Online stafetleg — vil du lege med?

Jeg har fået sådan en væl­dig lyst til at lege sta­fet eller “fan­ge­leg” på net­tet. Jeg har ikke fun­det andre, der har en god dansk over­sæt­tel­se af begre­be, men det kan ople­ves under begre­bet “at tag­ge andre”. Jeg har kaldt det en sta­fet­leg — selv om den mere direk­te dan­ske over­sæt­tel­se vel egent­lig er fan­ge­leg. Det hand­ler ikke om at fan­ge andre, men om at give noget vide­re. Læs med her, hvis du undrer dig.

Det går i al sin enkel­hed ud på, at jeg nu nedskri­ver en ræk­ke reg­ler for hvor­når jeg må give sta­fet­ten vide­re. Der­ef­ter giver jeg sta­fet­ten vide­re til  5 men­ne­sker jeg ken­der, som jeg ger­ne vil have med i legen. Der­ef­ter er det et eks­pe­ri­ment at se, om sta­fet­ten bli­ver taget op og om mine“legekammerater” vil lege med.

Reg­ler­ne for at give sta­fet­ten vide­re er føl­gen­de:

 1. Vælg et kul­tu­rar­ran­ge­ment i den nær­me­ste for­tid eller frem­tid
 2. For­tæl (kort?) om kul­tu­rar­ran­ge­men­tet
  1. Var du/skal du være del­ta­ger, til­sku­er eller måske arran­gør?
  2. Hvor fandt/finder arran­ge­men­tet sted?
  3. Hvor­for fik/får det­te arran­ge­ment andel i din spar­som­me fri­tid?
  4. Hvad fik/får du ud af arran­ge­men­tet?
  5. Hvor­for skal andre (ikke) gøre det sam­me som du?
 3. Giv der­ef­ter sta­fet­ten vide­re til 5 andre — husk at lin­ke til den, der gav dig sta­fet­ten

Jeg star­ter selv med at over­hol­de mine reg­ler og giver der­ef­ter sta­fet­ten vide­re.

ad 1) I den kom­men­de wee­kend, fra tors­dag d. 5. juni 2008 og frem til lør­dag, skal jeg til Spot Festi­val 2008. Den har vist den offi­ci­el­le titel Spot 08, så det vil jeg kal­de den her­ef­ter.

ad 2) Spot 08 er et festi­val i Århus for nye­re dansk og nor­disk musik. Festi­va­len kører nu på 14. år og er ble­vet stør­re og stør­re gen­nem tiden. I år kom­mer der 116 stør­re eller min­dre bands og kunst­ne­re. Det dre­jer sig om at høre noget nyt musik, “være med på bea­tet”, sid­de i solen med en øl og ikke mindst nyde noget nyt musik. Jeg ved godt, den er der to gan­ge — men det er også vig­tigt på en musik­festi­val.

ad 2.1) Jeg skal igen i år være almin­de­lig, døde­lig publi­kum og give DKK 495,- for at høre alt musik, jeg over­ho­ve­det gider og kan kom­me til. Jeg kom­mer ikke til at for­try­de det.

ad 2.2) Spot 08 fore­går på 14 sce­ner rundt om i Århus. I år har Musik­hu­set mulig­hed for at læg­ge end­nu fle­re sce­ner til, så jeg vil sky­de på, at det i år bli­ver end­nu mere kon­cen­tre­ret om Musik­hu­set end det har været de fore­gå­en­de år.

ad 2.3) Jeg tager til Spot 08 for­di jeg er begej­stret for musik — og for­di Spot Festi­va­len giver mig mulig­hed for at høre nog­le bands, kunst­ne­re og kon­stel­la­tio­ner, som jeg ellers aldrig vil­le fal­de over i min fær­den i musik­bu­tik­ker og på net­tet. Og så for­di Spot 08 er lige i nær­he­den.

ad 2.4) Jeg bli­ver opda­te­ret på musik og jeg har mødt ind­til fle­re rare men­ne­sker, som jeg håber at se igen i år til Spot.

ad 2.5) Jeg synes helt sik­kert, at man skal tage med til Spot, hvis man har mulig­he­den for det. Alt­så hvis man er inter­es­se­ret i nye­re dansk og nor­disk musik. Og godt tør tage nog­le udfor­drin­ger på musiks­ma­gen. Tag dog med!

Dine svar på oven­stå­en­de spørgs­mål behø­ves ikke bli­ve stil­let så fir­kan­tet op, som jeg her har gjort for at illu­stre­re kon­cep­tet. Du bestem­mer helt selv for­men så læn­ge ind­hol­det er der. Jeg erklæ­rer her­med sta­fet­le­gen åben!

For at få legen star­tet godt op, giver jeg her­med sta­fet­ten vide­re til en lang ræk­ke men­ne­sker. Lad mig star­te med stu­di­e­kam­me­ra­ter fra Infor­ma­tik-stu­di­et: Andreas Haugs­trup, Micha­el Carøe, Anders Bøgh Mor­ten­sen, Hen­rik Far­re, Hen­rik Jep­sen, Lars Søren­sen, Kas­per Gar­næs og Kas­per Duhn. Der­u­d­over skal Joakim Recht, Rolf Njor Jen­sen, Tho­mas Ledet, Søren Han­sen og min æld­ste lil­le­bror Jakob Kold også have en sta­fet. Jeg håber, I vil lege med — og i øvrigt opda­ger, at I er med i legen!

Du kan i øvrigt læse mine anmel­del­ser af Spot 2007 og Spot 2006 på min helt egen pri­va­te, per­son­li­ge (og nu til dags ret hem­me­li­ge) blog på http://ulrikkold.dk/blog

7 Replies to “Online stafetleg — vil du lege med?”

Lukket for kommentarer.