig i sen­gen, kun­ne jeg høre end­nu en pige. Den­ne gang nede fra hoved­dø­ren. Hun stod nær­mest og græd:

Jeg kan ikke få døren op! Hvor­dan skal jeg kom­me ind? Jeg kan ikke åbne døren!

Mig ud af sen­gen igen, for så vil­le jeg da til­by­de at åbne via dør­te­le­fo­nen. Hel­dig­vis nåe­de hun det selv og hel­dig­vis var hun kvik­ke­re til at kom­me op ad trap­pern.

Ende­lig kun­ne jeg med ro i sin­det gå i seng! Men jeg blev da lige nødt til at væk­ke Ulrik, for at dele ople­vel­sen med ham. Han var så stolt af, at jeg var parat til at åbne døren for den nød­sted­te pige.

God­nat og sov godt!

Eksperimenter med havtorn

Ind­til for et halvt år siden kend­te jeg ikke til eksi­sten­sen af hav­torn. Lige ind­til vores loka­le øko-pus­her gav smags­prø­ve på hav­torns­aft med æble.  Jeg køb­te en fla­ske, som blev druk­ket hur­tigt og så tænk­te jeg ikke mere over mit fund.

Under vores som­mer­fe­rie i Sve­ri­ge stød­te jeg igen på hav­torn. Den­ne gang i form af mar­me­la­de, men jeg fik aldrig købt et glas (det koste­de ca.  90 SEK for et lil­le glas!!).

Vi lever jo i en Goog­le-alder, så jeg har efter­føl­gen­de søgt lidt info omkring hav­torn. Det viser sig at det er noget af et vita­min­tilskud. Hav­tor­n­bær­re­ne inde­hol­der blan­det andet, udover en stor mæng­de C-vita­min (et bær giver lige så meget C-vita­min som en hel appels­in!), også A–, B–, E– og P–vitaminer! Læs mere om hav­torn på Havenyt.dk

Det viser sig, at her­u­de vest­på, der tri­ves hav­torn rig­tig godt, så der var ikke langt fra tan­ke til hand­ling. Vi måt­te ud at fin­de nog­le buske!

Lige præ­cis i sep­tem­ber-okto­ber er bær­re­ne mod­ne. Dog ikke lige til at pluk­ke. Der er grund til at det hed­der hav­TORN. Vi fandt en busk, hvor vi bræk­ke­de 5–8 kvi­ste af, som vi tog med hjem og så var det ellers bare med at gå i gang med at klip­pe hver enkelt bær af…

Havtornkviste med bær
Hav­tor­n­k­vi­ste med bær

Det tog 1½ time at klip­pe 800 g bær af. Så det er ikke bare noget man kaster sig over…

820 g havtornbær
820 g hav­tor­n­bær

Bær­re­ne blev hældt i en gry­de og dæk­ket med vand

Havtornbær i gryde
Hav­tor­n­bær i gry­de

Bær­re­ne kog­te i ca. 15 minut­ter. Her­ef­ter blev skal­ler og ker­ner siet fra.

Skaller og kerne sies fra
Skal­ler og ker­ner sies fra

Halv­de­len af saf­ten blev kogt sam­men med 2–3 hele æbler skå­ret i tern.

Havtornsaft koges med æbler til marmelade
Hav­torns­aft koges med æbler til mar­me­la­de

500 g suk­ker blev til­sat og kog­te op og til­sat gele­rings­mid­del.

Og voila! Hav­torn-æble­mar­me­la­de. Det sma­ger fan­ta­stisk, især på blå­skim­me­lost.

Havtorn-æblemarmelade
Hav­torn-æble­mar­me­la­de

De fra-sie­de skal­ler, ker­ner og den anden halv­del af saf­ten til­sat­te jeg ca. 5 dl vand og kog­te op sam­men med et par æbler skå­ret i både.

Det hele blev siet igen, hældt til­ba­ge i gry­den og kogt sam­men med ca. 350 g rør­suk­ker.

Og voila! Hav­torns­aft med æble. Godt at blan­de med vand eller som et vita­mins­hot.

Havtornsaft med æble
Hav­torns­aft med æble

Opsang til teenagere i alle aldre

I wee­ken­den var vi en tur på Fyn for at besø­ge ven­ner og fami­lie. Det før­te os til Svend­borg, der jo blandt andet er kendt for revy­en Rot­te­fæl­den.

Vi så nu ikke som­mer­revy, men der­i­mod fore­stil­lin­gen Opsang, der er en kær­lig men vel­ment øje­åb­ner. Fore­stil­lin­gen kom­mer snart til Ring­kø­bing og i den for­bin­del­se vil vi da ger­ne lige gøre opmærk­som på den.

Styk­ket hand­ler om de 7 døds­syn­der og for­tæl­ler 7 kor­te­re histo­ri­er om 7 tee­na­ge­re, der alle ender deres liv i lig­hu­set på grund af deres let­sin­di­ge liv. De glem­mer, at der er en grund til, at før­ste sta­vel­se i døds­syn­der er “død”.

