Digital Markedsføring 2009 i Holstebro

I dag har jeg del­ta­get i it-forum midtjyl­lands arran­ge­ment Digi­tal Mar­keds­fø­ring 2009. Det er et arran­ge­ment, der nu fin­der sted for 2. år i træk som en del af Uge 47, der er et lands­dæk­ken­de pro­jekt for iværk­sæt­te­re og virk­som­he­der i vækst.

Arran­ge­men­tet fandt sted i nupark i Holste­bro, hvor der blev holdt 17 oplæg på 6 timer. Det hele star­te­de med Mor­ten Hej­le­sen fra Innova­tion Lab i Århus, der holdt en key­no­te (på dansk, en ‘cen­tral tale’), der hed­der Gra­tis, åben og san­se­lig og hand­ler om innova­tion og nye for­ret­nings­mo­del­ler i den digi­ta­le tidsal­der.

Der­ef­ter gik dagen med oplæg om søge­ma­ski­ne­op­ti­me­ring på begyn­der- og avan­ce­ret niveau, mobil mar­ke­ting, anven­del­se af soci­a­le medi­er, onli­ne omdøm­me og ikke mindst net­wor­king mel­lem del­ta­ger­ne.

Der­ef­ter slut­te­de Tim Vang (@TimVang) fra MyC4 dagen af med at hol­de end­nu en key­no­te om hvor­dan MyC4 har brugt moder­ne for­ret­nings­mo­del­ler til at ska­be vækst og håb for nog­le af ver­dens fat­tig­ste bor­ge­re.

Alt i alt har det været en dag med man­ge input — både fag­ligt og per­son­ligt. Jeg glæ­der mig til at udfyl­de eva­lu­e­rings­ske­ma­et, der ger­ne skul­le duk­ke op een af de nær­me­ste dage.