Tur til Stockholm, feriebilleder #4

I går tog vi med pen­deltåg til Sto­ck­holm for at ople­ve den sven­ske hoved­stad og bl.a. den meget omtal­te Gam­la Stan.

Det var desvær­re ikke til­ladt for os at tage bil­le­der på Det Kung­liga Mynt­ka­bi­net­tet (DA: Det kon­ge­li­ge mønt­ka­bi­net), så der­for kan vi ikke vise bil­le­der fra en god og under­hol­den­de udstil­ling. Af en eller anden grund, så lyk­ke­des det at fast­hol­de inter­es­sen for pen­ge, beta­lings­mid­ler, for­brug og inf­la­tion i mere end 5 minut­ter. Det var vidun­der­ligt fasci­ne­ren­de at læse histo­ri­ske fak­ta om beta­lings­mid­ler og bl.a. se en 1.000 mil­li­ar­der Mark-sed­del fra tiden efter 1. Ver­denskrig. Det koste­de 5.000 mil­li­ar­der (5 bil­li­o­ner!) Mark at veks­le til een søl­le dol­lar. Stak­kels tyske bor­ge­re, der har spa­ret op.

Vi vil ger­ne anbe­fa­le Kung­liga Mynt­ka­bi­net­tet til alle, der skal en tur til Sto­ck­holm og Gam­la Stan — vi var nødsa­get af sul­ten til at haste igen­nem sto­re dele af udstil­lin­gen, så sæt mas­ser af tid af til at gå for­bi alle mon­trer­ne. Og hvis man ikke kan hol­de inter­es­sen fan­gen af “det voks­ne ind­hold”, så fin­des der også en bør­ne­ud­stil­ling, der hand­ler om pira­ter og deres liv og vir­ke.

I dag har vi lavet noget helt, helt andet. Det kan I bl.a. få et hint om her på Nynäs Kajak & Upple­vel­ses blog, Nynäska­jaks blogg. Vi tog ikke selv kame­ra­et med ud på van­det, men glæ­der os til at se bil­le­der­ne og tek­sten, som vores gui­de Pel­le love­de os. I skri­ven­de stund står der ikke noget om vores tur “Bland kob­ber og skär” (DA: “Blandt klip­per og skær”). Vi vil imid­ler­tid godt anbe­fa­le turen til alle, der har lyst til at prø­ve at sej­le kajak. Det var vores før­ste erfa­ring med kajak — men sik­kert ikke den sid­ste.