Verdens næststørste solvarmeanlæg ligger i Ringkøbing

I lør­dags var der offi­ci­el ind­vi­el­se af det nye, sto­re — ver­dens næst­stør­ste — sol­var­me­an­læg i Ring­kø­bing. Anlæg­get er 15.000 m2 og kan for­ven­te­ligt leve­re 7–8% af Ring­kø­bings årli­ge var­me­be­hov.

Resten af Dan­mark har også opda­get, at der var ind­vi­el­se, så i ste­det for at skri­ve meget mere om anlæg­get, så vil jeg brin­ge en hånd­fuld bil­le­der fra vores lil­le udflugt.

Det var inter­es­sant at se anlæg­get, som mest af alt består af en mas­se rør og pum­per — det mest inter­es­san­te var at ople­ve mini­ka­no­ner­ne sky­de en ordent­lig salut. Og så se og høre, at der sta­dig er mas­ser af vil­je til at støt­te en ener­gi­rig­tig ener­gi­for­sy­ning.