Billeder af bits og bytes

Har du altid ønsket dig at se, hvor­dan dine filer eller pro­gram­mer ser ud, så har du nu chan­cen via Bita­lizer.

Bri­an Rea­vis fra Inwo fik en idé til visu­a­li­se­ring af bits og bytes. En fil bli­ver sim­pelt­hen tyg­get igen­nem bit for bit og byte for byte. Hvis en bit er ‘1’, så bli­ver stre­gen på teg­nin­gen bøjet ned. Hvis den er ‘0’, bli­ver stre­gen bøjet op. Og for hver 8. bit (alt­så en hel byte), så bli­ver den net­op teg­ne­de streg far­vet i far­ven, som byte-vær­di­en sva­rer til. Bri­an har en — måske mere pæda­go­gisk og kor­rekt — for­kla­ring på siden, som du kan læse.

Under alle omstæn­dig­he­der er det sjovt at se data repræ­sen­te­ret på anden vis end det, den var til­tænkt.

Her kom­mer eksem­pel­vis Ope­ra 9.62 (opera.exe):

Se Bitalizer-billedet af Opera 9.62
Se Bita­lizer-bil­le­det af Ope­ra 9.62

Bemærk de smuk­ke buer, der stræk­ker sig over sto­re dele af teg­nin­gen. Dej­li­ge regu­læ­re dele af koden.

Og til sam­men­lig­ning kom­mer her Inter­net Expl­o­rer 6.0 (iexplore.exe):

Se Bitalizer-billedet af Internet Explorer 6.0 (iexplore.exe)
Se Bita­lizer-bil­le­det af Inter­net Expl­o­rer 6.0 (iexplore.exe)

Hvil­ken af dis­se to brow­se­re vil du helst bru­ge?

Jeg har for­søgt at fodre Bita­lizer med et bil­le­de fra Bita­lizer-gal­le­ri­et, men min maski­ne hav­de til­sy­ne­la­den­de ikke nok hukom­mel­se. Det vil­le ellers have været en fin feed­ba­ck til syste­met.

Link til Bita­lizer [via Infosthe­ti­cs]

Opdatering af arkiv-siderne

Jeg har leget lidt med arki­vet for vores blog. Når du klik­ker dig vej til arki­vet for et nøg­le­ord eller en kate­go­ri, vil du i bun­den af siden fin­de links til resten af ver­den.

Der­fra er der let adgang til andre sites, der har infor­ma­tion om sam­me nøg­le­ord eller kate­go­ri. Det kan eksem­pel­vis være Tech­nora­ti, Youtu­be eller Fli­ckr, der har infor­ma­tion om emnet usa­bi­li­ty.

Prøv det og se, om det giver mening!