Ombetrækning af farmors gamle stol

Så fik jeg det ende­lig gjort! I man­ge år har jeg haft lyst til at ombe­træk­ke en gam­mel stol, som jeg arve­de af far­mor. Betræk­ket var efter­hån­den så slidt på sædet, at pol­strin­gen tit­te­de ud.

I efter­å­ret var jeg i IKEA og købe stof til sto­len, for nu skul­le jeg rig­tig i gang! Jeg fik vasket stof­fet. Jeg lån­te en bog om ompol­string og ombe­træk­ning på bibli­o­te­ket. Jeg køb­te møbel­søm og hæf­te­ma­ski­ne. Jeg fik klip­pet stof­fet ud. Og så fik det ellers lov til at lig­ge, for jeg miste­de plud­se­lig modet. Det så meget mere besvær­ligt ud end for­ven­tet…

Men jeg tænk­te, at det kun­ne vel ikke bli­ve vær­re end, at jeg kun­ne slæ­be sto­len ned til den loka­le møbel­pol­strer, hvis det ikke fun­ge­re­de.

Før­ste trin blev synin­gen af betræk­ket til sædet. Jeg mål­te op efter sædet og sju­s­se­de mig frem. Betræk­ket blev hæf­tet fast under sædet. Resul­ta­tet blev ikke helt skidt efter en lør­dag efter­mid­dags arbej­de…

Andet trin var jeg lidt læn­ge­re om at gå i krig med. Efter jule­fe­ri­en fik jeg hevet en mas­se små søm ud og fik pil­let stof­fet på for­si­den af sto­le­ryg­gen af og fik der­med en idé om, hvor­dan jeg skul­le gri­be opga­ven an.  Bag­si­de­stof­fet måt­te jeg lade sid­de på.

I et par uger gik jeg om den var­me grød og tog mig ende­lig sam­men til trin tre: ombe­træk­ning af sto­le­ryg­gen. Over­ra­sken­de nok tog det kun en for­mid­dag at fær­dig­gø­re pro­jek­tet — trods man­ge høje irri­te­re­de brøl over bøje­de søm.  Jeg beholdt pol­strin­gen på de gam­le knap­per, for at ska­be lidt kon­trast.

Her­un­der ser I sto­le­pro­jek­tet før og nu:

Farmors gamle stol før ombetrækning
Far­mors gam­le stol før ombe­træk­ning
Farmors gamle stol i nye IKEA-klæder
Far­mors gam­le stol i nye IKEA-klæ­der
Detalje med knapper fra gammel polstring
Detal­je med knap­per fra gam­mel pol­string