NordiCHI 2008 — onsdag med afslutning

Sid­ste dag på Nor­di­CHI 2008 bød natur­lig­vis også på en key­no­te. Den­ne gang med end­nu et dansk islæt, da den blev holdt af Mari­an­ne Gra­ves Peter­sen fra Cen­ter for Inte­r­a­cti­ve Spa­cesÅrhus Uni­ver­si­tet. Opsum­me­rin­gen af den sid­ste key­no­te må imid­ler­tid ven­te lidt, for stik imod de fore­gå­en­de dage, så var før­ste ses­sion en paper ses­sion.

Når en væsent­lig del af af kon­fe­ren­ce­del­ta­ger­ne er kom­met sent i seng og i øvrigt har fået en solid dosis alko­hol inden­for vesten afte­nen før, så skal man ikke pla­ce­re de spæn­den­de ting alt for tid­ligt. Til trods for den pri­o­ri­te­ring, så var det inter­es­san­te oplæg, jeg over­væ­re­de i før­ste ses­sion. Oplægs­hol­der­ne var spr­æl­ske og vel­o­p­lag­te:

  • Undo for mobi­le pho­nes: does your mobi­le pho­ne need an undo key? Do you? Et stu­die af, hvad en undo-knap på mobil­te­le­fo­nen kan gøre og hvad kon­se­kven­ser­ne af sådan en knap skal være. Det er jo inter­es­sant med inter­ak­tion, der invol­ve­rer andre end mig. Hvad sker der, hvis jeg sen­der en besked til det for­ker­te num­mer? Eller SMS-køber det for­ker­te pro­dukt? Eller læg­ger på midt i mit opkald?
  • Impro­ved word list orde­ring for text entry on ambi­guous key­pads. En supero­p­lagt Scott MacK­en­zie for­tal­te om for­sø­ge­ne på at opti­me­re ord­li­ster­ne på tve­ty­dig tekstin­put. Det vil i prak­ti­ske og dan­ske ord sige, hvil­ke ord skal din mobil­te­le­fons ord­bog fore­slå dig, når du taster løs? Og hvor få taster kan vi nøjes med, før det ikke læn­ge­re giver mening? Stu­di­et er fore­stå­et af Jun Gong fra Goog­le.
  • Pas­sSha­pes — Uti­lizing stro­ke based aut­hen­ti­ca­tion to increa­se pas­sword pas­sword memora­bi­li­ty. Et inter­es­sant for­søg på at bru­ge for­mer og figu­rer i ste­det for mær­ke­li­ge tal- og bog­stav­kom­bi­na­tio­ner. Det min­der i vir­ke­lig­he­den meget om den til­gang, som Goog­le har valgt med Android — nem­lig at træk­ke et møn­ster på en touch scre­en. Jeg ser det som et skridt i den rig­ti­ge ret­ning — men er det nem­me­re at huske man­ge, lan­ge, kom­plek­se figu­rer fra hin­an­den end det er at huske man­ge, lan­ge, kom­plek­se tal- og bog­stav­kom­bi­na­tio­ner fra hin­an­den?

Efter de her 3 inter­es­san­te og vel­o­p­lag­te præ­sen­ta­tio­ner var dagen spar­ket godt i gang. Der­ef­ter hør­te jeg Jan Gul­lik­sen give en præ­sen­ta­tion af, hvor­le­des 7 stør­re, sven­ske insti­tu­tio­ner hav­de valgt at gøre usa­bi­li­ty til en del af deres orga­ni­sa­tion. Det var inter­es­sant i det per­spek­tiv, at Dan­ske Bank også er en stor orga­ni­sa­tion, der sik­kert godt kan lære noget af dis­se sto­re, stats­li­ge orga­ni­sa­tio­ner.

Der­ef­ter blev det tid til en omgang frokost med en lil­le afstik­ker ned i Lunds Dom­kir­kes krypt for at se på Jät­ten Finn, der har byg­get dom­kir­ken. Vi tog også et bil­le­de af dom­kir­kens Kol­lek­to­mat™, som jeg for­ven­ter at skri­ve mere om sene­re. Der­ef­ter var det fluks afsted til sid­ste key­no­te fra Mari­an­ne Gra­ves Peter­sen. Den hand­le­de kort sagt om frem­ti­dens hjem og hvor­for vi skul­le have lyst til at bo der.

Hen­des tale hand­le­de om forsk­ning, der foku­se­rer på at ska­be hjem, hvor man ikke føler sig over­vå­get eller effek­ti­vi­se­ret. Et hjem, der er til at leve i og ikke til at leve med.

Det er befri­en­de dej­ligt at høre om forsk­ning, der hand­ler om de dér blø­de, uhånd­gri­be­li­ge kva­li­te­ter ved det at leve. I skri­ven­de stund er Mari­an­nes sli­des­how sta­dig ikke til­gæn­ge­ligt fra NordiCHI2008.org, men hvis du synes det lyder spæn­den­de, så tag dig ende­lig tid til at kig­ge på hen­des abstra­ct og hold så øje med web­s­i­tet.

Efter den­ne sid­ste key­no­te gik tak­ker­un­den i gang. Tak til alle arran­gø­rer og for­mænd for for­skel­li­ge komi­te­er. Tak til de fri­vil­li­ge. Tak til del­ta­ger­ne fra hele ver­den. Tak til … tak til … tak til. Og så ordet til arran­gø­rer­ne for Nor­di­CHI 2010 i Reykjavik. Rek­la­me, rek­la­me, rek­la­me. Ende­lig holdt det op.

Vi, min kol­le­ga Anders Mik­kel­sen og jeg, fik chan­cen for at tage et tid­li­ge­re tog hjem til Århus, så vi drog afsted mod toget. Og fik et par sid­de­plad­ser på 1. klas­se fra Køben­havn H til Århus. Vi var godt brug­te og helt fyldt op rent fag­ligt.

Det var en fasci­ne­ren­de ople­vel­se at være med på en inter­na­tio­nal, viden­ska­be­lig kon­fe­ren­ce for før­ste gang. Jeg kan kun anbe­fa­le det til andre, hvis I får chan­cen og har inter­es­sen. Få et ind­skud aka­de­mia-vita­mi­ner. Oplev den hek­ti­ske stem­ning i pau­ser­ne for­an posters og demon­stra­tio­ner. Hør folk stil­le spørgs­mål, du aldrig hav­de drømt at stil­le selv. Og husk at møde andre men­ne­sker!

Såle­des nåe­de jeg enden af mine beret­nin­ger fra Nor­di­CHI 2008. Jeg håber, du er ble­vet klo­ge­re. Eller bare under­holdt.