NordiCHI2008 — en søndag med workshops

Jeg er taget til Nor­di­CHI 2008 i Lund nord for Mal­mø. Det er en kon­fe­ren­ce, der ret­ter sig mod det forsk­nings­om­rå­de, der hed­der HCI (Human-Com­pu­ter Inte­r­a­ction). Det hand­ler om hvor­dan men­ne­sker og com­pu­te­re arbej­der med (eller mod) hin­an­den. Overalt i ver­den hol­des der fle­re gan­ge årligt kon­fe­ren­cer, der beskæf­ti­ger sig med det­te emne, der selvsagt bli­ver mere og mere inter­es­sant efter­hån­den som it gen­nem­sy­rer vores hver­dag i høje­re og høje­re grad.

Nor­di­CHI afhol­des i en nor­disk by hvert andet år og den­ne gang faldt lod­det alt­så på Lund. Det er imid­ler­tid en inter­na­tio­nal — eller i hvert fald euro­pæ­isk — kon­fe­ren­ce. I dag, søn­dag, har det været Sto­re Wor­ks­hop Dag på Nor­di­CHI. Det bety­der, at jeg har været til en wor­ks­hop (fak­tisk to wor­ks­hops der blev slå­et sam­men!) hvor der både har været østri­ge­re, tyske­re, bel­gi­e­re, litau­e­re, fin­ner og nord­mænd. Spæn­den­de. Og meget char­me­ren­de at høre engelsk udtalt med både stærk tysk, finsk og norsk accent.

Dagens wor­ks­hop var delt op med tre paper ses­sions, som er præ­sen­ta­tion af et eller fle­re forsk­nings­rap­por­ter. Der­ef­ter slut­te­de det af med en dis­kus­sion (først i grup­per — der­ef­ter i ple­num) af hvil­ke udfor­drin­ger vi ser for frem­ti­dig HCI-forsk­ning. Det føles dej­ligt at få lov til igen at tæn­ke over tin­ge­ne på et aka­de­misk plan.

Workshop 3 på NordiCHI 2008 handlede om sociale medier.
Wor­ks­hop 3 på Nor­di­CHI 2008 hand­le­de om soci­a­le medi­er.

De tre paper ses­sions hand­le­de om kravsind­sam­ling og soci­a­le medi­er. Der er alt­så fokus på, at ver­den i de sid­ste hal­ve årti har set en ny type web­s­i­te eller pro­gram­mer, som i meget høje­re grad end tid­li­ge­re dre­jer sig om bru­ger­ne og den infor­ma­tion, de ska­ber. Her vil nogen sik­kert ger­ne råbe “Web 2.0!”, men det er bare så fryg­te­ligt hypet et udtryk. Den­ne nye type pro­gram­mer og sites kræ­ver mulig­vis (eller sand­syn­lig­vis — eller helt åben­lyst!) en ny form for udvik­lings- og kravsind­sam­lings­me­to­der. Og det var det emne, der blev talt om til den­ne wor­ks­hop. Jeg delt­og, da jeg tror på, at der er et kæm­pe poten­ti­a­le i soci­a­le medi­er.

Jeg bru­ger lige 5 lini­er på at refe­re­re til de præ­sen­ta­tio­ner, jeg fandt spe­ci­elt inter­es­san­te for den­ne dag:

  • User Expe­ri­en­ce Pat­terns: A use­ful way to sup­port soci­al media deve­l­op­ment”, M. Obrist, D. Wur­ho­fer, M. Tsche­li­gi — inter­es­sant at der er nogen, der for­sø­ger at lave Design Pat­terns for UX arbej­de. Ind­til vide­re har det jo kun været for system­ud­vik­ling og ikke for den spe­ci­el­le gren af udvik­lings­ar­bej­de, der hand­ler om bru­gero­p­le­vel­sen.
  • Desig­ning for Soci­al Media”, J. Mul­ti­sil­ta — Jari arbej­der del­tids for Nokia og for­sø­ger sam­ti­dig at ska­be et begrebs­ap­pa­rat til at tale for­melt om udvik­ling af soci­a­le medi­er. Meget inter­es­sant.
  • Onli­ne Tools for co-design: User invol­ve­ment through the innova­tion pro­cess”, P. Näk­ki, M. Anti­kai­nen — de to fin­ske piger under­sø­ger nye meto­der til at udvik­le ide­er i sam­ar­bej­de med bru­ge­re. De har lavet et live eks­pe­ri­ment, der kan ses på http://owela.vtt.fi — desvær­re fin­des siden i skri­ven­de stund kun på finsk, men der er efter sigen­de en engelsk­spro­get over­sæt­tel­se klar.
  • Put­ting Per­so­nas to work: com­bi­ning card sor­ting and per­so­nas in requi­re­ments ana­ly­sis”, J. Der­boven, A.J. Uyt­ten­da­e­le — her var der et kon­kret case stu­die, hvor en virk­som­hed hav­de behov for en løs­ning. De to bel­gi­e­re hav­de løst den ved at blan­de to vel­kend­te meto­der på inter­es­sant og meget anven­de­lig vis.

Jai­ku har jeg nu for­søgt at live­blog­ge nog­le af de tan­ker og ind­tryk, der røg igen­nem hove­d­et på mig under de for­skel­li­ge præ­sen­ta­tio­ner. Jeg har tænkt mig at gøre det sam­me i de kom­men­de dage, så du kan føl­ge med i Nor­di­CHI 2008 på afstand.

I mor­gen star­ter kon­fe­ren­cen offi­ci­elt, så pro­gram­met byder på fle­re paper ses­sions, en key­no­te og panel­de­bat­ter og cen­tra­le emner. Jeg glæ­der mig alle­re­de som et lil­le barn i en svensk uni­ver­si­tets­by.

Gad vide, om der også bli­ver tid til at se og tage et bil­le­de af dom­kir­ken?