Årets Grænsebryder 2009

Ons­dag d. 27. janu­ar 2010 delt­og jeg i et spæn­den­de og innova­tivt pro­jekt her i Ring­kø­bing-Skjern Kom­mu­ne. Det var den årli­ge kåring af Årets Græn­se­bry­der, der blev afholdt af Jyske Bank, Dag­bla­det Ringkøbing/Skjern og Tvær­fag­ligt Net­værk.

Kårin­gen af Årets Græn­se­bry­der er en del af langstrakt pro­jekt, der skal ændre fokus fra “det mør­ke Jyl­land” til “det lyse Jyl­land”. Måske er vi ikke altid gode nok til at for­tæl­le de man­ge histo­ri­er, der vid­ner om driv­kraft, moti­va­tion, gå-på-mod, utra­di­tio­nel­le valg, ube­t­rå­d­te sti­er og suc­ces? Der­for iværk­sat­te Tvær­fag­ligt Net­værk i 2002 en kåring, der nu har udpe­get 54 vestjy­der i områ­det omkring Ring­kø­bing Fjord, der fortje­ner tit­len som Græn­se­bry­der.

Det er natur­lig­vis ikke alle og enhver, der kan bli­ve Græn­se­bry­der — hvis det var til­fæl­det, så var det jo ikke græn­se­bry­den­de. Der­for har Tvær­fag­ligt Net­værk opstil­let en ræk­ke kri­te­ri­er, som en Græn­se­bry­der skal leve op til.

Da jeg blev valgt ind i besty­rel­sen for Tvær­fag­ligt Net­værk, fik jeg også mulig­he­den for at del­ta­ge i kårin­gen af Græn­se­bry­der­ne. Det er en pro­ces, der i prin­cip­pet kører året rundt, da opsam­lin­gen af nav­ne på per­so­ner, der kan tæn­kes at gøre sig fortjent til tit­len, jo aldrig slut­ter. Men det prak­ti­ske arbej­der star­ter i novem­ber eller decem­ber måned, hvor årets kårings­ko­mi­te sæt­ter sig sam­men og dis­ku­te­rer en lang liste af per­so­ner, de hver især har sam­let og taget med.

Dis­kus­sion og argu­men­ta­tion er de vig­tig­ste red­ska­ber i kam­pen for at få bragt den sto­re liste over muli­ge kan­di­da­ter bragt ned til blot 6 styk. Det er de 6 per­so­ner, der her­ef­ter bli­ver ads­purgt om de ønsker at mod­ta­ge kårin­gen som Græn­se­bry­der for det pågæl­den­de år. Såfremt de tak­ker ja til det­te, så bli­ver de kon­tak­tet af Dag­bla­det Ringkøbing/Skjern, der her­ef­ter inter­viewer og skri­ver en pro­filar­ti­kel om de 6 Græn­se­bry­de­re. På nuvæ­ren­de tids­punkt har dis­se 6 per­so­ner alle­re­de fået tit­len Græn­se­bry­der, men det er sta­dig uvist hvem af dem, der får æren og tit­len af at være Årets Græn­se­bry­der.

I janu­ar måned brin­ges så artik­ler­ne om de 6 Græn­se­bry­de­re; Een arti­kel om dagen i en uge i Dag­bla­det. Dag­bla­det tryk­ker en også kupon sam­men med artik­ler­ne, som giver læser­ne mulig­hed for også at give deres besyv med om Årets Græn­se­bry­der. Sam­ti­dig er der også lod­træk­ning blandt de ind­send­te kupo­ner om en plads til kårin­gen af Årets Græn­se­bry­der ved arran­ge­men­tet, der er afholdt af Jyske Bank.

I år faldt val­get som Græn­se­bry­der 2009 på dis­se 6, der hver især har brudt græn­ser­ne og bidra­get til at gøre Ring­kø­bing-Skjern Kom­mu­ne til et “lyse­re” sted:

Den ende­li­ge udvæl­gel­se af Årets Græn­se­bry­der sker ved et møde umid­del­bart før kårin­gen. Da mødes de 7 dom­me­re (3 fra Tvær­fag­ligt Net­værk, 3 fra Dag­bla­det og 1 fra Jyske Bank) og dis­ku­te­rer atter de seks Græn­se­bry­de­re. Den­ne gang har de imid­ler­tid haft mulig­he­den for at kom­me læn­ge­re ind bag huden på de 6 kan­di­da­ter og der­ved fået et bed­re grund­lag for deres valg af Årets Græn­se­bry­der.

Da det i år var før­ste gang jeg delt­og i det­te møde, så var jeg på for­hånd ble­vet “adva­ret” af den tid­li­ge­re for­mand for Tvær­fag­ligt Net­værk, Per Elbæk, der har været med til Græn­se­bry­der-kåring siden star­ten: Nog­le gan­ge kan dis­kus­sio­ner­ne om Årets Græn­se­bry­der gå hårdt for sig. Der har enkel­te gan­ge været endog meget hef­tig dis­kus­sion om pri­sen. Men i år gik det rime­ligt smer­te­frit, kun­ne jeg for­stå. Der var ingen blø­de­n­de næser eller flæk­ke­de læber.

Efter 2,5 times dom­mer­mø­de star­te­de hædrin­gen af alle Græn­se­bry­der­ne og kårin­gen af Årets Græn­se­bry­der i Jyske Banks loka­ler. I år fore­gik det bl.a. med et fored­rag af Tho­mas Hør­lyk, der er hånd­bold­træ­ner i Ring­kø­bing Hånd­bold. Han tal­te om, hvor­dan man opbyg­ger et græn­se­bry­den­de hånd­bold­hold, så det bli­ver en lang­sig­tet suc­ces.

Inden da hav­de hver Græn­se­bry­der fået en glas­skul­p­tur, et diplom som bevis for deres titel og et skuds­mål fra dom­mer­ko­mi­te­en om deres merit­ter. Du kan læse dis­se tek­ster og se mere om kårin­gen hos Tvær­fag­ligt Net­værk. Nu ven­te­de de kun på at fin­de ud af, hvem af dem, der kun­ne ren­de med den sto­re titel: Årets Græn­se­bry­der 2009.

Efter en smu­le snak frem og til­ba­ge for at hol­de spæn­din­gen oppe, så afslø­re­de Hen­ning Klau­sen, der er den sto­re driv­kraft bag de man­ge års kårin­ger, at Årets Græn­se­bry­der 2009 blev Per Gre­en.

Per Gre­en er man­den bag en lang ræk­ke opkøb af gam­le huse i Ring­kø­bing — hvor efter han bru­ger tid, ener­gi og ikke mindst pen­ge på at sæt­te huse­ne i stand. Natur­lig­vis med stor respekt for den arki­tek­to­ni­ske vær­di, som huse­ne besid­der. Man kan læse mere om Per Gre­en og se en lil­le video på Dag­bla­dets hjem­mesi­de.

Jeg er bestemt ikke ble­vet afskræk­ket fra at være med til at kåre end­nu en omgang Græn­se­bry­de­re 2010, så nu har jeg star­tet min egen lil­le liste, hvor poten­ti­el­le Græn­se­bry­de­re bli­ver skre­vet op. Hvis du har lyst til at læse mere — også om de fore­gå­en­de års Græn­se­bry­de­re — så er der meget mere tekst på Fjordnet.dk. Der kan du også (snart!) få mulig­he­den for selv at fore­slå dine egne Græn­se­bry­de­re for Ring­kø­bing Fjord-områ­det.

9 Replies to “Årets Grænsebryder 2009”

Lukket for kommentarer.