Museumsture til Ringkøbing-Skjern Museum

Vi har købt et års­kort til Ring­kø­bing-Skjern Muse­um og der­for har vi nu ube­græn­set adgang til alle muse­ets besøgs­ste­der resten af 2009.

I feri­en har vi besøgt tre af muse­ets afde­lin­ger, nem­lig Dejb­jerg Jer­nal­der, Bunds­bæk Møl­le og Ring­kø­bing Muse­um. Bil­le­der­ne her­un­der er fra Bunds­bæk Møl­le og Dejb­jerg Jer­nal­der.

Bunds­bæk Møl­le har en udstil­ling om natio­na­le og regio­na­le tra­di­tio­ner året rundt med for­kla­rin­ger på deres oprin­del­se og betyd­ning. Det var stærkt fasci­ne­ren­de at lære om hvor­for det hed­der “at maje sig ud”, om nytårs­fort­sæt­ter, og om oprin­del­sen for bl.a. Mors og Fars dag. Alt i alt en udbyt­te­rig tur, der gjor­de os klo­ge­re.

Gåtu­ren rundt i Bjør­ne­mo­sen ud til Rak­ker­hu­set var lige hvad vi træng­te til efter fle­re timers tra­ven rundt i udstil­lin­ger­ne om rak­ker­ne hhv. tra­di­tio­ner­ne.

Vi kan anbe­fa­le at tage en tur til Bunds­bæk Møl­le og Dejb­jerg Jer­nal­der og tage mad­kur­ven med — for der er risi­ko for at nå at bli­ve sul­ten inden turen går hjemad igen.

Vi hav­de kun en time til­ba­ge inden luk­ke­tid til at nå at besø­ge Dejb­jerg Jer­nal­der og gik der­for hur­tigt igen­nem udstil­lin­gen om Dejb­jerg-vog­nen og livet i jer­nal­de­ren (ca. 500 f.Kr. til ca. 1.050 e.Kr.) og besøg­te leven­de­gø­rel­sen af lands­by­en.

En lil­le pige sad og lave­de ler­tøj og vi spurg­te hen­de, hvad det skul­le bru­ges til. Hun for­stod ikke dansk og tal­te kun tysk. Hun for­tal­te, at hun holdt en uges ferie i lands­by­en sam­men med sin fami­lie.

Det er åben­bart udbredt at tage til Dejb­jerg og hol­de som­mer­fe­rie dér, for det gik op for os, at samt­li­ge 5 fami­li­er, der boe­de i lands­by­en var tyske.

Et af måle­ne for det­te års som­mer­fe­rie var at besø­ge nog­le af vore loka­le attrak­tio­ner og vi kan nu med stolt­hed sæt­te kryds ud for mindst 3 af dem.

Har du besøgt et lokalt muse­um i din ferie?