Nytårsfortsæt for 2009 — et indlæg om dagen

Her på årets før­ste dag løf­ter vi slø­ret for vores fæl­les nytårs­fort­sæt for 2009. Nor­mal­vis tror vi ikke på fort­sæt­ter: hvis der er vaner, der skal laves om, så lav dem om med det sam­me. Lad være med at gem­me dem til en spe­ci­el dato. Gør det nu!

Den­ne gang gør vi imid­ler­tid en und­ta­gel­se. Målet er at skri­ve (mindst) et blo­gind­læg om dagen. Som­mer og vin­ter. For­år og efter­år. Hver­dag, wee­kend eller ferie. Og når man vil måle den slags, så er det let­te­re at star­te på en spe­ci­el dato. Den før­ste janu­ar.

Sam­ti­dig vil vi ger­ne benyt­te mulig­he­den for at sige godt nytår til alle og brin­ge de bed­ste ønsker for 2009.

Lige nu giver vi Livvag­ter­ne en chan­ce. Hvem ved, om DR end­nu engang har lavet en suc­ces?