Jeg er vild med sort peber

Jeg har i læn­ge­re tid været vild med duf­ten af frisk­kvær­net sort peber. Og nu har jeg mulig­vis fun­det ud af hvor­for.

Sort peber
Sort peber

For­le­den fandt jeg et blo­gind­læg på life­ha­ck­er, der for­tal­te, at peber er med til at for­bed­re krop­pens optag af nærings­stof­fer i maden, vi ind­ta­ger. De refe­re­re­de til et ind­læg på wise­bre­ad, der for­tal­te en mas­se om bio­til­gæn­ge­lig­hed (eller på engelsk: bio­a­vai­la­bi­li­ty) og hvor­dan for­skel­li­ge mad­va­rer og ingre­di­en­ser påvir­ker vores kro­ps evne til at opta­ge nærings­stof­fer­ne i maden.

De for­tæl­ler blandt andet om C‑vitaminer (i citrus­frug­ter),  lyco­pen (i toma­ter), beta­ka­ro­ten (i gule­rød­der) og sun­de, natur­li­ge fedt­stof­fer (i bl.a. avo­ca­do) og så til sidst om sort peber og pipe­rin, der er en bestand­del af peber.

Jeg har over­sat afsnit­tet om sort peber til dansk:

Sort peber er ikke kun et smagsstof

Hvis man bru­ger et strejf af sort peber, så gør mere end at glæ­de dine smagsløg. Pipe­ri­nen i sort peber øger bio­til­gæn­ge­lig­he­den af man­ge nærings­stof­fer via en mas­se cool pro­ces­ser, som resul­te­rer i at fle­re nærings­stof­fer når dine cel­ler. Ikke kun det, men vid­ste du, at pipe­rin kan fun­ge­re som et anti-depres­sivt mid­del, et smer­testil­len­de mid­del, og anta­cid, styr­ke hjer­nens funk­tion, og hjæl­pe dig med at sove?!

Nu tror jeg, at jeg har fun­det ud af, hvor­for jeg synes, at sort peber duf­ter så dej­ligt: Det er gan­ske sim­pelt min krop, der for­tæl­ler mig, at den har brug for sort peber. Det er krop­pens alarm­sy­stem — lige­som at være tørstig, når man har behov for vand og sul­ten, når man har behov for mad.

Er du også vild med en eller anden helt spe­ci­el ingre­di­ens?