Og det er den opsang, vi andre får.

Tea­tret Mungo Park i Køben­havn har også opført styk­ket og hos dem kan man læse omta­len og se publi­kums umid­del­ba­re reak­tio­ner.

Styk­ket har fuld fart frem alle­re­de fra før­ste færd og blan­der under­vis­ning og musi­cal i noget, de selv kal­der musi­cal lec­tu­re. Vi blev blæst ned af sto­le­ne af det hæs­blæ­sen­de tem­po og tøver ikke med at gå ind og se fore­stil­lin­gen igen. Vi vil råde dig til at gøre det sam­me, hvis du har mulig­he­den.

Og som lidt ekstra guf får I her en video med den nord­jy­ske trou­ba­dur Per Worm, der spil­ler et nyt num­mer, der hed­der Opsang.

Dagens avisudklip: Pinotex-vinderen

Når jeg sid­der og blad­rer i en loka­la­vis, fal­der jeg en gang i mel­lem over notit­ser, hvor jeg tæn­ker: “Hvad skal jeg bru­ge den viden til??!”. Den tan­ke faldt mig ind i dag, da jeg sad med Vester­havsPo­sten.

Hvis der ikke hav­de været en under­tekst vil­le jeg have tro­et, at det var ver­dens mest betyd­nings­ful­de styk­ke papir, som Sus­si (og Leo) gav til en fisker­ty­pe fra et Micha­el Ancher-bil­le­de.

Her er hvad mine øjne mød­te:

Sussi og Michael Ancher-fisker deler et stykke papir
Sus­si og Micha­el Ancher-fisker deler et styk­ke papir

Vestjylland går i fisk

I går star­te­de Turist­grup­pen Vestjyl­land temau­gen omkring fiske­ri. Så jeg vil lige benyt­te lej­lig­he­den til at gøre lidt rek­la­me.

Hvad enten du er gar­vet sport­s­fi­sker, hob­by­fi­sker eller nybe­gyn­der, kan du fin­de fiskeud­for­drin­ger i Vestjyl­land. Her er der ekstra­or­di­næ­re ople­vel­ser for hele fami­li­en – både sto­re og små. Ja, også for dig, der sæt­ter den frisk­fan­ge­de fisk på bor­det. Har du lyst til at snu­se til ukend­te inter­es­se­om­rå­der, lære at flå fisken, opda­ge nye fiske­me­to­der og fiske­ret­ter eller bare bli­ve bed­re, så kan du her lære fra de rig­tig dyg­ti­ge, når Vestjyl­land sæt­ter fokus på fiske­ri i en hel uge.

Et af arran­ge­men­ter­ne fore­går i Hvi­de San­de i aften og er fuldt boo­k­et op — nem­lig sus­hi-kur­sus i Fiske­ri­ets Hus . Jeg har lok­ket Ulrik med — ikke at der skul­le lok­kes sær­ligt meget…

Har du også lyst til et sus­hi-kur­sus er der sta­dig plads på sus­hi-kur­set i Holste­bro på søn­dag d. 13. sep­tem­ber.

Jeg synes, at I skal gå ind på qualitytime.dk og tjek­ke fiske­te­mau­gen ud. Du kan også direk­te til de for­skel­li­ge fiske­re­la­te­re­de akti­vi­te­ter.

Vi tager kame­ra med i aften, så der skal nok bli­ve nog­le fine sus­hi-moti­ver til et sene­re blo­gind­læg…

I uge 37 star­ter temau­gen om fug­le, så der er også ople­vel­ser for fug­le­in­ter­es­se­re­de

Fransk løgsuppe

Vi fik et kæm­pe løg fra Aars­ti­der­ne for over en uge siden. Da vi ikke lige skul­le hol­de hot­dog­fest, bestem­te vi os for at lave en løgsup­pe.

Vi fandt opskrif­ten her­un­der og den kan helt klart anbe­fa­les. En dej­lig fløjls­blød sup­pe. Den ene­ste juste­ring fra vores side er, at bou­il­lo­nen er Her­ba­ma­re urte­bou­il­lon, og at vi ikke smag­te til med salt eller peber.

Fransk løgsup­pe — opskrift på Fransk løgsup­pe

Bon appe­tit!

Nyt boligmagasin?

Jeg er for før­ste gang ble­vet lok­ket af en rek­la­me på Face­book.
4 num­re af bolig­mag­si­net RUM Inte­r­i­ør Design + 2 stk. Käh­ler Cam­meo kruk­ker for 149,- (inkl. por­to — så det er spæn­den­de, hvad jeg skal give i sid­ste ende…).

Er det et nyt maga­sin eller har det eksi­ste­ret et styk­ke tid? Min nys­ger­rig­hed er i hvert fald ble­vet væk­ket. Glæ­der mig til mit før­ste num­mer.

