Ny biografbygning i Ringkøbing

Hvor er det fan­ta­stisk, at det sta­dig — trods kri­se­ti­der og dis­kus­sio­ner om et Knæk­ket Dan­mark, Udkants­dan­mark og Den Råd­ne Banan — sta­dig kan lade sig gøre at se udvik­ling i Provin­s­dan­mark.

I dag har Dag­bla­det Ringkøbing/Skjern offent­lig­gjort pla­ner­ne om at byg­ge den gam­le bør­ne­ha­ve, Bør­ne­nes Hus, om til fil­me­nes hus. Hvis alt går efter pla­nen, så bli­ver den sto­re byg­ning klar til at vise film ved jule­tid — og så har Ring­kø­bing Bio­graf fået opfyldt deres lang­va­ri­ge ønske om at flyt­te ind i stør­re loka­ler.

Det bety­der, at bio­gra­fen kan få plads til de ønske­de to bio­gr­af­sa­le og et til­hø­ren­de café­mil­jø. Det kan bli­ve et helt lil­le kul­tur­mek­ka med fored­rag, kon­cer­ter, tea­ter­fo­re­stil­lin­ger og andet godt her i Ring­kø­bing. Jeg glæ­der mig til at se de nye loka­ler!

Læs mere om pla­ner­ne for den nye bio­graf hos Dag­bla­det Ringkøbing/Skjern.