T‑shirt fra Hipstery.com

For nylig hør­te jeg Anders Høgh Nis­sen (@4nd3rs), der er vært på DR Hard­di­sken, for­tæl­le fra kon­fe­ren­cen NEXT i Ber­lin, hvor det helt sto­re emne var crowd sourcing. Ved crowd sourcing læg­ger man eks. pro­dukt- eller kon­cep­t­ud­vik­ling ud til brugerne/læserne/de besø­gen­de på ens web­s­i­te.

En reklame for Hipstery
En rek­la­me for Hip­ste­ry

Med sådan en mega­trend i sig­te, vil det bety­de, at vi hele tiden skal tage stil­ling til nye ting, stem­me for at bestem­me, give vores mening til ken­de eller på anden måde del­ta­ge for at få lov til at købe ind eller for­bru­ge. Og når udbud­det af pro­duk­ter, pro­duk­tva­ri­an­ter, alter­na­ti­ve pro­duk­ter hele tiden bli­ver stør­re og stør­re, så bli­ver det svæ­re­re og svæ­re­re for for­bru­ger­ne at købe.

Det tyske fir­ma Hip­ste­ry (et ord­spil på hip­ster — en ‘smart fyr’ — og myste­ry) for­sø­ger at ven­de den­ne trend helt på hove­d­et og væl­ger selv et pas­sen­de pro­dukt for for­bru­ge­ren. Det ene­ste, jeg skal gøre for at hand­le hos Hip­ste­ry, der sæl­ger t‑shirts, er at for­tæl­le dem, hvil­ken stør­rel­se jeg ønsker min t‑shirt i og ind­ta­ste min adres­se. Der­ef­ter bli­ver jeg bedt om at sva­re på 6 simp­le spørgs­mål, som skal hjæl­pe Hip­ste­ry med at afgø­re hvil­ken t‑shirt, jeg vil fin­de inter­es­sant.

Hip­ste­ry bru­ger nu den­ne viden om min smag til at sen­de mig t‑shirts, der er ind­købt på et eller fle­re af de man­ge, man­ge web­s­i­tes, der sæl­ger t‑shirts.

For nylig kaste­de jeg mig der­for ud i uvi­den­he­dens oce­an og bestil­te to t‑shirts fra Hip­ste­ry. Det var 5 ner­vepi­r­ren­de dage inden der lå en mystisk kuvert i post­kas­sen.

Posted using Mobypicture.com
En mystisk kuvert i min post­kas­se

Kuver­ten var fra Hip­ste­ry — og inden i den var der to fede t‑shirts. Den ene var fra det kæm­pe­sto­re udbud på Thre­ad­less.

En t‑shirt fra Thre­ad­less — købt via Hipstery.com

Den anden t‑shirt var fra Tee Fury. Jeg vil­le aldrig selv have valgt nog­le af dis­se t‑shirts, men “t‑s­hirt-viden­skabs­mæn­de­ne” (t‑shirt sci­en­ti­sts, som Hip­ste­ry-fol­ke­ne kal­der sig selv) hav­de udvalgt dis­se to og jeg syn­tes egent­lig, de er flot­te.

En t‑shirt fra Tee Fury — købt via Hipstery.com

Det var imid­ler­tid ikke det ene­ste, der var i den pak­ke­de kuvert. Hvis man skal gøre sig håb om at være en hip og moder­ne virk­som­hed, så må man ska­be en ople­vel­se. Det gør Hip­ste­ry ved at put­te ekstra ting i kuver­ten.

Posted using Mobypicture.com
De ekstra ting, Hip­ste­ry hav­de put­tet i min kuvert. (læg hove­d­et lidt på skrå, så går det bed­re med at se. Eller klik på bil­le­det — på Moby­Pi­c­tu­re kan du rote­re bil­le­det…)

I kuver­ten var der føl­gen­de ekstra ting:

  • Et rundt kli­s­ter­mær­ke med den pibe­ry­gen­de Hip­ste­ry-mand
  • Et Hip­ste­ry-cer­ti­fi­kat, der for­tæl­ler mig, at jeg er en ægte hip­ster for­di jeg tør!
  • En tysk teg­ne­se­rie fra 1983.
  • En 3D-bril­le
  • Et gam­melt post­kort med motiv fra en ski­bak­ke.
  • Et styk­ke papre­k­la­me for en tysk portræt­fo­to­graf

Og såle­des har Hip­ste­ry sik­ret sig, at jeg bestil­ler hos dem mere end en gang: for hvad er der mon i pak­ken næste gang?

Mht. den pibe­ry­gen­de Hip­ste­ry-mand, så er han også afbil­det på for­si­den af Hip­ste­ry-cer­ti­fi­ka­tet.

Posted using Mobypicture.com
Den pibe­ry­gen­de Hip­ste­ry-mand har ret. For­di han ryger pibe. Og sik­kert peger med den.

Og jeg tror på ham, for “folk, der peger med piber har altid ret”.

Jeg ønsker Hip­ste­ry al mulig held og lyk­ke med deres glim­ren­de for­ret­nings­idé.