The 4400 er en fin serie

Vi er i gang med at se The 4400 for tiden. Det er en gan­ske udmær­ket serie, som man kan slu­ge et par afsnit af hver aften.

Seri­en hand­ler om 4400 men­ne­sker, der inden­for de sid­ste 60 år er for­s­vun­det spor­løst fra Jor­dens over­fla­de. Plud­se­lig en dag i 2005 duk­ker de op igen og den ame­ri­kan­ske rege­ring for­sø­ger nu at fin­de ud af, hvor de har været.  Det viser sig ret hur­tigt, at de 4400 har spe­ci­el­le evner, der ræk­ker langt ud over deres natur­li­ge for­må­en.

Her begyn­der seri­en at lig­ne X‑files, da den mand­li­ge og den kvin­de­li­ge hoved­per­son sam­men rej­ser rundt i USA for at opkla­re mere eller min­dre mysti­ske hæn­del­ser, der kan for­bin­des med de 4400. Der er imid­ler­tid fle­re læn­ge­re­va­ren­de histo­ri­er, der lever igen­nem seri­en, såle­des, at det ikke blot er enkelt­stå­en­de histo­ri­er, der kan over­stå­es på 40 minut­ter.

Hvis du synes, at X‑Men og X‑files var inter­es­sant, så vil du mulig­vis også synes, at The 4400 er en udmær­ket serie. Vi skal i hvert fald snart i gang med 3. sæson.