Brainstorm-webservice på dansk

Hej dan­ske blog­os­fæ­re,

jeg har net­op været til Nor­di­CHI 2008 i Lund, Sve­ri­ge. Der fik jeg ide­en til at lave et dansk­spro­get brain­storm/idé-web­s­i­te à la ideashower.com, ideastorm.com eller owela.vtt.fi, hvor bru­ger­ne igen­nem del­ta­gen­de design (par­ti­ci­pa­tory design) kan udvik­le ide­er, der kan udvik­les og bli­ve til noget.

Der er en ræk­ke for­mål med at lave en dansk­spro­get pen­dant til oven­nævn­te:

  • Objek­tivt set giver det mening at have sådan et site for ikke-engelsk­ta­len­de. Og hvor­for skal man være begræn­set blot for­di man ikke taler eller for­står engelsk?
  • Jeg har ikke fun­det spe­ci­elt man­ge sites af den­ne type. Og slet ikke noget på dansk.
  • Og så den per­son­li­ge: Jeg har lyst til at kode noget, der har noget par­ti­ci­pa­tory web over sig!

Sitet skal natur­lig­vis vink­les såle­des, at der er en unik mulig­hed i mit system — noget som ingen af de andre til­by­der (helt så godt). Det der på nudansk hed­der et Unique Sel­ling Point.

Hvis du har en hold­ning, et for­slag, et spørgs­mål eller even­tu­elt et godt navn til min idé, så byd alle­re­de nu ind i kom­men­ta­rer­ne.

Hvis du synes det på for­hånd er en døds­sej­ler for­di Dan­mark er aaalt for lil­le til den slags (med hen­vis­ning til Mor­ten Gades kom­men­tar til kol­lek­tiv fil­tre­ring) eller hvad du nu mener, så begrund ende­lig hvor­for du mener det. Ellers bli­ver ingen af os klo­ge­re.

The Jedi Song

Jeg sid­der lige og ser rek­la­me for Star Wars V: The Empi­re Stri­kes BackTV2. Og så kom­mer jeg i tan­ke om den uma­n­er­ligt under­hol­den­de (og nør­de­de) rek­la­me­vi­deo, der blev lavet for nog­le år til­ba­ge.

Rek­la­me?! For hvad?” tæn­ker du måske. Jo, en rek­la­me for at bli­ve Jedi-rid­der! Den er under­hol­den­de skre­vet, sun­get, spil­let og teg­net, så jeg synes den fortje­ner at bli­ve vist frem.

Jeg har tid­li­ge­re blog­get om den min egen blog, så nu er det tid at fin­de den frem igen: The Jedi Song.

Klik på lin­ket “Watch This Movie!” i øver­ste høj­re hjør­ne hos New­Gro­unds for at se video­en.