Lørdags-myreflittighed

Vi var så akti­ve i går og stol­te af os selv. Nu kan vi sæt­te flu­e­ben ud for føl­gen­de (ikke nød­ven­dig­vis i kro­no­lo­gisk ræk­ke­føl­ge):

 • På gen­brugs­plad­sen med papir, avi­ser, pla­stem­bal­la­ge, pap, småt brænd­bart, meta­laf­fald, glas… (sam­let sam­men gen­nem de sid­ste par måne­der eller 3)
 • Støv­su­ge hele lej­lig­he­den grun­digt
 • Ryd­de op i køk­ke­net og der­med få mere bord­plads (ja, efter at vi har fået et kæm­pe køk­ken fyl­der vores ting også mere…)
 • Købt og skif­tet halo­gen­pæ­rer til bade­væ­rel­ses­spot­ly­se­ne
 • Bagt blå­bær­rou­la­de-småka­ger (opskrift kom­mer snart)
 • Købt en kost og en ram­me til en pla­kat
 • Sæt­te pla­ka­ten i ram­men og hæn­ge den op
 • Gøre bade­væ­rel­se rent
 • Set 2 afsnit af LOST (opgav 3. afsnit, da den nyud­pak­ke­de DVD ikke kun­ne læse den!!! Ulrik er ved at fin­de en læs­ning, så vi for­hå­bent­lig kan se sæson 2 afsnit 3!!)
 • I bio­gra­fen og se Lars von Tri­ers Anti­christ (sik­ke en film!! Men efter at have vendt og ana­ly­se­ret fil­men sam­men, er den fak­tisk rig­tig god)
 • Skif­te sen­ge­tøj
 • Skif­te vores kon­ti fra Dan­ske Ekstra til Dan­ske 24/7 (her­un­der bestil­le en opspa­rings­kon­to)

Nu er klok­ken ved at være 10 og vi skal ud at løbe, for nu er klok­ken 8-smoo­t­hien, så småt opta­get i krop­pen. Solen skin­ner og det ser ud til at bli­ve en dej­lig dag med fle­re små-pro­jek­ter der skal ord­nes.

God søn­dag!

I dag er det HC’s fødselsdag, hurra, hurra, hurraaaa!

Jeg er lige ble­vet opmærk­som på, at een af vore sto­re dan­ske viden­skabs­mænd i dag har fød­sels­dag. H.C. Ørsted kun­ne i dag være fyldt 232 år — og det er ikke så rin­ge end­da.

Jeg blev opmærk­som på hans fød­sel­dag, da jeg så dagens fine Goog­le-logo:

Specielt Google-logo for H.C. Ørsteds fødselsdag.

Hvis du ikke lige kan din natur­vi­den­skabs­hi­sto­rie på rygra­den, så kan du læse mere om H.C. Ørsted på Wikipe­dia:

Hans Chri­sti­an Ørsted (14. august 1777 i Rud­kø­bing9. marts 1851 i Køben­havn) var en dansk fysi­ker og kemi­ker. Han var bror til poli­ti­ke­ren og juri­sten A.S. Ørsted. Han udgav natur­fi­lo­so­fi­ske afhand­lin­ger m.m. og stif­te­de Sel­ska­bet for Natur­læ­rens Udbre­del­se i 1824. End­vi­de­re var han stif­ter af for­lø­ber­ne til Mete­o­r­o­lo­gisk Insti­tut og Patent­di­rek­to­ra­tet. H.C. Ørsted var en nær ven af H.C. Ander­sen[1]. Ørsted betrag­tes også som en af den dan­ske gul­dal­ders hoved­per­so­ner.

Haiku på en regnvejrsdag

Vi har tid­li­ge­re blog­get om hai­ku-dig­te, så nu er det vist tid til et par styk­ker mere…

I går da det reg­ne­de, sad vi nem­lig og hai­ku-hyg­ge­de og her­un­der ser I resul­ta­ter­ne.

Først en sød:

Jeg elsker dig skat
helt op til stjer­ner­ne og
til­ba­ge igen

Så en dra­ma­tisk:

Kys mig nu min skat
sag­de hun idet han skred
som­me­ren er slut

Så en fræk:

Ledig stil­ling i
vor sex­bu­tik, du rin­ger
bare lidt i sex

Så med reg­len, at vi skif­tes til at skri­ve et ord af gan­gen:

Glas­set run­ger hult
mod kan­ten af afgrun­den
plonk lyder det nu

Og en til:

Aldrig hav­de han
set så langt ud mod kan­ten
wow for en udsigt!

Og så den sid­ste:

Hvor gem­te hund­en
benet? Al lær­dom viser
hvor blom­ster­ne er

Man kan dis­ku­te­re den kunst­ne­ri­ske kva­li­tet af dis­se dig­te, men for at bli­ve dyg­tig er man nødt til at øve sig.

Vi hav­de det i hvert fald sjovt og er i øvrigt ikke de ene­ste, der for­sø­ger os med let klun­te­de hai­ku. Det­te er tyv­stjå­let fra Rolf Nel­son på Thre­ad­less:

Hai­kus are easy
but some­ti­mes they don’t make sen­se
Refri­ge­ra­tor