Årskortet til ARoS er indviet nu

I dag tog vi bybus­sen ind til Maga­sin og byt­te­de den aller­sid­ste gave, der skul­le byt­tes og gik der­ef­ter til ARoS for at veks­le vores gave­kort til et års­kort. Det var nem­lig menin­gen, at vi vil­le se Bjørn Nør­gaards udstil­le­de kar­to­ner til Dron­nin­gens gobe­li­ner.

Udstil­lin­gen stop­per d. 9. sep­tem­ber, så det var ved at være sid­ste chan­ce for os, da vi har pla­ner for de næste par wee­ken­der. Det sam­me gør udstil­lin­gen af land­skabs­ma­ler Janus la Cours male­ri­er — og det end­te der­for med, at vi brug­te 2–3 timer der­in­de i sel­skab med Nør­gaards skit­ser, nota­ter, teg­nin­ger, kal­ker og far­ve­prø­ver og la Cours utro­li­ge, næsten foto­re­a­li­sti­ske Djursland­ska­ber. En dej­lig måde at bru­ge en lør­dag efter­mid­dag på. Det års­kort skal nok tje­ne sig selv ind!

Lukket for kommentarer.