Julehilsen 2008

2008 har været end­nu et skel­sæt­ten­de år for os. Den mest cen­tra­le for­an­dring er, at vi nu er flyt­tet til Ring­kø­bing. I mere end et halvt år har vi nu boet i een af Dan­marks smuk­ke­ste køb­stæ­der. Se bare tor­vet ved jule­tid.

Jule­træ­et på tor­vet i Ring­kø­bing

Vi er flyt­tet her­til for­di Male­ne i april måned fik en stil­ling som pro­jek­tas­si­stent hos Turist­grup­pen Vestjyl­land. Ulrik arbej­der sta­dig i udvik­lings­af­de­lin­gen hos Dan­ske Bank i Bra­brand ved Århus. Det med­fø­rer en del kør­sel frem og til­ba­ge tværs over Jyl­land. Hel­dig­vis har han en kæl­der­lej­lig­hed i Århus, så køre­tu­re­ne kun sker tors­dag efter­mid­dag (til Ring­kø­bing) og søn­dag aften (fra Ring­kø­bing). På den måde kan vi sta­dig se noget til hin­an­den.

Male­ne er begyndt at syn­ge i Kvin­de­ko­ret i Ring­kø­bing — og har alle­re­de sun­get til to offi­ci­el­le arran­ge­men­ter. Der­u­d­over for­sø­ger vi at del­ta­ge i det kul­tu­rel­le liv i omeg­nen, hvil­ket har ført os til Poe­try slam og kam­mer­kon­cert i Ring­kø­bing råd­hus samt til for­tæl­lefesti­val på Nr. Vos­borg her­re­gård og meget mere. Det har der stå­et meget mere om her på blog­gen i løbet af året.

I år skal vi fejre jul hos Male­nes for­æl­dre i Fjel­lerup, hvor­ef­ter vi tager nord­på til Ulriks for­æl­dre ved Hal­lund og slap­per af i jule­da­ge­ne. Tho­mas og Karin i Dron­ning­lund får også et besøg. Der­ef­ter skal vi lige hjem og skif­te tøj inden vi tager til Tern­d­rup og fejrer nytår­s­af­ten med Per, Maria, Ida og Aksel.

Når 2008 så udrin­der om lidt over en uge, kan vi kig­ge til­ba­ge på et år, der har bragt meget og givet os mod på end­nu mere. Vi vil ger­ne sige tak for et lyk­ke­ligt 2008 år til jer, vi har talt med, været sam­men med og tænkt på. Tak for de gode stun­der vi har måt­tet være sam­men med jer. Og man­ge tak til jer, der har sendt os jule­kort, som vi ikke har besva­ret per­son­ligt. Det var­mer, at I tæn­ker på os.

Da vi flyt­te­de til Ring­kø­bing kend­te vi ikke et øje her­u­de. I løbet af et halvt års tid er vi nu kom­met til at ken­de nog­le styk­ker. Hvis du er fra Ring­kø­bing eller omegn er du mere end vel­kom­men til læg­ge en kom­men­tar eller kon­tak­te os på anden vis. For husk, at en frem­med er en ven, du blot ikke har mødt end­nu.

Glæ­de­lig jul og godt nytår 2008!